Del fra: : :  
24.01.2018 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 49 i salen

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

1) Til udenrigsministeren af:

Yildiz Akdogan

Deler udenrigsministeren samme bekymring som EU's talsperson i forhold til udviklingen i Tyrkiet, hvad demokrati og menneskerettigheder angår?

(Spm. nr. S 439, skr. begr.).

2) Til justitsministeren af:

Karina Adsbøl

Finder ministeren det hensigtsmæssigt, at kommunerne på eget initiativ kun kan opsætte kameraer, hvis det er i forbindelse med beskyttelse af offentlig ejendom såsom skoler, daginstitutioner, rådhuse, busser og biblioteker for at forebygge kriminalitet, men at de ikke kan det på f.eks. en kommunalt drevet parkeringsplads, medmindre politiet giver tilladelse til det, og agter ministeren at ændre loven, så kommunerne får større råderum til frit at vælge, hvor kameraerne skal opsættes?

(Spm. nr. S 423. Medspørger: Peter Kofod Poulsen (DF)).

3) Til justitsministeren af:

Karina Adsbøl

Hvilke overvejelser gør ministeren sig i anledningen af Højesterets dom af 18. januar 2018 om, at det ikke er i strid med grundloven og Danmarks internationale forpligtelser, at personer, som er frataget den retlige handleevne efter værgemålsloven, ikke kan stemme til folketingsvalg?

(Spm. nr. S 434 (omtrykt)).

4) Til justitsministeren af:

Peter Kofod Poulsen

Hvad vil ministeren gøre for at sikre ro og orden på Motalavej i Slagelse Kommune?

(Spm. nr. S 424. Medspørger: Hans Kristian Skibby (DF)).

5) Til justitsministeren af:

Peter Kofod Poulsen

Vil regeringen, ligesom Dansk Folkeparti, legalisere peberspray til selvforsvar?

(Spm. nr. S 426).

6) Til uddannelses- og forskningsministeren af:

Jens Henrik Thulesen Dahl

Hvordan vil ministeren sikre, at kandidatuddannelsen for læger ikke fyldes op af udenlandske studerende, som rejser ud af landet efter færdig uddannelse, som det fremgår af artikel bragt i Altinget den 5. december 2017: »Hver tredje lægestuderende i Odense er fra udlandet«?

(Spm. nr. S 428).

7) Til sundhedsministeren af:

Liselott Blixt

Hvad er ministerens holdning til at undersøge muligheden for en speciallægeuddannelse inden for palliation for på den måde at styrke indsatsen på et område, hvor det er vigtigt at klæde flere sundhedsprofesionelle på i det uundgåelige møde med terminalpatienter, og således at disse patienter og deres pårørende får den specialiserede og korrekte behandling og omsorg fra begyndelsen af et behandlingsforløb?

(Spm. nr. S 421).

8) Til sundhedsministeren af:

Liselott Blixt

Idet TV 2 i øjeblikket sender et program med titlen »Kan man spise sig rask?«, hvilket er en øjenåbner for mange, vil ministeren så se på, hvordan vi kan få kosten og ernæringseksperter mere i spil som behandling i stedet for medicin?

(Spm. nr. S 425).

9) Til sundhedsministeren af:

Flemming Møller Mortensen

Agter ministeren at indkalde Folketingets partier til drøftelser om, hvordan vi i fællesskab kan styrke indsatsen mod, at vores børn og unge begynder at ryge, ved at indføre en tobaksbevilling, som butikkerne kan blive frataget ved overtrædelse af gældende lovgivning, som Socialdemokratiet har foreslået?

(Spm. nr. S 422).

10) Til sundhedsministeren af:

Flemming Møller Mortensen

Mener ministeren, at det udgør en tilstrækkelig styrkelse af håndhævelsen af forbuddet mod at sælge cigaretter til børn og unge under 18 år, at Sikkerhedsstyrelsen kun tilføres to nye årsværk og derudover ikke får andre værktøjer til at udføre kontrollen med end de værktøjer, som politiet har i dag, og som politiet ikke finder tilstrækkelige?

(Spm. nr. S 427).

11) Til undervisningsministeren af:

Yildiz Akdogan

Hvad mener ministeren om det faldende antal af psykisk syge, der får en uddannelse, jf. artiklen »Færre psykisk syge får uddannelse« fra den 29. november 2017 i Arbejderen, og hvordan vil ministeren sikre, at ungdomsuddannelserne er rustet til at give unge psykisk sårbare et godt uddannelsesforløb og dermed undgå frafald på uddannelser, især i en tid, hvor vi ser en tendens med stigning i antallet af psykisk sårbare i befolkningen?

(Spm. nr. S 440 (omtrykt)).

12) Til skatteministeren af:

Hans Kristian Skibby

Hvad kan ministeren oplyse om regeringens vurdering af den sag, som to vandværker fra Hjørring og Hvidovre netop har tabt i Østre Landsret som principiel prøvesag på vegne af en lang række af større vandværker og spildevandsselskaber, som nu dømmes til over en årrække at betale en skatteregning på i alt 36 mia. kr., herunder om regeringen vil fritage den almene vandforsyning for hel eller delvis skattepligt?

(Spm. nr. S 429 (omtrykt)).

13) Til skatteministeren af:

Hans Kristian Skibby

Anser ministeren det som god forvaltningsskik, at man ved vedtagelsen af den nye vandsektorlov i 2009 lovede forbrugere billigere drikkevand og billigere spildevandsbehandling, når resultatet nu flere år efter viser, at virkeligheden byder på massive afgiftsstigninger og en skatteberegningsmodel fra SKAT, som er i direkte modstrid med lovens beskrivelse af værdisætningen af de værdier, som indgik i de nye selskabers egenkapital?

(Spm. nr. S 430 (omtrykt)).

14) Til miljø- og fødevareministeren af:

Christine Antorini

Hvilke initiativer vil ministeren tage, for at staten påtager sig et medansvar for kystsikringen i Nordsjælland nu, hvor finansministeren er enig i, at staten også har et ansvar?

(Spm. nr. S 414, skr. begr.).

15) Til kulturministeren af:

Daniel Toft Jakobsen

Kan ministeren uddybe sin og regeringens position i det udmeldte salg af tv-stationen TV 2, herunder om man nu har skiftet kurs og besluttet sig for at gå efter et minoritetssalg på 49 pct. af selskabet, som det er meldt ud af regeringspartiet Venstres medieordfører, Britt Bager?

(Spm. nr. S 433).

16) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:

Rasmus Prehn

Synes ministeren, at det er i orden, at transportvirksomheden Urban Go opererer i Danmark, når deres forretningsform strider mod den nye taxilovgivning?

(Spm. nr. S 431).

17) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:

Rasmus Prehn

Mener ministeren, at udbredelsen af infrastruktur til gaskøretøjer, såsom muligheder for optankning, er tilstrækkelige i Danmark?

(Spm. nr. S 432).

18) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:

Thomas Jensen

Mener ministeren, at Vejdirektoratet har et ansvar for at gennemføre støjreduktioner, så beboere langs Silkeborgmotorvejen maksimalt får en støjbelastning som angivet i VVM-redegørelse 303 for Kombilinien fra 2006?

(Spm. nr. S 435).

19) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:

Thomas Jensen

Mener ministeren, at Vejdirektoratets eventuelle fremtidige projekter, som skal reducere støjen langs Silkeborgmotorvejen, skal følge nyanlægsbugetteringen?

(Spm. nr. S 436).

20) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:

Peter Hummelgaard Thomsen

Mener ministeren, at det er rimeligt, at Amagers borgere i Dragør og på Vestamager vil opleve markante forringelser i den kollektive trafik for at finansiere Letbanen i Københavns omegn?

(Spm. nr. S 437).

21) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:

Peter Hummelgaard Thomsen

Vil ministeren overveje at ændre lovgivningen, så man i Region Hovedstaden kan inddrage andre finansieringskilder end alene transportområdet, når driften af Letbanen skal finansieres?

(Spm. nr. S 438).

22) Til ældreministeren af:

Marlene Harpsøe

Hvad er ministerens holdning til, at der i 2026 vil mangle næsten 40.000 social- og sundhedsansatte i kommunerne ifølge FOAs fremskrivning?

(Spm. nr. S 415, skr. begr.).

23) Til ældreministeren af:

Marlene Harpsøe

Vil ministeren iværksætte initiativer, der kan kortlægge omfanget af og årsagen til kommunernes problem med mangel på kvalificeret arbejdskraft i ældreplejen?

(Spm. nr. S 416, skr. begr.).