Del fra: : :  
09.05.2018 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 94 i salen

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

2) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 136:

Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling af krav til sprogkundskaber og kvalifikationer mellem læger i Danmark, der er uddannet i henholdsvis EU/EØS og tredjelande.

Af Søren Søndergaard (EL) m.fl.

(Fremsættelse 23.03.2018).

3) 1. behandling af lovforslag nr. L 233:

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Oprettelse af Styrelsen for Patientklager og ændrede registrerings- og gebyrregler for det risikobaserede tilsyn med behandlingssteder).

Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).

(Fremsættelse 26.04.2018).

4) 1. behandling af lovforslag nr. L 235:

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Tandpleje til voksne i privat praksis, tilskud, klageadgang m.v.).

Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).

(Fremsættelse 02.05.2018).

5) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 79:

Forslag til folketingsbeslutning om ret til hjemmedyrkning af cannabis til eget forbrug.

Af Torsten Gejl (ALT) m.fl.

(Fremsættelse 28.02.2018).

6) 1. behandling af lovforslag nr. L 236:

Forslag til lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering.

Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll-Bille).

(Fremsættelse 02.05.2018).

7) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 143:

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af folketingsbeslutning om statsrevisorernes valg og virksomhed.

Af Pia Kjærsgaard (DF), Henrik Dam Kristensen (S), Kristian Pihl Lorentzen (V) og Leif Mikkelsen (LA).

(Fremsættelse 04.05.2018).

1) Til justitsministeren af:

Per Nørhave

Hvordan vil ministeren sikre, at politibetjente, som er uddannet efter den nuværende uddannelse, får den fornødne efteruddannelse?

(Spm. nr. S 771).

2) Til justitsministeren af:

Peter Kofod Poulsen

Mener ministeren, at man efter Københavnererklæringen vil kunne udvise kriminelle sigøjnerbosser og bandeledere, som ikke er danske statsborgere?

(Spm. nr. S 773).

3) Til justitsministeren af:

Peter Kofod Poulsen

Hvad mener ministeren om strafrabatter?

(Spm. nr. S 775).

4) Til beskæftigelsesministeren af:

Carsten Kudsk

Hvad mener ministeren om, at antallet af ægtepar med ikkevestlig baggrund, hvor begge er på kontanthjælp, er stærkt stigende og i dag er på 90 pct.?

(Spm. nr. S 767).

5) Til beskæftigelsesministeren af:

Carsten Kudsk

Hvad påtænker ministeren konkret at gøre ved, at 90 pct. af ægtepar med ikkevestlig baggrund er på kontanthjælp?

(Spm. nr. S 768).

6) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:

Jens Joel

Er ministeren enig med bl.a. Grundfos’ Group VP, Kim Nøhr Skibsted, der på Twitter skriver om regeringens udspil til energiforlig, at det »Mangler større ambitioner på energieffektivitet, der sikrer DK grøn førerposition, klimaforspring, eksport og jobs«?

(Spm. nr. S 751 (omtrykt)).

7) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:

Lea Wermelin

Mener ministeren, at det er gavnligt for Danmarks grønne styrkeposition, at regeringen har foreslået opførelse af én havvindmøllepark på 800 MW i sit forslag til energiforlig, når f.eks. regeringen i Holland netop har meldt ud, at de vil opføre havvindmølleparker og dermed øge kapaciteten med yderligere 7 GW frem mod 2030?

(Spm. nr. S 758 (omtrykt)).

8) Til skatteministeren af:

Jesper Petersen

Er ministeren enig i Socialdemokratiets målsætning om at få 500.000 grønne biler på de danske veje i 2030, bl.a. som led i at udnytte produktionen af vedvarende energi og at Danmark skal kunne nå EU’s ambitiøse klimamål i 2030?

(Spm. nr. S 753 (omtrykt). Medspørger: Jens Joel (S)).

9) Til skatteministeren af:

Jesper Petersen

Er ministeren enig i at forlænge indfasningen af registreringsafgiften på elbiler og at sænke beskatningen på grønne firmabiler som led i at skubbe på den grønne omstilling på transportområdet?

(Spm. nr. S 757 (omtrykt). Medspørger: Lea Wermelin (S)).

10) Til undervisningsministeren af:

Troels Ravn

Ser ministeren, at der kan være nogle ulemper forbundet med at flytte 10. klasse til erhvervsskoler i de tilfælde, hvor kommuner ikke har erhvervsskoler i forvejen, og elever derfor kan få meget langt til skole?

(Spm. nr. S 778).

11) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:

Rasmus Prehn

Mener ministeren, at det kan betegnes som grøn politik, at regeringen fra dag et har modarbejdet Togfonden DK, der giver et massivt løft til den kollektive trafik og dermed bidrager til den grønne omstilling af transportsektoren?

(Spm. nr. S 750 (omtrykt)).

12) Til miljø- og fødevareministeren af:

Christian Rabjerg Madsen

Er ministeren enig med sine partifæller, når de ønsker at afskaffe pesticidafgiften, fordi de mener, at den er til skade for landbruget, til trods for at evalueringen viser, at afgiften er det vigtigste værktøj til at nå målet om at nedbringe belastningen fra sprøjtemidler?

(Spm. nr. S 738 (omtrykt)).

13) Til miljø- og fødevareministeren af:

Christian Rabjerg Madsen

Mener ministeren, at det vil være til gavn for den danske natur, når ministeren fjerner beskyttelsen af 23.000 hektar natur og samtidig ophæver den danske naturfredningspraksis, som er den bedste beskyttelse, vi kan give dansk natur?

(Spm. nr. S 740 (omtrykt)).

14) Til miljø- og fødevareministeren af:

Simon Kollerup

Mener ministeren i lighed med sin forgænger, at man skal kunne skyde ulve, jf. artiklen »Miljøminister ser behov for regulering af ynglende ulve« på TV 2's hjemmeside den 22. januar 2018?

(Spm. nr. S 776).

15) Til miljø- og fødevareministeren af:

Simon Kollerup

Mener ministeren, at brede aftaler er til gavn for dansk landbrug, og hvilke muligheder ser ministeren for at gøre aftalen om målrettet regulering bredere?

(Spm. nr. S 777).

16) Til uddannelses- og forskningsministeren af:

Christine Antorini

Er ministeren enig med sin forgænger, Søren Pind, i, at de årlige 2-procentsnedskæringer på uddannelsesområdet skal afskaffes?

(Spm. nr. S 765).

17) Til uddannelses- og forskningsministeren af:

Christine Antorini

Hvilke ambitioner har ministeren for at styrke innovation i virksomheder gennem forskning, set i lyset af at regeringen har gennemført store nedskæringer på de offentlige forsknings- og innovationsinvesteringer?

(Spm. nr. S 766).

18) Til uddannelses- og forskningsministeren af:

Carolina Magdalene Maier

Hvad er ministerens holdning til sin forgængers samt Venstres undervisningsordførers erkendelse af, at mens de unge mennesker gør alt, hvad det politiske flertal har bedt dem om, herunder kommer »hurtigt igennem studierne. Ingen kriminalitet og de er dygtige«, har de alligevel »ondt i livet«, rammes af stress og er »så ulykkelige«, og hvad agter ministeren at foretage sig i forhold til det?

(Spm. nr. S 769, skr. begr.).

19) Til uddannelses- og forskningsministeren af:

Carolina Magdalene Maier

Hvad mener ministeren er vigtigt for, at uddannelsessystemerne kan understøtte, at unge mennesker uddanner sig på baggrund af ægte nysgerrighed, begejstring og virkelyst?

(Spm. nr. S 770).

20) Til uddannelses- og forskningsministeren af:

Pernille Schnoor

Er ministeren enig med den tidligere minister Søren Pind, som i Politiken den 2. maj 2018 er citeret for i sin afskedstale i ministeriet at understrege, at han ønsker, at 2-procentsbesparelserne på uddannelsesområdet ophører?

(Spm. nr. S 772, skr. begr.).

21) Til uddannelses- og forskningsministeren af:

Pernille Schnoor

Er ministeren enig i, at de humanistiske uddannelser og fag i fremtiden bliver vigtige, som det fremgår af det indlæg fra november 2017, som spørgeren skrev sammen med den tidligere minister Søren Pind om filosofikum, hvori vi bl.a. fremhæver, at på uddannelser i flere lande, f.eks. på de gode universiteter i USA som f.eks. Harvard og MIT, har man længe arbejdet med et bredt dannelsesbegreb, så f.eks. ingeniører bliver introduceret til humanistiske fag og metode, fordi de er optagede af at styrke de studerendes kritiske sans og evne til at analysere og være innovative?

(Spm. nr. S 774, skr. begr.).

22) Til uddannelses- og forskningsministeren af:

Eva Flyvholm

Vil ministeren videreføre sin forgængers ønske om, at 2-procentsbesparelserne på uddannelsesområdet ophører i 2022?

(Spm. nr. S 780).

23) Til uddannelses- og forskningsministeren af:

Rasmus Prehn

Mener ministeren, at der er behov for en SU-reform, der forringer SU'en, som der lægges op til i regeringsgrundlaget?

(Spm. nr. S 781).