Del fra: : :  
05.04.2018 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 77 i salen

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 28:

Forespørgsel til udenrigsministeren om finansiering af tyrkisk grænseværn på grænsen til Syrien.

Af Rasmus Nordqvist (ALT) og Carolina Magdalene Maier (ALT).

(Anmeldelse 03.04.2018).

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 98:

Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Udvidelse af patienterstatningsordningen, fredning af udbetalte erstatninger m.v.).

Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).

(Fremsættelse 15.11.2017. 1. behandling 24.11.2017. Betænkning 13.03.2018. 2. behandling 20.03.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 115:

Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Skærpelse af straffen for blufærdighedskrænkelse og digitale sexkrænkelser).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 06.12.2017. 1. behandling 12.12.2017. Betænkning 15.03.2018. 2. behandling 20.03.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 148:

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Danmark. (Genoptagelse af sager med mulige fejl i restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse, endelig afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft m.v.).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 21.02.2018. 1. behandling 02.03.2018. Betænkning 23.03.2018. 2. behandling 03.04.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

5) 2. behandling af lovforslag nr. L 76:

Forslag til lov om ændring af folkeoplysningsloven. (Ny struktur for Folkeuniversitetet).

Af kulturministeren (Mette Bock).

(Fremsættelse 08.11.2017. 1. behandling 14.11.2017. Betænkning 21.03.2018).

6) 2. behandling af lovforslag nr. L 112:

Forslag til lov om beskyttelse af kulturværdier i tilfælde af væbnet konflikt.

Af kulturministeren (Mette Bock).

(Fremsættelse 29.11.2017. 1. behandling 07.12.2017. Betænkning 21.03.2018).

7) 2. behandling af lovforslag nr. L 128:

Forslag til lov om ændring af lov om valg til menighedsråd. (Orienteringsmøde, valgforsamling og mulighed for afstemningsvalg m.v.).

Af kirkeministeren (Mette Bock).

(Fremsættelse 17.01.2018. 1. behandling 30.01.2018. Betænkning 21.03.2018).

8) 2. behandling af lovforslag nr. L 179:

Forslag til lov om ændring af lov om udenrigstjenesten. (Implementering af direktiv 2015/637/EU om koordinations- og samarbejdsforanstaltninger for at lette konsulær beskyttelse af ikkerepræsenterede unionsborgere i tredjelande og obligatorisk digital kommunikation i forhold til tjenestehandlinger i udenrigstjenesten).

Af udenrigsministeren (Anders Samuelsen).

(Fremsættelse 01.03.2018. 1. behandling 13.03.2018. Betænkning 03.04.2018).

9) 2. behandling af lovforslag nr. L 125:

Forslag til lov om forretningshemmeligheder.

Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).

(Fremsættelse 10.01.2018. 1. behandling 23.01.2018. Betænkning 20.03.2018).

10) 1. behandling af lovforslag nr. L 185:

Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og lov om erhvervsdrivende fonde. (Nedsættelse af minimumskrav til aktieselskabers selskabskapital og ændrede krav til ejerregistrering m.v.).

Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).

(Fremsættelse 14.03.2018).

11) 1. behandling af lovforslag nr. L 198:

Forslag til lov om ændring af lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild. (Udvidelse af vindmølletestcentrene ved Høvsøre og Østerild).

Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).

(Fremsættelse 21.03.2018).

12) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 104:

Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks tilslutning på mellemstatsligt grundlag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1954 af 25. oktober 2017 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere, forordning (EU) 2017/2225 af 30. november 2017 om ændring af forordning (EU) 2016/399 (Schengengrænsekodeksen) og forordning (EU) 2017/2226 af 30. november 2017 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem.

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 21.03.2018).

13) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 105:

Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks tilslutning på mellemstatsligt grundlag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) XXX/XXX om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399 og (EU) 2016/1624.

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 21.03.2018).

14) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 73:

Forslag til folketingsbeslutning om midlertidigt at suspendere EU's forhandlinger med Tyrkiet om en udvidelse af toldunionen.

Af Nikolaj Villumsen (EL) m.fl.

(Fremsættelse 09.02.2018).

15) Forespørgsel nr. F 20:

Forespørgsel til udenrigsministeren om forfølgelsen af Falun Gong-udøvere og andre politisk og religiøst forfulgte fanger i Kina.

Af Claus Kvist Hansen (DF) m.fl.

(Anmeldelse 30.01.2018. Fremme 01.02.2018).