Del fra: : :  
04.12.2018 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 30 i salen

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 22:

Forespørgsel til statsministeren, statsministeren, udlændinge- og integrationsministeren og udlændinge- og integrationsministeren om FN’s aftale om migration. (Hasteforespørgsel).

Af Peter Skaarup (DF) m.fl.

(Anmeldelse 04.12.2018).

2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 12 [afstemning]:

Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om, at uddannelse ikke længere indgår ved beregning af retten til permanent opholdstilladelse.

Af Søren Søndergaard (EL), Carolina Magdalene Maier (ALT), Andreas Steenberg (RV) og Holger K. Nielsen (SF).

(Anmeldelse 24.10.2018. Fremme 26.10.2018. Forhandling 29.11.2018. Forslag til vedtagelse nr. V 19 af Søren Søndergaard (EL), Carolina Magdalene Maier (ALT), Andreas Steenberg (RV) og Holger K. Nielsen (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 20 af Mattias Tesfaye (S), Marie Krarup (DF), Mads Fuglede (V), Joachim B. Olsen (LA) og Naser Khader (KF)).

3) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 14 [afstemning]:

Forespørgsel til udenrigsministeren om Danmarks relation til Saudi-Arabien.

Af Søren Søndergaard (EL), Rasmus Nordqvist (ALT) og Holger K. Nielsen (SF).

(Anmeldelse 26.10.2018. Fremme 01.11.2018. Forhandling 29.11.2018. Forslag til vedtagelse nr. V 21 af Lars Aslan Rasmussen (S), Søren Søndergaard (EL), Rasmus Nordqvist (ALT) og Holger K. Nielsen (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 22 af Claus Kvist Hansen (DF), Michael Aastrup Jensen (V), Henrik Dahl (LA) og Naser Khader (KF)).

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 21:

Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., retsplejeloven, straffeloven og lov om folkeskolen. (Forhold for indsatte i kriminalforsorgens institutioner, varetægtssurrogat m.v.).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 25.10.2018. Betænkning 22.11.2018. 2. behandling 29.11.2018).

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 22 A:

Forslag til lov om ændring af straffeloven og lov om pas til danske statsborgere m.v. (Kriminalisering af udlandsophold, der bringer et barns sundhed eller udvikling i alvorlig fare).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(2. behandling 29.11.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 22 B:

Forslag til lov om ændring af straffeloven og lov om politiets virksomhed. (Skærpet straf-zone og skærpet straf for ledende medarbejderes pligtforsømmelse i offentlig tjeneste eller hverv).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(2. behandling 29.11.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 4:

Forslag til lov om ændring af værnepligtsloven. (Fritagelse for værnepligtstjeneste for visse personer, der er blevet udskrevet til tjeneste før 2010).

Af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 11.10.2018. Betænkning 22.11.2018. 2. behandling 27.11.2018).

8) 3. behandling af lovforslag nr. L 5:

Forslag til lov om ændring af lov om forsvarets personel. (Udvidelse af ordninger om pensionslignende ydelse og kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte for udsendt personel).

Af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 11.10.2018. Betænkning 22.11.2018. 2. behandling 27.11.2018).

9) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 18:

Forslag til folketingsbeslutning om regulering af arbejdsløshedsdagpenge.

Af Finn Sørensen (EL) m.fl.

(Fremsættelse 11.10.2018. 1. behandling 16.11.2018. Betænkning 28.11.2018).

10) 2. behandling af lovforslag nr. L 10:

Forslag til lov om ændring af lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold. (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 23.10.2018. Betænkning 28.11.2018).

11) 2. behandling af lovforslag nr. L 12:

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Dagpenge efter udløb af retten til supplerende dagpenge i et månedsbaseret dagpengesystem, periodisering af indkomst til opfyldelse af indkomstkravet, undtagelse fra opfølgning på visse sager efter samkøring af oplysning om løntimer m.m.).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 23.10.2018. Betænkning 28.11.2018. Ændringsforslag nr. 2 af 03.12.2018 uden for betænkningen af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen)).

12) 2. behandling af lovforslag nr. L 69:

Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik. (Arbejdsgivers ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren i sager om sygedagpenge og jobafklaringsforløb).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 10.10.2018. 1. behandling 25.10.2018. Betænkning 28.11.2018).

13) 2. behandling af lovforslag nr. L 87:

Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark. (Udsøgning af målgrupper til brug for rådgivning om aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum i obligatoriske arbejdsmarkedspensioner).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 06.11.2018. 1. behandling 16.11.2018. Betænkning 28.11.2018).

14) 2. behandling af lovforslag nr. L 70:

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland. (Ændring som følge af gradvis forhøjelse af den grønlandske pensionsalder).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 10.10.2018. 1. behandling 25.10.2018. Betænkning 28.11.2018).

15) 2. behandling af lovforslag nr. L 17:

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og straffeloven. (Tilfældighedsfund som bevis i sager om opløsning af en forening m.v.).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 01.11.2018. Betænkning 29.11.2018).

16) 2. behandling af lovforslag nr. L 83:

Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer. (Delvis lovliggørelse af peberspray).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 26.10.2018. 1. behandling 01.11.2018. Betænkning 29.11.2018).

17) 2. behandling af lovforslag nr. L 78:

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning. (Pristillæg til elektricitet produceret ved afbrænding af biomasse, digitalisering m.v.).

Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).

(Fremsættelse 25.10.2018. 1. behandling 09.11.2018. Betænkning 30.11.2018).

18) 2. behandling af lovforslag nr. L 56:

Forslag til lov om Den Sociale Investeringsfond.

Af ministeren for offentlig innovation (Sophie Løhde).

(Fremsættelse 04.10.2018. 1. behandling 23.10.2018. Betænkning 29.11.2018).

19) 2. behandling af lovforslag nr. L 55:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Revision af reglerne om transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser samt justering af de supplerende overførte betingelser for ægtefællesammenføring).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 04.10.2018. 1. behandling 25.10.2018. Betænkning 27.11.2018).

20) 1. behandling af lovforslag nr. L 118:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om dansk indfødsret. (Ændring af reglerne om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge, justering af klageadgang i sager om frihedsberøvelse, præcisering af reglerne vedrørende politiets visitation af udlændinge ved udsendelse, kompetenceændringer som følge af nedlæggelse af Statsforvaltningen m.v.).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 28.11.2018).

21) 1. behandling af lovforslag nr. L 113:

Forslag til lov om ændring af værgemålsloven, lov om valg til Folketinget, lov om tinglysning og lov om Det Centrale Personregister. (Valgret til personer under værgemål samt forvaltning af tortgodtgørelse tilkendt personer under værgemål).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 20.11.2018).

22) 1. behandling af lovforslag nr. L 117:

Forslag til lov om ændring af lov om indsamling m.v. og lov om fonde og visse foreninger. (Indsamlinger blandt juridiske personer, testamentariske dispositioner m.v.).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 28.11.2018).

23) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 7:

Forslag til folketingsbeslutning om kørekort til stor knallert til 16-årige.

Af Kim Christiansen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 04.10.2018).

24) 1. behandling af lovforslag nr. L 115:

Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Videreførelse af vurderingerne, ændring af vurderingsterminen, udskydelse af fremrykning af beskatningsgrundlaget m.v.).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 20.11.2018).

25) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 35:

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af trawlforbud og forbud mod muslingefiskeri med skrabende redskaber i Lillebælt.

Af Søren Egge Rasmussen (EL) m.fl.

(Fremsættelse 13.11.2018).