Del fra: : :  
17.04.2018 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 83 i salen

1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Finn Sørensen (EL).

2) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:3) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 23 [afstemning]:

Forespørgsel til ministeren for offentlig innovation om forhandlingerne om de offentligt ansattes overenskomst.

Af Finn Sørensen (EL) m.fl.

(Anmeldelse 01.03.2018. Forhandling 12.04.2018. Forslag til vedtagelse nr. V 47 af Henning Hyllested (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 48 af Benny Engelbrecht (S), Bent Bøgsted (DF), Eva Kjer Hansen (V), Laura Lindahl (LA), Martin Lidegaard (RV), Kirsten Normann Andersen (SF) og Rasmus Jarlov (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 49 af Josephine Fock (ALT)).

4) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 57:

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bederum på offentlige uddannelsesinstitutioner.

Af Marie Krarup (DF) m.fl.

(Fremsættelse 11.01.2018. 1. behandling 22.02.2018. Betænkning 10.04.2018).

5) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 65:

Forslag til folketingsbeslutning om at stille som tilskudsbetingelse til frie grundskoler, at undervisning kun må foregå på europæiske sprog.

Af Alex Ahrendtsen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 24.01.2018. 1. behandling 22.02.2018. Betænkning 10.04.2018).

6) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 139:

Forslag til folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § 47 med hensyn til statsregnskabet for finansåret 2016.

(Forslaget som fremsat (i betænkning) 05.04.2018. Betænkning og indstilling 05.04.2018. Anmeldelse (i salen) 10.04.2018. 1. behandling 12.04.2018).

7) 2. behandling af lovforslag nr. L 132:

Forslag til lov om Studievalg Danmark.

Af uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind).

(Fremsættelse 31.01.2018. 1. behandling 23.02.2018. Betænkning 10.04.2018).

8) 2. behandling af lovforslag nr. L 120:

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 13.12.2017. 1. behandling 11.01.2018. Betænkning 10.04.2018).

9) 2. behandling af lovforslag nr. L 140:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven. (Opholdstilladelse ved pensionering til tidligere ansatte ved herværende internationale organisationer m.v.).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 07.02.2018. 1. behandling 21.02.2018. Betænkning 10.04.2018).

10) 2. behandling af lovforslag nr. L 145:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Indkvartering og forsørgelse af flygtninge og asylansøgere, advisering af kommunerne om visse afgørelser i klagesager og ændring af beregningen af varigheden af et indrejseforbud).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 08.02.2018. 1. behandling 21.02.2018. Betænkning 10.04.2018).

11) 2. behandling af lovforslag nr. L 136:

Forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber. (Individuel handicapkørsel for blinde og stærkt svagsynede).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 07.02.2018. 1. behandling 20.02.2018. Betænkning 05.04.2018).

12) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 76:

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af straffelovens racismeparagraf.

Af Peter Kofod Poulsen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 23.02.2018).

13) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 58:

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod brug af markante religiøse symboler for elever og undervisere i folkeskolen.

Af Martin Henriksen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 11.01.2018).

14) 1. behandling af lovforslag nr. L 199:

Forslag til lov om forberedende grunduddannelse.

Af undervisningsministeren (Merete Riisager).

(Fremsættelse 21.03.2018).

15) 1. behandling af lovforslag nr. L 200:

Forslag til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

Af undervisningsministeren (Merete Riisager).

(Fremsættelse 21.03.2018).

16) 1. behandling af lovforslag nr. L 201:

Forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal indsats for unge under 25 år).

Af undervisningsministeren (Merete Riisager).

(Fremsættelse 21.03.2018).

17) 1. behandling af lovforslag nr. L 202:

Forslag til lov om ændring af avu-loven, lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., lov om Danmarks Evalueringsinstitut, lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om individuel boligstøtte og forskellige love og om ophævelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., lov om kombineret ungdomsuddannelse, lov om produktionsskoler og lov om Rådet for Ungdomsuddannelser. (Ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.).

Af undervisningsministeren (Merete Riisager).

(Fremsættelse 21.03.2018).

18) Forespørgsel nr. F 19:

Forespørgsel til ældreministeren og undervisningsministeren om udfordringer med at rekruttere social- og sundhedspersonale i landets kommuner.

Af Marlene Harpsøe (DF) og Karina Adsbøl (DF).

(Anmeldelse 25.01.2018. Fremme 30.01.2018).

19) 1. behandling af lovforslag nr. L 217:

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet. (Nedsættelse af elvarmeafgiften).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 11.04.2018).