Del fra: : :  
26.02.2019 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 65 i salen

1) Spørgetime med statsministeren.

2) Spørgsmål om ændret orlov til medlem af Folketinget Jakob Engel-Schmidt (V).

3) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 33 [afstemning]:

Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om konsekvenserne af indførelsen af kontanthjælpsloft, 225-timersregel og hjemsendelsesydelse.

Af Finn Sørensen (EL), Torsten Gejl (ALT), Rasmus Helveg Petersen (RV) og Karsten Hønge (SF).

(Anmeldelse 20.12.2018. Fremme 08.01.2019. Forhandling 21.02.2019. Forslag til vedtagelse nr. V 77 af Rune Lund (EL), Torsten Gejl (ALT), Rasmus Helveg Petersen (RV) og Karsten Hønge (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 78 af Leif Lahn Jensen (S). Forslag til vedtagelse nr. V 79 af Bent Bøgsted (DF), Hans Andersen (V), Laura Lindahl (LA) og Anders Johansson (KF)).

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 125:

Forslag til lov om ændring af udbudsloven. (Offentliggørelse af alle dele af evalueringsmodellen og krav om evaluering af kvalitet uden kendskab til pris ved visse større bygge- og anlægskontrakter).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 12.12.2018. 1. behandling 18.12.2018. Betænkning 31.01.2019. 2. behandling 19.02.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

5) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 38:

Forslag til folketingsbeslutning om at ændre de danske udbudsregler vedrørende virksomheder i skattely.

Af Søren Søndergaard (EL) m.fl.

(Fremsættelse 13.11.2018. 1. behandling 17.01.2019. Betænkning 08.02.2019).

6) 2. behandling af lovforslag nr. L 136:

Forslag til lov om ændring af søloven og lov om mortifikation af værdipapirer. (Digital skibsregistrering og opbevaringsperiode for dagbøger, som føres på skibe).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 09.01.2019. 1. behandling 15.01.2019. Betænkning 21.02.2019).

7) 2. behandling af lovforslag nr. L 126:

Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om ungdomsskoler. (Styrket praksisfaglighed m.v.).

Af undervisningsministeren (Merete Riisager).

(Fremsættelse 13.12.2018. 1. behandling 11.01.2019. Betænkning 05.02.2019).

8) 2. behandling af lovforslag nr. L 129:

Forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber og jernbaneloven. (Fremme af digitale mobilitetstjenester, forenkling af afstandskrav til fjernbuskørsel m.v.).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 19.12.2018. 1. behandling 18.01.2019. Betænkning 21.02.2019).

9) 2. behandling af lovforslag nr. L 133:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Fuld brugerbetaling for danskundervisning under au pair-ordningen).

Af Martin Henriksen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 19.12.2018. 1. behandling 08.02.2019. Betænkning 19.02.2019. Ændringsforslag nr. 2 af 21.02.2019 uden for betænkningen af Finn Sørensen (EL)).

10) 2. behandling af lovforslag nr. L 137:

Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven. (Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær for forældre, der er dømt for visse former for kriminalitet af grovere karakter).

Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).

(Fremsættelse 09.01.2019. 1. behandling 15.01.2019. Betænkning 21.02.2019).

11) 2. behandling af lovforslag nr. L 138:

Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og lov om Familieretshuset. (Overførsel af Statsforvaltningens opgaver med prøvelse af ægteskabsbetingelserne til Familieretshuset).

Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).

(Fremsættelse 09.01.2019. 1. behandling 15.01.2019. Betænkning 21.02.2019).

12) 1. behandling af lovforslag nr. L 155:

Forslag til lov om ændring af adoptionsloven, lov om social service og forskellige andre love. (Kontinuitet og enkle forløb for børn, der adopteres uden samtykke).

Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).

(Fremsættelse 06.02.2019).

13) 1. behandling af lovforslag nr. L 156:

Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love. (Ændrede regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt indførelse af mulighed for målretning af botilbud til unge og kommunal dækning af skader forvoldt af lejere i almene boliger).

Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).

(Fremsættelse 06.02.2019).

14) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 55:

Forslag til folketingsbeslutning om økonomisk kompensation ved medhold i klagesager.

Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.

(Fremsættelse 04.12.2018).

15) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 60:

Forslag til folketingsbeslutning om hjælp til aflastning af forældre til børn med funktionsnedsættelser under kortere udlandsophold.

Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.

(Fremsættelse 07.12.2018).

16) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 79:

Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af et dansk uddannelsesprogram til understøttelse af udenlandske studenteraktivisters demokrati- og menneskerettighedskamp.

Af Sofie Carsten Nielsen (RV) m.fl.

(Fremsættelse 15.01.2019).

17) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 40:

Forslag til folketingsbeslutning om rejseregler for medarbejdere i kommunale forsyningsselskaber.

Af Susanne Eilersen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 15.11.2018).

18) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 96:

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk klimalov nu (borgerforslag).

Af Peter Skaarup (DF), Pernille Skipper (EL), Christina Egelund (LA), Rasmus Nordqvist (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV), Pia Olsen Dyhr (SF) og Mette Abildgaard (KF).

(Fremsættelse 08.02.2019).

19) Forespørgsel nr. F 36:

Forespørgsel til energi-, forsynings- og klimaministeren om at styrke den danske klimalov.

Af Jens Joel (S), Søren Egge Rasmussen (EL), Rasmus Nordqvist (ALT), Ida Auken (RV) og Pia Olsen Dyhr (SF).

(Anmeldelse 01.02.2019. Fremme 05.02.2019).