Del fra: : :  
19.04.2018 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 85 i salen

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 22:

Forespørgsel til justitsministeren om politiets indsats over for dyrevelfærdskrænkelser.

Af Karina Due (DF) og Peter Kofod Poulsen (DF).

(Anmeldelse 01.03.2018).

2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 19 [afstemning]:

Forespørgsel til ældreministeren og undervisningsministeren om udfordringer med at rekruttere social- og sundhedspersonale i landets kommuner.

Af Marlene Harpsøe (DF) og Karina Adsbøl (DF).

(Anmeldelse 25.01.2018. Fremme 30.01.2018. Forhandling 17.04.2018. Forslag til vedtagelse nr. V 50 af Marlene Harpsøe (DF), Astrid Krag (S), Anni Matthiesen (V), Rune Lund (EL), Henrik Dahl (LA), Pernille Schnoor (ALT), Marlene Borst Hansen (RV), Kirsten Normann Andersen (SF) og Brigitte Klintskov Jerkel (KF)).

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 136:

Forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber. (Individuel handicapkørsel for blinde og stærkt svagsynede).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 07.02.2018. 1. behandling 20.02.2018. Betænkning 05.04.2018. 2. behandling 17.04.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 132:

Forslag til lov om Studievalg Danmark.

Af uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind).

(Fremsættelse 31.01.2018. 1. behandling 23.02.2018. Betænkning 10.04.2018. 2. behandling 17.04.2018).

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 179:

Forslag til lov om ændring af lov om udenrigstjenesten. (Implementering af direktiv 2015/637/EU om koordinations- og samarbejdsforanstaltninger for at lette konsulær beskyttelse af ikkerepræsenterede unionsborgere i tredjelande og obligatorisk digital kommunikation i forhold til tjenestehandlinger i udenrigstjenesten).

Af udenrigsministeren (Anders Samuelsen).

(Fremsættelse 01.03.2018. 1. behandling 13.03.2018. Betænkning 03.04.2018. 2. behandling 05.04.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 120:

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ligningsloven. (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 13.12.2017. 1. behandling 11.01.2018. Betænkning 10.04.2018. 2. behandling 17.04.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 140:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven. (Opholdstilladelse ved pensionering til tidligere ansatte ved herværende internationale organisationer m.v.).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 07.02.2018. 1. behandling 21.02.2018. Betænkning 10.04.2018. 2. behandling 17.04.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

8) 3. behandling af lovforslag nr. L 145 A:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Indkvartering og forsørgelse af flygtninge og asylansøgere, advisering af kommunerne om visse afgørelser i klagesager og ændring af beregningen af varigheden af et indrejseforbud m.v.).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(2. behandling 17.04.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

9) 3. behandling af lovforslag nr. L 145 B:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Kodificering af praksis for privat indkvartering hos herboende forældre og justering af Udlændingestyrelsens forsørgelsespligt for mindreårige asylansøgere).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(2. behandling 17.04.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

10) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 104:

Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks tilslutning på mellemstatsligt grundlag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1954 af 25. oktober 2017 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere, forordning (EU) 2017/2225 af 30. november 2017 om ændring af forordning (EU) 2016/399 (Schengengrænsekodeksen) og forordning (EU) 2017/2226 af 30. november 2017 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem.

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 21.03.2018. 1. behandling 05.04.2018. Betænkning 17.04.2018).

11) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 36:

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af dobbeltmandater som medlem af kommunalbestyrelse eller regionsråd og medlem af Folketinget.

Af Kirsten Normann Andersen (SF) og Jacob Mark (SF).

(Fremsættelse 22.11.2017. 1. behandling 08.02.2018. Betænkning 05.04.2018).

12) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 62:

Forslag til folketingsbeslutning om modregning i eftervederlag til borgmestre og regionsrådsformænd.

Af Pelle Dragsted (EL) og Kirsten Normann Andersen (SF) m.fl.

(Fremsættelse 17.01.2018. 1. behandling 08.02.2018. Betænkning 05.04.2018).

13) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 54:

Forslag til folketingsbeslutning om at give en officiel undskyldning til tidligere beboere på de 19 børnehjem beskrevet i Godhavnsrapporten fra 2011.

Af Finn Sørensen (EL) m.fl.

(Fremsættelse 19.12.2017. 1. behandling 06.02.2018. Betænkning 12.04.2018).

14) 2. behandling af lovforslag nr. L 126:

Forslag til lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Af ministeren for offentlig innovation (Sophie Løhde).

(Fremsættelse 11.01.2018. 1. behandling 18.01.2018. Betænkning 12.04.2018).

15) 2. behandling af lovforslag nr. L 150:

Forslag til lov om udstedelse af NemID med offentlig digital signatur til fysiske personer og til medarbejdere i juridiske enheder.

Af ministeren for offentlig innovation (Sophie Løhde).

(Fremsættelse 22.02.2018. 1. behandling 01.03.2018. Betænkning 12.04.2018).

16) 2. behandling af lovforslag nr. L 175:

Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs og søloven. (Skærpede regler for sejlads med speedbåde, vandscootere og lignende fartøjer m.v.).

Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).

(Fremsættelse 28.02.2018. 1. behandling 15.03.2018. Betænkning 12.04.2018).

17) 2. behandling af lovforslag nr. L 176:

Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om finansiel virksomhed. (Fastsættelse af krav om medlemskab af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber (Fonden) for udenlandske direkte tegnende skadesforsikringsselskaber og ændring af Fondens dækningsområde m.v.).

Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).

(Fremsættelse 28.02.2018. 1. behandling 15.03.2018. Betænkning 12.04.2018).

18) 2. behandling af lovforslag nr. L 142:

Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Skærpelse af straffen for grov vold).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 07.02.2018. 1. behandling 27.02.2018. Betænkning 12.04.2018).

19) 1. behandling af lovforslag nr. L 212:

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og lov om kliniske forsøg med lægemidler. (Frit valg til genoptræning og gebyrlettelser for kliniske forsøg med lægemidler).

Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).

(Fremsættelse 23.03.2018).

20) 1. behandling af lovforslag nr. L 213:

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Egenbetaling for tolkebistand).

Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).

(Fremsættelse 23.03.2018).

21) 1. behandling af lovforslag nr. L 214:

Forslag til lov om godtgørelse til andenhåndseksponerede asbestofre (asbestloven).

Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).

(Fremsættelse 23.03.2018).

22) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 78:

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af princip om udtrapningsplan ved udskrivelse af psykofarmaka.

Af Trine Torp (SF) og Jacob Mark (SF).

(Fremsættelse 27.02.2018).

23) 1. behandling af lovforslag nr. L 208:

Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven. (Retsvirkninger af et foreløbigt forbud mod eller en opløsning af en forening).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 23.03.2018).

24) 1. behandling af lovforslag nr. L 218:

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 11.04.2018).

25) 1. behandling af lovforslag nr. L 219:

Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Tildækningsforbud).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 11.04.2018).

26) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 88:

Forslag til folketingsbeslutning om afhentning af pas ved personligt fremmøde og begrænsning af antallet af udstedelser af pas grundet bortkomst.

Af Peter Kofod Poulsen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 13.03.2018).

27) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 92:

Forslag til folketingsbeslutning om at forhøje strafferammen for at forstyrre Folketingets arbejde til minimum 14 dages fængsel og maksimalt 3 år.

Af Peter Kofod Poulsen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 15.03.2018).

28) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 94:

Forslag til folketingsbeslutning om betaling efter indbrud.

Af Peter Kofod Poulsen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 15.03.2018).

29) Forespørgsel nr. F 22:

Forespørgsel til justitsministeren om politiets indsats over for dyrevelfærdskrænkelser.

Af Karina Due (DF) og Peter Kofod Poulsen (DF).

(Anmeldelse 01.03.2018).