Del fra: : :  
24.05.2018 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 101 i salen

1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 34 [afstemning]:

Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om migrantsituationen i Middelhavet.

Af Martin Henriksen (DF) m.fl.

(Anmeldelse 03.05.2018. Fremme 08.05.2018. Forhandling 23.05.2018. Forslag til vedtagelse nr. V 55 af Martin Henriksen (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 56 af Peter Hummelgaard Thomsen (S). Forslag til vedtagelse nr. V 57 af Marcus Knuth (V), Laura Lindahl (LA) og Naser Khader (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 58 af Nikolaj Villumsen (EL), Josephine Fock (ALT) og Andreas Steenberg (RV). Forslag til vedtagelse nr. V 59 af Holger K. Nielsen (SF)).

2) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 226:

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper. (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og forældelseshåndtering m.v.).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 25.04.2018. 1. behandling 03.05.2018. Betænkning 17.05.2018. 2. behandling 22.05.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 192:

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love. (Konsekvensændringer af ydelseslovgivningen som følge af indførelse af samtidighedsferie i ferieloven, kompensation af private arbejdsgivere ved indførelse af samtidighedsferie m.v.).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 21.03.2018. 1. behandling 06.04.2018. Betænkning 16.05.2018. 2. behandling 22.05.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 193:

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension. (Ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 21.03.2018. 1. behandling 06.04.2018. Betænkning 16.05.2018. 2. behandling 22.05.2018).

5) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 194:

Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Styrket håndhævelse af Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) med mulighed for administrative tvangsbøder).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 21.03.2018. 1. behandling 06.04.2018. Betænkning 16.05.2018. 2. behandling 22.05.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 23.05.2018).

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 212:

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og lov om kliniske forsøg med lægemidler. (Frit valg til genoptræning og gebyrlettelser for kliniske forsøg med lægemidler).

Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).

(Fremsættelse 23.03.2018. 1. behandling 19.04.2018. Betænkning 15.05.2018. 2. behandling 22.05.2018).

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 214:

Forslag til lov om godtgørelse til andenhåndseksponerede asbestofre.

Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).

(Fremsættelse 23.03.2018. 1. behandling 19.04.2018. Betænkning 15.05.2018. 2. behandling 22.05.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

8) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 235:

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Tandpleje til voksne i privat praksis, tilskud, klageadgang m.v.).

Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).

(Fremsættelse 02.05.2018. 1. behandling 09.05.2018. Betænkning 15.05.2018. 2. behandling 22.05.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 af 23.05.2018 til 3. behandling af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby)).

9) 3. behandling af lovforslag nr. L 209:

Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet).

Af ældreministeren (Thyra Frank).

(Fremsættelse 23.03.2018. 1. behandling 10.04.2018. Betænkning 15.05.2018. 2. behandling 22.05.2018).

10) 3. behandling af lovforslag nr. L 210:

Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn. (Styrket tilsyn på ældreområdet).

Af ældreministeren (Thyra Frank).

(Fremsættelse 23.03.2018. 1. behandling 12.04.2018. Betænkning 15.05.2018. 2. behandling 22.05.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

11) 3. behandling af lovforslag nr. L 211:

Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Plejehjemsoversigten).

Af ældreministeren (Thyra Frank).

(Fremsættelse 23.03.2018. 1. behandling 12.04.2018. Betænkning 15.05.2018. 2. behandling 22.05.2018).

12) 3. behandling af lovforslag nr. L 180:

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven. (Ophævelse af bestemmelse om revision af reglerne om midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 14.03.2018. 1. behandling 04.04.2018. Betænkning 15.05.2018. 2. behandling 22.05.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

13) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 224:

Forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen. (Ændring af revisionsbestemmelse).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 25.04.2018. 1. behandling 04.05.2018. Betænkning 17.05.2018. 2. behandling 22.05.2018).

14) 3. behandling af lovforslag nr. L 160:

Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen. (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre).

Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).

(Fremsættelse 28.02.2018. 1. behandling 20.03.2018. Betænkning 03.05.2018. 2. behandling 15.05.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 22.05.2018).

15) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 74:

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en ligelønspulje.

Af Pernille Skipper (EL) og Roger Courage Matthisen (ALT) m.fl.

(Fremsættelse 20.02.2018. 1. behandling 23.03.2018. Betænkning 16.05.2018).

16) 2. behandling af lovforslag nr. L 195:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Gennemførelse af den reviderede Eurodac-forordning vedrørende retshåndhævende myndigheders adgang til at foretage søgninger i Eurodac-systemet m.v.).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 21.03.2018. 1. behandling 04.04.2018. Betænkning 15.05.2018).

17) 2. behandling af lovforslag nr. L 196:

Forslag til lov om ændring af repatrieringsloven, integrationsloven, lov om sygedagpenge og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Styrkede incitamenter til at repatriere samt systematisk kommunal vejledningspligt).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 21.03.2018. 1. behandling 04.04.2018. Betænkning 15.05.2018. Ændringsforslag nr. 4 af 18.05.2018 uden for betænkning af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg)).

18) 2. behandling af lovforslag nr. L 197:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ændring af lov om planlægning. (Ophævelse af revisionsbestemmelser, forlængelse af udløbsbestemmelse og frist for domstolsprøvelse af frihedsberøvelse i en suspensionsperiode m.v.).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 21.03.2018. 1. behandling 11.04.2018. Betænkning 15.05.2018).

19) 2. behandling af lovforslag nr. L 163:

Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Udvidelse af kredsen af personer, som kan tildeles særlig adressebeskyttelse).

Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll-Bille).

(Fremsættelse 28.02.2018. 1. behandling 10.04.2018. Betænkning 17.05.2018).

20) 2. behandling af lovforslag nr. L 191:

Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse, lov om kommunale og regionale valg og regionsloven. (Bindende kommunale folkeafstemninger).

Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll-Bille).

(Fremsættelse 21.03.2018. 1. behandling 12.04.2018. Betænkning 17.05.2018).

21) 2. behandling af lovforslag nr. L 198:

Forslag til lov om ændring af lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild. (Udvidelse af vindmølletestcentrene ved Høvsøre og Østerild).

Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).

(Fremsættelse 21.03.2018. 1. behandling 05.04.2018. Betænkning 17.05.2018).

22) 2. behandling af lovforslag nr. L 182:

Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer. (Mærkning og registrering af skydevåben m.v.).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 14.03.2018. 1. behandling 03.04.2018. Betænkning 17.05.2018).

23) 2. behandling af lovforslag nr. L 203:

Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og retsplejeloven. (Udvidet besøgsafskæring for bandemedlemmer m.v., tvungen opsparing, adgang til AMU-kurser, alkoholkontrol, udvidet adgang til konfiskation m.v.).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 21.03.2018. 1. behandling 03.04.2018. Betænkning 17.05.2018).

24) 2. behandling af lovforslag nr. L 204:

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i straffesager).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 21.03.2018. 1. behandling 03.04.2018. Betænkning 17.05.2018).

25) 2. behandling af lovforslag nr. L 199:

Forslag til lov om forberedende grunduddannelse.

Af undervisningsministeren (Merete Riisager).

(Fremsættelse 21.03.2018. 1. behandling 17.04.2018. Betænkning 22.05.2018).

26) 2. behandling af lovforslag nr. L 200:

Forslag til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

Af undervisningsministeren (Merete Riisager).

(Fremsættelse 21.03.2018. 1. behandling 17.04.2018. Betænkning 22.05.2018).

27) 2. behandling af lovforslag nr. L 201:

Forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal indsats for unge under 25 år).

Af undervisningsministeren (Merete Riisager).

(Fremsættelse 21.03.2018. 1. behandling 17.04.2018. Betænkning 22.05.2018).

28) 2. behandling af lovforslag nr. L 202:

Forslag til lov om ændring af avu-loven, lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., lov om Danmarks Evalueringsinstitut, lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om individuel boligstøtte og forskellige love og om ophævelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., lov om kombineret ungdomsuddannelse, lov om produktionsskoler og lov om Rådet for Ungdomsuddannelser. (Ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.).

Af undervisningsministeren (Merete Riisager).

(Fremsættelse 21.03.2018. 1. behandling 17.04.2018. Betænkning 22.05.2018. Ændringsforslag nr. 12 af 23.05.2018 uden for betænkning af undervisningsministeren (Merete Riisager)).

29) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 111:

Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelsen af en trivselskommission for børn og unge.

Af Jacob Mark (SF) m.fl.

(Fremsættelse 23.03.2018).

30) Forespørgsel nr. F 27:

Forespørgsel til ældreministeren om at opnå mærkbare forbedringer i ældres mentale sundhed.

Af Pernille Schnoor (ALT) og Carolina Magdalene Maier (ALT).

(Anmeldelse 23.03.2018. Fremme 03.04.2018).

31) Forespørgsel nr. F 31:

Forespørgsel til ministeren for offentlig innovation om udvikling af den statslige sektors personalepolitik.

Af Jacob Mark (SF) og Kirsten Normann Andersen (SF).

(Anmeldelse 20.04.2018. Fremme 24.04.2018).