Del fra: : :  
21.11.2018 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 23 i salen

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

2) 1. behandling af lovforslag nr. L 104:

Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser og lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag, justering af det aktivitetsafhængige VEU-bidrag, merbidragsfritagelse m.v.).

Af undervisningsministeren (Merete Riisager).

(Fremsættelse 15.11.2018).

3) 1. behandling af lovforslag nr. L 105:

Forslag til lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område samt lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser og lov om folkehøjskoler. (Frit leverandørvalg på tegnsprogs- og skrivetolkeområdet, adgang til specialpædagogisk bistand på voksen- og efteruddannelsesområdet og i overgangen mellem uddannelsesniveauer).

Af undervisningsministeren (Merete Riisager).

(Fremsættelse 15.11.2018).

1) Til finansministeren af:

Astrid Krag

Vil regeringen være med til at bruge samlet 53 mia. kr. mere på sundhedsvæsenet frem mod 2025, sådan som Socialdemokratiet vil og har afsat penge til i vores plan?

(Spm. nr. S 239. Medspørger: Erik Christensen (S)).

2) Til finansministeren af:

Astrid Krag

Hvor mange penge mener regeringen at der skal bruges mere på sundhedsvæsenet frem mod 2025?

(Spm. nr. S 240. Medspørger: Erik Christensen (S)).

3) Til finansministeren af:

Erik Christensen

Vil regeringen fremlægge en samlet plan for, hvor mange penge den vil bruge på sundhedsvæsenet frem mod 2025?

(Spm. nr. S 241. Medspørger: Astrid Krag (S)).

4) Til børne- og socialministeren af:

Pernille Bendixen

Hvad er ministerens holdning til, at mange kommuner undlader at prioritere de indsatser til børneområdet, der besluttes i Folketinget, hvis ikke midlerne dertil er øremærkede, eller at kommunerne så vælger at finde besparelser andre steder på samme område?

(Spm. nr. S 229, skr. begr.).

5) Til børne- og socialministeren af:

Karin Nødgaard

Agter ministeren at sende et hyrdebrev til kommunerne omkring afskaffelsen af kommunernes adgang til at pålægge anbragte børn og unge selv at bidrage til betalingen for deres anbringelse?

(Spm. nr. S 230).

6) Til børne- og socialministeren af:

Karin Nødgaard

Vil ministeren opfordre kommunerne til at tilbagebetale det beløb, som anbragte børn og unge er blevet opkrævet som egenbetaling for deres anbringelse?

(Spm. nr. S 231).

7) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Christian Langballe

Hvorfor ønsker regeringen at tilslutte sig FN's immigrationspagt, der bl.a. har til formål at understøtte og fremme migrationen?

(Spm. nr. S 223).

8) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Christian Langballe

Mener ministeren, at flygtninge, der topper i forhold til Integrationsbarometeret, er integrerede og helt danske?

(Spm. nr. S 224).

9) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Marie Krarup

Mener ministeren, at Integrationsbarometeret på ministeriets hjemmeside giver et retvisende billede af integrationen i Danmark?

(Spm. nr. S 225).

10) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Marie Krarup

Hvad bør ifølge ministeren være målet for integration i Danmark?

(Spm. nr. S 226).

11) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Pernille Bendixen

Hvad mener ministeren om, at det er op til kommunalbestyrelsen at afgøre, om der skal laves et forbud mod kønsopdelt svømning, når regeringen netop har fået vedtaget en omfattende og målrettet plan for bekæmpelse af parallelsamfund?

(Spm. nr. S 228).

12) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:

Bjarne Laustsen

Ligger det ministeren meget på sinde at få gravet den 17,9 km lange grimme og nedslidte Konti-Skan-linje ned, og mener ministeren ikke, at der trods alt er tale om en lille investering for energinettet i forhold til de gener, det giver læsøboerne?

(Spm. nr. S 234).

13) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:

Bjarne Laustsen

Er ministeren enig i, at det er fuldstændig hul i hovedet, at f.eks. Aalborg Portland er nødt til at fyre for fuglene, fordi det ikke kan svare sig at udnytte overskudsvarmen fra cementproduktionen, som ellers ville kunne opvarme næsten halvdelen af husstandene i Aalborg og dermed spare en masse CO2?

(Spm. nr. S 238).

14) Til undervisningsministeren af:

Jacob Mark

Hvorfor vil ministeren med den nye bekendtgørelse om fraværsregistrering ikke længere lade det være op til den enkelte lærers selvstændige professionelle vurdering, om eleverne skal have fravær?

(Spm. nr. S 232).

15) Til undervisningsministeren af:

Jacob Mark

Mener ministeren, at det er en klog prioritering at fjerne efterskolernes tillægstakst, der udgør et tilskud på 10 mio. kr. årligt, når evalueringer viser, at unge med flygtninge- og indvandrerbaggrund opnår et stort dansksprogligt, fagligt, socialt og personligt udbytte af et efterskoleophold og får større viden om det danske samfund og de danske traditioner og en stærk oplevelse af at være en del af fællesskabet?

(Spm. nr. S 233).

16) Til undervisningsministeren af:

Annette Lind

Mener ministeren på baggrund af MF Thomas Danielsens udtalelse herom, at udkantsgymnasierne i Skive og på Mors kan se frem til, at regeringen kan præsentere en løsning på deres økonomiske udfordringer i indeværende måned?

(Spm. nr. S 235, skr. begr. Medspørger: Simon Kollerup (S)).

17) Til undervisningsministeren af:

Simon Kollerup

Hvordan vil ministeren forsvare, at regeringen vil gennemføre besparelser for millioner på at gøre de gymnasiale suppleringskurser til fjernundervisning, når prisen for besparelserne vil blive, at flere unge ikke består disse, for dem, nødvendige kurser?

(Spm. nr. S 242. Medspørger: Annette Lind (S)).

18) Til miljø- og fødevareministeren af:

Christian Rabjerg Madsen

Hvordan forholder ministeren sig til Dansk Ornitologisk Forenings kritik af regeringens beskæring af over 13.000 hektar ramsarområder, hvor eksempelvis området ved Vadehavet har stor betydning for Danmarks trækfugle?

(Spm. nr. S 236, skr. begr.).

19) Til miljø- og fødevareministeren af:

Christian Rabjerg Madsen

Mener ministeren, at det er ambitiøst, når regeringen i dens eget luftudspil skriver, at der er brug for yderligere indsatser for partikler og ammoniak frem mod 2030, hvis Danmark skal leve op til EU’s NEC-direktiv, der fastlægger lofter for, hvor meget de enkelte lande skal reducere luftforureningen?

(Spm. nr. S 237).