Del fra: : :  
02.05.2018 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 90 i salen

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 33:

Forespørgsel til statsministeren om rigsfællesskabets muligheder og udfordringer.

Af Marcus Knuth (V), Karin Gaardsted (S), Henrik Brodersen (DF), Christian Juhl (EL), Carsten Bach (LA), Roger Courage Matthisen (ALT), Martin Lidegaard (RV), Karsten Hønge (SF), Rasmus Jarlov (KF), Magni Arge (T), Sjúrður Skaale (JF), Aaja Chemnitz Larsen (IA) og Aleqa Hammond (NQ) m.fl.

(Anmeldelse 25.04.2018. Omtrykt 30.04.2018).

2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

3) 1. behandling af lovforslag nr. L 230:

Forslag til lov om ændring af lov om ophavsret. (Gennemførelse af Marrakeshdirektivet m.v.).

Af kulturministeren (Mette Bock).

(Fremsættelse 25.04.2018).

1) Til justitsministeren af:

Jan Erik Messmann

Hvad er ministerens holdning til, at jasiden op til afstemningen om afskaffelse af retsforbeholdet i 2015 har ført en kampagne, der skulle give vælgerne indtryk af, at et nej ville medføre, at Danmark blev smidt helt ud af Europol, og at et nej til at fjerne retsforbeholdet ville medføre, at dansk politi ikke kunne bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet?

(Spm. nr. S 743, skr. begr.).

2) Til justitsministeren af:

Kenneth Kristensen Berth

Anerkender ministeren, at når Danmark i 2018 fortsat er med i Europol-samarbejdet og betaler til Europol som hidtil, så har præmissen om, at retsforbeholdet var koblet til dansk politis fremtidige deltagelse i Europol, været falsk og kun været brugt af jasiden til at skræmme danskerne til at stemme for en afskaffelse af retsforbeholdet?

(Spm. nr. S 745).

3) Til justitsministeren af:

Kenneth Kristensen Berth

Kan ministeren pege på et punkt, hvor dansk politi i dag har færre redskaber til at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet end kollegaer i andre EU-lande på grund af Danmarks operationelle aftale med Europol?

(Spm. nr. S 746, skr. begr.).

4) Til justitsministeren af:

Claus Kvist Hansen

Er ministeren enig i, at jasiden op til afstemningen om afskaffelse af retsforbeholdet i 2015 har ført en skræmmekampagne, set i lyset af at dansk politi fortsat kan søge – og har søgt – i Europols database ligesom før afstemningen om afskaffelse af retsforbeholdet?

(Spm. nr. S 747).

5) Til justitsministeren af:

Peter Kofod Poulsen

Hvad mener ministeren om et obligatorisk dna-register for alle danskere?

(Spm. nr. S 754).

6) Til justitsministeren af:

Peter Kofod Poulsen

Hvad er ministerens holdning til, at dansk politis brug af Europols databaser stort set ikke har ændret sig de seneste år, som det fremgår af en opgørelse fra Rigspolitiet?

(Spm. nr. S 756).

7) Til finansministeren af:

Benny Engelbrecht

Vil ministeren redegøre for, hvordan han den 25. april 2018 kan udtale til Ritzau, at »Det økonomiske råderum ser meget positivt ud, fordi fremskrivningen viser, at der er kommet yderligere frirum i dansk økonomi.«, og »Det betyder, at vi har nogle flere muligheder for at investere i både velfærd og infrastruktur eller i at lette for eksempel afgifterne for danskerne«, når der reelt er færre penge til rådighed i 2025 til velfærd og ikke flere, hvis man tager højde for forøgede forsvarsudgifter, og at de indregnede PSO-besparelser hidtil blot ikke har figureret som en del af råderummet?

(Spm. nr. S 741).

8) Til finansministeren af:

Benny Engelbrecht

Hvad er grunden til, at ministeren i den selv samme uge, hvor man bryster sig af genopfundne ambitioner for klimaet, ønsker at fjerne de øremærkede PSO-midler på i alt 2,5 mia. kr., som ellers var prioriteret den grønne omstilling, og i stedet regne dem ind i det generelle råderum?

(Spm. nr. S 742. Medspørger: Dan Jørgensen (S)).

9) Til finansministeren af:

Dan Jørgensen

Er det et udtryk for, at regeringen har valgt at slække på sine grønne ambitioner, når man nu lægger midlerne fra PSO-aftalen over i det økonomiske råderum i stedet for at målrette dem til den grønne omstilling, og betyder det, at regeringen har planer om at bruge hele eller dele af de 2,5 mia. kr. til at gennemføre nye skatte- og afgiftslettelser?

(Spm. nr. S 744. Medspørger: Benny Engelbrecht (S)).

10) Til erhvervsministeren af:

Jens Joel

Er ministeren tilfreds med de ambitioner på havvindområdet, som der er fremlagt ønske om i regeringens forslag til energiforlig, eller mener ministeren ligesom Vindmølleindustrien, at det er uambitiøst og stiller den danske vindmøllebranche dårligere i konkurrencen om jobs, vækst og investeringer?

(Spm. nr. S 752, skr. begr.).

11) Til økonomi- og indenrigsministeren af:

Rasmus Prehn

Hvad er ministerens holdning til, at den parkeringsaftale, regeringen og Dansk Folkeparti har indgået, koster Aalborg Kommune 21 mio. kr. og samtidig begrænser det kommunale selvstyre i forhold til kommunens muligheder for selv at disponere over indtægter fra parkering og derved kommunens muligheder for at løse lokale infrastrukturudfordringer?

(Spm. nr. S 755 (omtrykt)).

12) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Marlene Harpsøe

Hvad er ministerens holdning til kommunernes mulighed for at oprette integrationsråd?

(Spm. nr. S 731).

13) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Christian Langballe

Har ministeren en holdning til, hvorvidt det er muligt at stille krav om, at alle udlændinge – asylansøgere, familiesammenførte til asylanter, EU-borgere, nordiske statsborgere osv. – skal forsørge sig selv, og at retten til offentlig forsørgelse udelukkende knyttes til borgere med et dansk statsborgerskab, og vil regeringen støtte en sådan politik, hvis det skulle stride mod Danmarks internationale forpligtelser?

(Spm. nr. S 735).

14) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Christian Langballe

Har ministeren en holdning til, om det er muligt at indføre en lovgivning, hvorefter udlændinge, der dømmes for kriminalitet, udvises konsekvent og efter første dom, og vil regeringen støtte en sådan politik?

(Spm. nr. S 736).

15) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:

Bjarne Laustsen

Hvordan vil ministeren sikre, at Crestwings bølgeenergiprojekt, Tordenskiold, i Sæby kan få den fornødne økonomiske støtte, ca. 6 mio. kr., til at iværksætte et 2-årigt testforsøg?

(Spm. nr. S 748).

16) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:

Jens Joel

Er ministeren enig med bl.a. Grundfos’ Group VP, Kim Nøhr Skibsted, der på Twitter skriver om regeringens udspil til energiforlig, at det »Mangler større ambitioner på energieffektivitet, der sikrer DK grøn førerposition, klimaforspring, eksport og jobs«?

(Spm. nr. S 751).

17) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:

Lea Wermelin

Mener ministeren, at det er gavnligt for Danmarks grønne styrkeposition, at regeringen har foreslået opførelse af én havvindmøllepark på 800 MW i sit forslag til energiforlig, når f.eks. regeringen i Holland netop har meldt ud, at de vil opføre havvindmølleparker og dermed øge kapaciteten med yderligere 7 GW frem mod 2030?

(Spm. nr. S 758).

18) Til sundhedsministeren af:

Jeppe Jakobsen

Mener ministeren, at det giver mening, at lægerne uddanner sig med forskellige specialer?

(Spm. nr. S 739).

19) Til skatteministeren af:

Jesper Petersen

Er ministeren enig i Socialdemokratiets målsætning om at få 500.000 grønne biler på de danske veje i 2030, bl.a. som led i at udnytte produktionen af vedvarende energi og at Danmark skal kunne nå EU’s ambitiøse klimamål i 2030?

(Spm. nr. S 753. Medspørger: Jens Joel (S)).

20) Til skatteministeren af:

Jesper Petersen

Er ministeren enig i at forlænge indfasningen af registreringsafgiften på elbiler og at sænke beskatningen på grønne firmabiler som led i at skubbe på den grønne omstilling på transportområdet?

(Spm. nr. S 757. Medspørger: Lea Wermelin (S)).

21) Til miljø- og fødevareministeren af:

Christian Rabjerg Madsen

Er ministeren enig med sine partifæller, når de ønsker at afskaffe pesticidafgiften, fordi de mener, at den er til skade for landbruget, til trods for at evalueringen viser, at afgiften er det vigtigste værktøj til at nå målet om at nedbringe belastningen fra sprøjtemidler?

(Spm. nr. S 738).

22) Til miljø- og fødevareministeren af:

Christian Rabjerg Madsen

Mener ministeren, at det vil være til gavn for den danske natur, når ministeren fjerner beskyttelsen af 23.000 hektar natur og samtidig ophæver den danske naturfredningspraksis, som er den bedste beskyttelse, vi kan give dansk natur?

(Spm. nr. S 740).

23) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:

Carsten Kudsk

Hvad er ministerens holdning til, at Landsbyggefonden kun kan godkende dyrere renoveringer af bygninger i stedet for mere hensigtsmæssige og billigere nybygninger?

(Spm. nr. S 737).

24) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:

Bjarne Laustsen

Hvornår og hvordan vil ministeren sikre en opdatering af hovedvej 40 mellem Frederikshavn og Skagen, således at broen bliver hævet over Elling Å og der bliver etableret en to plus en-vej mellem Aalbæk og Skagen?

(Spm. nr. S 749).

25) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:

Rasmus Prehn

Mener ministeren, at det kan betegnes som grøn politik, at regeringen fra dag et har modarbejdet Togfonden DK, der giver et massivt løft til den kollektive trafik og dermed bidrager til den grønne omstilling af transportsektoren?

(Spm. nr. S 750).