Del fra: : :  
05.12.2018 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 31 i salen

1) Forespørgsel nr. F 19:

Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om integration af muslimer.

Af Marie Krarup (DF) og Martin Henriksen (DF).

(Anmeldelse 08.11.2018. Fremme 13.11.2018).

2) Forespørgsel nr. F 22:

Forespørgsel til statsministeren og udlændinge- og integrationsministeren om FN’s aftale om migration. (Hasteforespørgsel).

Af Peter Skaarup (DF) m.fl.

(Anmeldelse 04.12.2018. Fremme 04.12.2018).

3) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

4) 1. behandling af lovforslag nr. L 97:

Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og lov om planlægning. (Ophævelse af adgangen til at pålægge ny tilslutningspligt, indregning af overskud for varmepumper m.v.).

Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).

(Fremsættelse 14.11.2018).

1) Til justitsministeren af:

Peter Kofod

Mener ministeren, at det er rimeligt med betingede domme for vold mod personer i offentlig tjeneste, og mener ministeren, at det er tilfredsstillende, at langt de fleste straffe for vold mod personer i offentlig tjeneste ligger i den laveste del af strafferammen?

(Spm. nr. S 298).

2) Til justitsministeren af:

Peter Kofod

Mener ministeren, at det er rimeligt, at en butiksejer i Silkeborg, der fik plyndret sin forretning for produkter for en kvart million kroner, og som efter plyndringen offentliggjorde overvågningsbilleder af gerningsmændene, risikerer bødestraf for sine gerninger, og mener ministeren – ligesom Dansk Folkeparti – at de nuværende regler i virkeligheden gør offeret til forbryder og forbryderne til ofre?

(Spm. nr. S 299).

3) Til finansministeren af:

Benny Engelbrecht

Hvordan vil ministeren sikre, at der undgås lovsjusk i forbindelse med behandlingen af ændringsforslag til finansloven for 2019, set i lyset af at finanslovsaftalen på andet år siden 2002 ikke er indgået ved udgangen af november, når man ser bort fra valgåret 2008?

(Spm. nr. S 292).

4) Til finansministeren af:

Jens Joel

Mener ministeren, det er retfærdigt, at der gives 10 procentpoint i nedslag i topskatten for indkomst fra ejendomsavance, huslejeindtægter m.v.?

(Spm. nr. S 302. Medspørger: Jesper Petersen (S)).

5) Til finansministeren af:

Jesper Petersen

Er ministeren enig i, at det udgør et problem for samfundet, at den rigeste procent af danskerne har fordoblet andelen af den samlede kapitalindkomst i løbet af de seneste to årtier?

(Spm. nr. S 304. Medspørger: Jens Joel (S)).

6) Til økonomi- og indenrigsministeren af:

Jesper Petersen

Er ministeren enig i, at de allerrigeste danskere skal bidrage mere til fællesskabet, som Socialdemokratiet netop har foreslået, og finder ministeren det retfærdigt at bede de 100 rigeste om at bidrage med ca. 2 mio. kr. mere i skat årligt?

(Spm. nr. S 303. Medspørger: Jens Joel (S)).

7) Til økonomi- og indenrigsministeren af:

Jens Joel

Er ministeren enig i, at det udgør et problem for samfundet, at den rigeste procent af danskerne har fordoblet andelen af den samlede kapitalindkomst i løbet af de seneste to årtier?

(Spm. nr. S 309. Medspørger: Jesper Petersen (S)).

8) Til børne- og socialministeren af:

Karina Adsbøl

Finder ministeren de uensartede og ofte meget lange sagsbehandlingstider i kommunerne for ansøgninger om tildeling af en handicapbil rimelige, og hvilke initiativer vil ministeren tage for at sikre en hurtigere sagsbehandling?

(Spm. nr. S 296, skr. begr.).

9) Til børne- og socialministeren af:

Jacob Mark

Mener ministeren, at der på nuværende tidspunkt er hænder nok i landets daginstitutioner til at sikre, at alle børn får den omsorg, tryghed og nærvær, de har brug for?

(Spm. nr. S 297).

10) Til beskæftigelsesministeren af:

Finn Sørensen

Er ministeren enig i, at forhøjelserne af pensionsalderen rammer skævt og uretfærdigt i forhold til mennesker, som kommer tidligt på arbejdsmarkedet, fordi de skal arbejde i mange flere år, før de kan gå på pension, og typisk vil få langt færre år på pension end dem, der kommer sent ud på arbejdsmarkedet, og hvad vil ministeren gøre ved det?

(Spm. nr. S 300. Medspørger: Henning Hyllested (EL)).

11) Til beskæftigelsesministeren af:

Finn Sørensen

Kan ministeren svare på, hvad de mange tusinde mennesker skal leve af, som må forlade arbejdsmarkedet længe før pensionsalderen på grund af nedslidning eller manglende kvalifikationer, og erkender ministeren, at dette problem vil vokse i takt med de vedtagne og planlagte forhøjelser af pensionsalderen, og hvis ministeren erkender, at det er et problem, hvad vil han så gøre ved det?

(Spm. nr. S 301. Medspørger: Henning Hyllested (EL)).

12) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Marie Krarup

Er det noget, som ministeren mener, at man bør reagere på, når flere undersøgelser, herunder to Wilkeundersøgelser i Danmark i 2006 og 2015, viser, at unge andengenerationsindvandrere bliver mere religiøse end deres forældre og i højere grad sætter islamisk religion over dansk lov?

(Spm. nr. S 258 (omtrykt)).

13) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Marie Krarup

Hvad mener ministeren at man kan og bør gøre angående integration – hvis noget – når et voksende antal herboende muslimer mener, at Koranens anvisning skal følges fuldt ud?

(Spm. nr. S 259 (omtrykt)).

14) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Pernille Bendixen

Hvad er ministerens holdning til, at antallet af ikkevestlige indvandrere er femdoblet på 30 år, og at der om 50 år forventes at være dobbelt så mange med ikkevestlig baggrund som i dag, og deler ministeren forskningschef ved Rockwoolfondens bekymring om, at alt for mange ikkevestlige indvandrere i dag står uden for arbejdsmarkedet og dermed kan være en trussel mod velfærdsstaten?

(Spm. nr. S 283).

15) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Christian Langballe

Hvad vil regeringen gøre ved, at en tyrkisk moské i Aarhus får minaret med støtte fra »Diyanet isleri baskanligi«, som hører til under det tyrkiske religionsministerium og dermed Erdogan?

(Spm. nr. S 291).

16) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Christian Langballe

Hvad mener regeringen om, at det tyrkiske religionsministerium og dermed Erdogan udøver politisk propaganda og kontrol gennem moskeer i Danmark?

(Spm. nr. S 293. Medspørger: Marie Krarup (DF)).

17) Til undervisningsministeren af:

Pernille Bendixen

Hvad er ministerens holdning til den kritik, som forældrene på Borupgårdskolen kommer med, om, at der ikke er gårdvagter nok, og at der har været flere voldsepisoder, end skolen vil stå ved?

(Spm. nr. S 285, skr. begr.).

18) Til undervisningsministeren af:

Rasmus Prehn

Mener ministeren, at der er behov for tiltag, der kan forhindre, at folkeskoleelever arrangerer slagsmål, som man to gange har oplevet på Sindal Skole i Hjørring Kommune, jf. artiklen »Vold i frikvarteret: Elever i arrangerede slagsmål på Sindal Skole« på TV2 Nord den 28. november 2018?

(Spm. nr. S 294).

19) Til miljø- og fødevareministeren af:

Christian Rabjerg Madsen

Hvordan forholder ministeren sig til Dansk Ornitologisk Forenings kritik af regeringens beskæring af over 13.000 hektar ramsarområder, hvor eksempelvis området ved Vadehavet har stor betydning for Danmarks trækfugle?

(Spm. nr. S 236, skr. begr. (omtrykt)).

20) Til miljø- og fødevareministeren af:

Christian Rabjerg Madsen

Mener ministeren, at det er ambitiøst, når regeringen i dens eget luftudspil skriver, at der er brug for yderligere indsatser for partikler og ammoniak frem mod 2030, hvis Danmark skal leve op til EU’s NEC-direktiv, der fastlægger lofter for, hvor meget de enkelte lande skal reducere luftforureningen?

(Spm. nr. S 237 (omtrykt)).

21) Til miljø- og fødevareministeren af:

Bjarne Laustsen

Synes ministeren, at det er en klog beslutning og en god udnyttelse af samfundets ressourcer, at staten ikke vil kombinere kystsikring ved Lønstrup med private midler?

(Spm. nr. S 290).

22) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:

Simon Kollerup

Mener ministeren, at Thisted Lufthavn skal have tilladelse til landinger via gps, når vejret er dårligt el. lign.?

(Spm. nr. S 286).

23) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:

Rasmus Prehn

Mener ministeren, det er realistisk, at Folketinget når at vedtage en ny havnelov inden folketingsvalget?

(Spm. nr. S 295).

24) Til kirkeministeren af:

Karen J. Klint

Kan ministeren forklare, hvorfor der er forskel på reglerne om adgang til at udføre tjenstlige opgaver i folkekirken på juleaftensdag for gravere og kirketjenere?

(Spm. nr. S 263, skr. begr. (omtrykt)).