Del fra: : :  
25.10.2018 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr 10 i salen

1) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:2) 1. behandling af lovforslag nr. L 55:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Revision af reglerne om transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser samt justering af de supplerende overførte betingelser for ægtefællesammenføring).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 04.10.2018).

3) 1. behandling af lovforslag nr. L 69:

Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik. (Arbejdsgivers ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren i sager om sygedagpenge og jobafklaringsforløb).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 10.10.2018).

4) 1. behandling af lovforslag nr. L 70:

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland. (Ændring som følge af gradvis forhøjelse af den grønlandske pensionsalder).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 10.10.2018).

5) 1. behandling af lovforslag nr. L 29:

Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love og om ophævelse af pvc-afgiftsloven og lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler. (Ophævelse af pvc-afgiften og emballageafgiften på pvc-folier, indførelse af bagatelgrænser i visse afgiftslove, udvidelse af bemyndigelsesbestemmelsen for terminaladgang til Køretøjsregistret, undtagelse for udligningsafgift for visse påhængskøretøjer, udskydelse af tidspunkt for offentliggørelse og anvendelse af standardkontrakter ved leasing m.v.).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 03.10.2018).

6) 1. behandling af lovforslag nr. L 30:

Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, lov om skattenedslag for seniorer og lov om forsøg med et socialt frikort. (Afbureaukratisering af forskerskatteordningen, genoptagelse af afgørelser om skattenedslag, skattefrihed for godtgørelse til thalidomidofre m.v.).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 03.10.2018).

7) 1. behandling af lovforslag nr. L 18:

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Initiativer vedrørende forsvarsadvokater og advokattilsyn).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 03.10.2018).

8) 1. behandling af lovforslag nr. L 21:

Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., retsplejeloven, straffeloven og lov om folkeskolen. (Forhold for indsatte i kriminalforsorgens institutioner, varetægtssurrogat m.v.).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 03.10.2018).

9) 1. behandling af lovforslag nr. L 22:

Forslag til lov om ændring af straffeloven, pasloven og politiloven. (Initiativer mod parallelsamfund).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 03.10.2018).

10) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 2:

Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af Det Dataetiske Råd.

Af Josephine Fock (ALT) og René Gade (ALT).

(Fremsættelse 03.10.2018).