Del fra: : :  
26.04.2018 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 89 i salen

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 32:

Forespørgsel til energi-, forsynings- og klimaministeren om fremtidige klimapolitiske initiativer.

Af Jens Joel (S), Mikkel Dencker (DF), Thomas Danielsen (V), Søren Egge Rasmussen (EL), Carsten Bach (LA), Christian Poll (ALT), Ida Auken (RV), Pia Olsen Dyhr (SF) og Orla Østerby (KF).

(Anmeldelse 24.04.2018).

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 150:

Forslag til lov om udstedelse af NemID med offentlig digital signatur til fysiske personer og til medarbejdere i juridiske enheder.

Af ministeren for offentlig innovation (Sophie Løhde).

(Fremsættelse 22.02.2018. 1. behandling 01.03.2018. Betænkning 12.04.2018. 2. behandling 19.04.2018).

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 173:

Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Permanent boligjobordning, ophævelse af beskatningen af fri telefon og internet, afskaffelse af udligningsskatten og forhøjelse af beløbsgrænser for børneopsparing).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 28.02.2018. 1. behandling 13.03.2018. Betænkning 19.04.2018. 2. behandling 24.04.2018).

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 174:

Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, sømandsbeskatningsloven og tinglysningsafgiftsloven. (Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier, udvidelse af DIS-ordningen med søfolk, der arbejder om bord på en række specialskibe, afskaffelse af registreringsafgiften for skibe i danske skibsregistre, ændret forrentning ved opkrævning af personers skat m.v.).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 28.02.2018. 1. behandling 13.03.2018. Betænkning 19.04.2018. 2. behandling 24.04.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 138:

Forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 07.02.2018. 1. behandling 22.02.2018. Betænkning 18.04.2018. 2. behandling 24.04.2018).

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 178:

Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkeskolen. (Bedre rammer for tilsyn med frie grundskoler m.v.).

Af undervisningsministeren (Merete Riisager).

(Fremsættelse 01.03.2018. 1. behandling 15.03.2018. Betænkning 17.04.2018. 2. behandling 24.04.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

7) 2. behandling af lovforslag nr. L 155:

Forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed. (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven).

Af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen).

(Fremsættelse 28.02.2018. 1. behandling 15.03.2018. Betænkning 24.04.2018).

8) 2. behandling af lovforslag nr. L 139:

Forslag til lov om sikkerhed i net- og informationssystemer for operatører af væsentlige internetudvekslingspunkter m.v.

Af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen).

(Fremsættelse 07.02.2018. 1. behandling 23.02.2018. Betænkning 24.04.2018. Omtrykt).

9) 2. behandling af lovforslag nr. L 143:

Forslag til lov om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren.

Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).

(Fremsættelse 07.02.2018. 1. behandling 22.02.2018. Betænkning 24.04.2018).

10) 2. behandling af lovforslag nr. L 144:

Forslag til lov om net- og informationssikkerhed for domænenavnssystemer og visse digitale tjenester.

Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).

(Fremsættelse 07.02.2018. 1. behandling 01.03.2018. Betænkning 24.04.2018).

11) 2. behandling af lovforslag nr. L 135:

Forslag til lov om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren.

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 07.02.2018. 1. behandling 20.02.2018. Betænkning 24.04.2018).

12) 1. behandling af lovforslag nr. L 188:

Forslag til lov om ændring af lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge. (Fremrykket dato for ophævelse af lov).

Af Jacob Mark (SF) og Trine Torp (SF).

(Fremsættelse 16.03.2018).

13) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 96:

Forslag til folketingsbeslutning om kvalitetssikring af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu) og oprettelse af en tilhørende overbygning til uddannelsen.

Af Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) m.fl.

(Fremsættelse 16.03.2018).

14) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 85:

Forslag til folketingsbeslutning om et helt eller delvist udgangsforbud for asylansøgere under 18 år.

Af Martin Henriksen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 13.03.2018).

15) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 86:

Forslag til folketingsbeslutning om automatisk inddragelse af opholdstilladelse for udlændinge, der har modtaget kontanthjælp eller starthjælp i 3 år.

Af Martin Henriksen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 13.03.2018).

16) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 98:

Forslag til folketingsbeslutning om, at en ubetinget tidsbegrænset udvisningsdom ikke automatisk giver adgang til Danmark, når tidsperioden er udløbet.

Af Peter Kofod Poulsen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 16.03.2018).

17) 1. behandling af lovforslag nr. L 222:

Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 19.04.2018).

18) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 91:

Forslag til folketingsbeslutning om en uvildig undersøgelse af udlændinge- og integrationsministerens håndtering af adskilt indkvartering af mindreårige gifte eller samlevende asylansøgere.

Af Mattias Tesfaye (S), Nikolaj Villumsen (EL), Josephine Fock (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV) og Holger K. Nielsen (SF).

(Fremsættelse 14.03.2018).

19) Forhandling om redegørelse nr. R 11:

Ældreministerens redegørelse om ældreområdet - 2018.

(Anmeldelse 13.04.2018. Redegørelse givet 13.04.2018. Meddelelse om forhandling 13.04.2018).