Del fra: : :  
20.11.2018 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 22 i salen

1) 3. behandling af lovforslag nr. L 48:

Forslag til lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud.

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 09.10.2018. Betænkning 08.11.2018. 2. behandling 13.11.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 49:

Forslag til lov om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love og om ophævelse af fællesmærkeloven. (Behandling af ansøgninger, registreringshindringer, gengivelse af varemærker, varer i transit, overførsel af gebyrindtægter m.v.).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 09.10.2018. Betænkning 08.11.2018. 2. behandling 13.11.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 50:

Forslag til lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister. (Overenskomstdækning ved offshoreaktiviteter på skibe på dansk søterritorium og kontinentalsokkelområde).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 12.10.2018. Betænkning 08.11.2018. 2. behandling 13.11.2018).

4) 2. behandling af lovforslag nr. L 9:

Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og udlændingeloven. (Forbud mod proformaægteskab og Nationalt ID-centers rolle og funktioner m.v.)

Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 09.10.2018. Betænkning 15.11.2018).

5) 2. behandling af lovforslag nr. L 23:

Forslag til lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. (Kommuners tilskud til udrulning af elektroniske kommunikationsnet, tildeling af koder til machine to machine-kommunikation (m2m-kommunikation) og ophævelse af regler om bredbåndsgarantiordningen).

Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 10.10.2018. Betænkning 15.11.2018).

6) 2. behandling af lovforslag nr. L 24:

Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven).

Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 10.10.2018. Betænkning 15.11.2018).

7) 2. behandling af lovforslag nr. L 38:

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje. (Nye kriterier for udsatte boligområder og ghettoområder, initiativer til udvikling eller afvikling af ghettoområder, skærpelse af anvisnings- og udlejningsregler, ophævelse af lejekontrakt på grund af kriminalitet m.v.).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 11.10.2018. Betænkning 15.11.2018. Ændringsforslag nr. 8 og 9 af 19.11.2018 uden for betænkningen af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen)).

8) 2. behandling af lovforslag nr. L 57:

Forslag til lov om et nationalt naturfagscenter.

Af undervisningsministeren (Merete Riisager).

(Fremsættelse 04.10.2018. 1. behandling 11.10.2018. Betænkning 13.11.2018).

9) 2. behandling af lovforslag nr. L 59:

Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Mulighed for at oprette talentklasser i musik og integrerede biblioteker).

Af undervisningsministeren (Merete Riisager).

(Fremsættelse 04.10.2018. 1. behandling 11.10.2018. Betænkning 13.11.2018).

10) 1. behandling af lovforslag nr. L 27:

Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven og ligningsloven. (Mere robuste skatteregler for truster som opfølgning på Skattelovrådets rapport).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 03.10.2018).

11) 1. behandling af lovforslag nr. L 86:

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. (Nedsættelser af elvarmeafgiften og den almindelige elafgift samt fremrykning af reduktion af den grønne check).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 01.11.2018).

12) 1. behandling af lovforslag nr. L 100:

Forslag til lov om ændring af lov om spil og lov om afgifter af spil. (Justering af spilaftale).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 14.11.2018).

13) 1. behandling af lovforslag nr. L 101:

Forslag til investorfradragslov.

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 14.11.2018).

14) 1. behandling af lovforslag nr. L 103:

Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer. (Afgiftssaneringspakke m.v.).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 14.11.2018).

15) 1. behandling af lovforslag nr. L 99:

Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, revisorloven og lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. (Tilpasninger til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2013/34/EU, ændring af kravene til revisorers efteruddannelse og styrket kontrol i forbindelse med ansøgninger om tilladelse til eksport af cyberovervågningsudstyr).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 14.11.2018).