Del fra: : :  
20.12.2018 kl. 09:00
Møde i salen
Møde nr. 40 i salen

1) 3. behandling, 2. del af lovforslag nr. L 1:

Forslag til finanslov for finansåret 2019.

Af finansministeren (Kristian Jensen).

(Fremsættelse 02.10.2018. 1. behandling 04.10.2018. Betænkning 08.11.2018. 2. behandling 15.11.2018. Tillægsbetænkning 13.12.2018. 3. behandling, 1. del 19.12.2018).

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 2:

Forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2022.

Af finansministeren (Kristian Jensen).

(Fremsættelse 02.10.2018. 1. behandling 04.10.2018. Betænkning 08.11.2018. 2. behandling 15.11.2018. Ændringsforslag nr. 1 og 2 af 14.12.2018 til 3. behandlingen af Benny Engelbrecht (S) og Lisbeth Bech Poulsen (SF). Ændringsforslag nr. 3 af 17.12.2018 til 3. behandlingen af finansministeren (Kristian Jensen)).

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 3:

Forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2021. (Konsekvenser af aftale om lavere skat på arbejdsindkomst m.v.).

Af finansministeren (Kristian Jensen).

(Fremsættelse 02.10.2018. 1. behandling 04.10.2018. Betænkning 08.11.2018. 2. behandling 15.11.2018. Ændringsforslag nr. 1-4 af 14.12.2018 til 3. behandlingen af Benny Engelbrecht (S) og Lisbeth Bech Poulsen (SF). Ændringsforslag nr. 5-8 af 17.12.2018 til 3. behandlingen af finansministeren (Kristian Jensen)).

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 72:

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og forskellige andre love. (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).

Af undervisningsministeren (Merete Riisager).

(Fremsættelse 11.10.2018. 1. behandling 23.10.2018. Betænkning 11.12.2018. 2. behandling 18.12.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 104:

Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser og lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag, justering af det aktivitetsafhængige VEU-bidrag, merbidragsfritagelse m.v.).

Af undervisningsministeren (Merete Riisager).

(Fremsættelse 15.11.2018. 1. behandling 21.11.2018. Betænkning 11.12.2018. 2. behandling 18.12.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

6) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 105:

Forslag til lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område samt lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser og lov om folkehøjskoler. (Frit leverandørvalg på tegnsprogs- og skrivetolkeområdet og adgang til specialpædagogisk bistand på voksen- og efteruddannelsesområdet og i overgangen mellem uddannelsesniveauer).

Af undervisningsministeren (Merete Riisager).

(Fremsættelse 15.11.2018. 1. behandling 21.11.2018. Betænkning 13.12.2018. 2. behandling 18.12.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 19.12.2018).

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 14:

Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse. (Ghettorepræsentanter).

Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll-Bille).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 26.10.2018. Betænkning 13.12.2018. 2. behandling 18.12.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

8) 3. behandling af lovforslag nr. L 15:

Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om kommunale og regionale valg, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, partiregnskabsloven og lov om kommunernes styrelse. (Ændring af antallet af danske medlemmer af Europa-Parlamentet, forbud mod ens listebetegnelser, valgret til Europa-Parlamentsvalg til udlandsdanskere under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, sikring af udøvelsen af herboende EU-statsborgeres valgret og valgbarhed fra bopælstidspunktet, lovfæstelse af en særlig vederlagsordning for stedfortrædere i kommunalbestyrelsen og regionsrådet m.v.).

Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll-Bille).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 26.10.2018. Betænkning 06.12.2018. 2. behandling 18.12.2018).

9) 3. behandling af lovforslag nr. L 90:

Forslag til lov om Familieretshuset.

Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).

(Fremsættelse 07.11.2018. 1. behandling 15.11.2018. Betænkning 13.12.2018. 2. behandling 18.12.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

10) 3. behandling af lovforslag nr. L 91:

Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love. (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven).

Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).

(Fremsættelse 07.11.2018. 1. behandling 15.11.2018. Betænkning 13.12.2018. 2. behandling 18.12.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

11) 3. behandling af lovforslag nr. L 80:

Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Henlæggelse til kommunalbestyrelserne af grundlovsceremonier, forhøjelse af gebyr for ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation og fastsættelse af nærmere regler om udlændinges fravær i undervisning i dansk m.v.).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 25.10.2018. 1. behandling 02.11.2018. Betænkning 13.12.2018. 2. behandling 18.12.2018).

12) 3. behandling af lovforslag nr. L 81:

Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 25.10.2018. Omtrykt. 1. behandling 02.11.2018. Betænkning 13.12.2018. 2. behandling 18.12.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

13) 3. behandling af lovforslag nr. L 93:

Forslag til lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. (Styrket fokus på omgangstonen på arbejdspladsen i sager om seksuel chikane og forhøjelse af godtgørelsesniveauet i sager om seksuel chikane).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 13.11.2018. 1. behandling 16.11.2018. Betænkning 12.12.2018. 2. behandling 18.12.2018).

14) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 13:

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven. (Opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v.).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 23.10.2018. Betænkning 13.12.2018. 2. behandling 18.12.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 19.12.2018).

15) 3. behandling af lovforslag nr. L 97:

Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og lov om planlægning. (Ophævelse af adgangen til at pålægge ny tilslutningspligt, indregning af overskud for varmepumper m.v.).

Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).

(Fremsættelse 14.11.2018. 1. behandling 05.12.2018. Betænkning 14.12.2018. 2. behandling 18.12.2018).

16) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 119:

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Ophævelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder).

Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).

(Fremsættelse 05.12.2018. 1. behandling 07.12.2018. Betænkning 13.12.2018. 2. behandling 18.12.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

17) 3. behandling af lovforslag nr. L 98:

Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene. (Kontrol og sanktion vedrørende bopælspligt).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 14.11.2018. 1. behandling 28.11.2018. Betænkning 13.12.2018. 2. behandling 18.12.2018).

18) 3. behandling af lovforslag nr. L 112:

Forslag til lov om ændring af fiskeriloven. (Indsats mod kvotekoncentration i dansk fiskeri).

Af ministeren for fiskeri og ligestilling (Eva Kjer Hansen).

(Fremsættelse 15.11.2018. 1. behandling 27.11.2018. Betænkning 05.12.2018. 2. behandling 11.12.2018).

19) 3. behandling af lovforslag nr. L 28 A:

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af dele af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(2. behandling 18.12.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

20) 3. behandling af lovforslag nr. L 102:

Forslag til lov om ændring af ligningsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om et indkomstregister, personskatteloven og skatteindberetningsloven. (Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 14.11.2018. 1. behandling 22.11.2018. Betænkning 13.12.2018. 2. behandling 18.12.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

21) 3. behandling af lovforslag nr. L 103:

Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer. (Afgiftssaneringspakke m.v.).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 14.11.2018. 1. behandling 20.11.2018. Betænkning 13.12.2018. 2. behandling 18.12.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

22) 3. behandling af lovforslag nr. L 115:

Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Videreførelse af vurderingerne, ændring af vurderingsterminen, udskydelse af fremrykning af beskatningsgrundlaget m.v.).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 20.11.2018. 1. behandling 04.12.2018. Betænkning 13.12.2018. 2. behandling 18.12.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 og 2 af 19.12.2018 til 3. behandlingen af skatteministeren (Karsten Lauritzen)).

23) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 120:

Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. (Udskydelse af indfasning af registreringsafgift m.v. og ændring af bundfradrag for eldrevne køretøjer m.v.).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 07.12.2018. 1. behandling 11.12.2018. Betænkning 14.12.2018. 2. behandling 18.12.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

24) 3. behandling af lovforslag nr. L 99:

Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, revisorloven og lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. (Tilpasninger til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU, ændring af kravene til revisorers efteruddannelse og styrket kontrol i forbindelse med ansøgninger om tilladelse til eksport af cyberovervågningsudstyr).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 14.11.2018. 1. behandling 20.11.2018. Betænkning 13.12.2018. 2. behandling 18.12.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

25) 3. behandling af lovforslag nr. L 75:

Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder. (Gennemførelse af initiativer mod fodbolduroligheder).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 24.10.2018. 1. behandling 06.11.2018. Betænkning 13.12.2018. 2. behandling 18.12.2018).

26) 3. behandling af lovforslag nr. L 107:

Forslag til lov om indsamling, anvendelse og opbevaring af oplysninger om flypassagerer. (PNR-loven).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 15.11.2018. 1. behandling 27.11.2018. Betænkning 13.12.2018. 2. behandling 18.12.2018. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

27) 3. behandling af lovforslag nr. L 113:

Forslag til lov om ændring af værgemålsloven, lov om valg til Folketinget, lov om tinglysning og lov om Det Centrale Personregister. (Valgret til personer under værgemål og forvaltning af tortgodtgørelse tilkendt personer under værgemål).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 20.11.2018. 1. behandling 04.12.2018. Betænkning 13.12.2018. 2. behandling 18.12.2018).

28) 3. behandling af lovforslag nr. L 66:

Forslag til lov om ændring af lov om regionernes finansiering. (Ændring af det statslige bidrag til finansiering af regionerne).

Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).

(Fremsættelse 04.10.2018. 1. behandling 09.11.2018. Betænkning 04.12.2018. 2. behandling 18.12.2018).

29) 3. behandling af lovforslag nr. L 110:

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. (Ændring af aldersgrænsen for stillingtagen til organdonation og transplantationsrelateret forskning på hjernedøde samt obduktion af personer, der dør pludseligt og uventet).

Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).

(Fremsættelse 15.11.2018. 1. behandling 23.11.2018. Betænkning 11.12.2018. 2. behandling 18.12.2018).

30) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 13:

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af brugerbetaling ved ophold på kommunale akutpladser i stedet for sygehuse.

Af Stine Brix (EL) m.fl.

(Fremsættelse 04.10.2018. 1. behandling 23.11.2018. Betænkning 11.12.2018).

31) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 12:

Forslag til folketingsbeslutning om en ny definition af voldtægt i straffeloven baseret på samtykke.

Af Rosa Lund (EL) m.fl.

(Fremsættelse 04.10.2018. 1. behandling 13.11.2018. Betænkning 13.12.2018).

32) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 1:

Forslag til folketingsbeslutning om genoptagelse af modtagelse af kvoteflygtninge.

Af Serdal Benli (SF) m.fl.

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 22.11.2018. Betænkning 11.12.2018).

33) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 20:

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af kravet om integrationsvurdering af børn.

Af Andreas Steenberg (RV) m.fl.

(Fremsættelse 12.10.2018. 1. behandling 15.11.2018. Betænkning 11.12.2018).

34) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 67:

Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en delegation vedrørende Arktis.

Af Henrik Dam Kristensen (S), Henrik Brodersen (DF), Bertel Haarder (V), Merete Scheelsbeck (KF), Aaja Chemnitz Larsen (IA), Sjúrður Skaale (JF) og Magni Arge (T) m.fl.

(Fremsættelse 11.12.2018. 1. behandling 13.12.2018. Betænkning 14.12.2018).

35) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 53:

Betænkning og indstilling om ændring af forretningsordenen for Folketinget. (Ændringer af Folketingets behandling af EU-sager).

(Forslag som fremsat (i betænkning) 28.11.2018. Anmeldelse (i salen) 30.11.2018. 1. behandling 14.12.2018).