Del fra: : :  
14.03.2019 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 71 i salen

1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 28 [afstemning]:

Forespørgsel til sundhedsministeren om ME-træthedssyndrom.

Af Liselott Blixt (DF) m.fl.

(Anmeldelse 13.12.2018. Fremme 18.12.2018. Forhandling 12.03.2019. Forslag til vedtagelse nr. V 82 af Flemming Møller Mortensen (S), Liselott Blixt (DF), Jane Heitmann (V), Peder Hvelplund (EL), May-Britt Kattrup (LA), Pernille Schnoor (ALT), Lotte Rod (RV), Kirsten Normann Andersen (SF) og Mette Abildgaard (KF)).

2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 40 [afstemning]:

Forespørgsel til finansministeren om kommunernes prioritering af ældreplejen. (Hasteforespørgsel).

Af Jeppe Jakobsen (DF) m.fl.

(Anmeldelse 12.03.2019. Fremme 12.03.2019. Forhandling - hasteforespørgsel 13.03.2019. Forslag til vedtagelse nr. V 83 af Jeppe Jakobsen (DF), Jacob Jensen (V), Joachim B. Olsen (LA) og Brigitte Klintskov Jerkel (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 84 af Peder Hvelplund (EL), Astrid Krag (S), Pernille Schnoor (ALT), Lotte Rod (RV) og Kirsten Normann Andersen (SF)).

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 142:

Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2018.

Af finansministeren (Kristian Jensen).

(Fremsættelse 31.01.2019. 1. behandling 07.02.2019. Betænkning 28.02.2019. 2. behandling 12.03.2019).

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 145:

Forslag til lov om ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og ændring af opkrævningsloven, selskabsskatteloven, lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven) og øl- og vinafgiftsloven. (Nedsættelse af afgift på øl og vin, afskaffelse af registreringsafgiften på fly, ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og forhøjelse af restskatteprocenten for selskabsskat).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 30.01.2019. 1. behandling 07.02.2019. Betænkning 28.02.2019. Omtrykt. 2. behandling 12.03.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 af 13.03.2019 til 3. behandling af skatteministeren (Karsten Lauritzen)).

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 146:

Forslag til lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven. (Permanent forhøjet befordringsfradrag i yderkommuner og på visse øer, indførelse af øfradrag i yderkommuner og på visse øer, fradrag for passage af Fjordforbindelsen Frederikssund, nedsættelse af bundskatten m.v.).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 30.01.2019. 1. behandling 07.02.2019. Betænkning 28.02.2019. 2. behandling 12.03.2019. Ændringsforslag nr. 1 af 13.03.2019 til 3. behandling af skatteministeren (Karsten Lauritzen)).

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 60 A:

Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. (Konsekvent indgriben over for dårligt præsterende folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner).

Af undervisningsministeren (Merete Riisager).

(2. behandling 12.03.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 60 B:

Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og lov om en børne- og ungeydelse. (Obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder og styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck m.v.).

Af undervisningsministeren (Merete Riisager).

(2. behandling 12.03.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

8) 3. behandling af lovforslag nr. L 111:

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Betaling for akut og fortsat sygehusbehandling af visse personer uden bopæl i Danmark).

Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).

(Fremsættelse 15.11.2018. 1. behandling 23.11.2018. Betænkning 19.02.2019. 2. behandling 12.03.2019).

9) 3. behandling af lovforslag nr. L 127:

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet, påmindelser til forældre vedrørende børnevaccination og bestemmelser om territorial gyldighed for Færøerne og Grønland).

Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).

(Fremsættelse 13.12.2018. 1. behandling 10.01.2019. Betænkning 26.02.2019. 2. behandling 12.03.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

10) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 72:

Forslag til folketingsbeslutning om begrænsning af livstidsdømtes relationer.

Af Peter Kofod (DF) m.fl.

(Fremsættelse 19.12.2018. 1. behandling 01.02.2019. Betænkning 21.02.2019).

11) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 41:

Forslag til folketingsbeslutning om, at man skal være dansk gift for at kunne blive naturaliseret som dansk statsborger.

Af Christian Langballe (DF) m.fl.

(Fremsættelse 15.11.2018. 1. behandling 17.01.2019. Betænkning 28.02.2019).

12) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 36:

Forslag til folketingsbeslutning om forbud for alle offentligt ansatte mod at bære religiøs hovedbeklædning på arbejde.

Af Martin Henriksen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 13.11.2018. 1. behandling 01.02.2019. Betænkning 26.02.2019).

13) 2. behandling af lovforslag nr. L 166:

Forslag til lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale.

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 20.02.2019. 1. behandling 01.03.2019. Betænkning 12.03.2019).

14) 2. behandling af lovforslag nr. L 167:

Forslag til lov om midlertidig videreførelse af rettigheder efter lov om kommunale og regionale valg og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union.

Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll-Bille).

(Fremsættelse 20.02.2019. 1. behandling 01.03.2019. Betænkning 12.03.2019).

15) 2. behandling af lovforslag nr. L 134:

Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (Præcisering af målgruppen for de særlige pladser på psykiatrisk afdeling, indstillingsret for regionsrådet og justering af visitationskriterierne for de særlige pladser på psykiatrisk afdeling).

Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).

(Fremsættelse 20.12.2018. 1. behandling 10.01.2019. Betænkning 12.03.2019).

16) 2. behandling af lovforslag nr. L 95:

Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Ulovlig påvirkningsvirksomhed).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 14.11.2018. 1. behandling 27.11.2018. Betænkning 28.02.2019).

17) 2. behandling af lovforslag nr. L 163:

Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse. (Bestyrelsessammensætning).

Af undervisningsministeren (Merete Riisager).

(Fremsættelse 07.02.2019. 1. behandling 22.02.2019. Betænkning 12.03.2019).

18) 2. behandling af lovforslag nr. L 153:

Forslag til lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. (Erstatning for udvikling af Ørestad Fælled Kvarter).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 06.02.2019. 1. behandling 19.02.2019. Betænkning 12.03.2019).

19) 2. behandling af lovforslag nr. L 154:

Forslag til lov om ændring af lov om DSB. (Kommerciel ejendomsudvikling).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 06.02.2019. 1. behandling 19.02.2019. Betænkning 12.03.2019).

20) 1. behandling af lovforslag nr. L 177:

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Støtteordninger til forsøgsvindmøller, ophør af støtteordning for husstandsvindmøller i 2020 og udvidelse af den kommunale indsigelsesret m.v.).

Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).

(Fremsættelse 27.02.2019).

21) 1. behandling af lovforslag nr. L 178:

Forslag til lov om ændring af lov om Energinet, lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. (Nye rammer for Energinets selskabsstruktur, gebyrfinansiering af overflyttede tilsynsopgaver fra Energinet til Energistyrelsen og supplerende regler til forordning om foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden m.v.).

Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).

(Fremsættelse 27.02.2019).

22) 1. behandling af lovforslag nr. L 179:

Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund. (Stop for tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter på land og i de indre danske farvande, subsidiært økonomisk ansvar, rettighedshaveres indsendelse af oplysninger, præcisering af dækningsområde m.v.).

Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).

(Fremsættelse 27.02.2019).

23) 1. behandling af lovforslag nr. L 185:

Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer. (Støtte til styrket indsats i udkantsområderne).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 27.02.2019).

24) 1. behandling af lovforslag nr. L 184:

Forslag til lov om ændring af jernbaneloven. (Implementering af dele af den tekniske del af 4. jernbanepakke, herunder nye beføjelser for den Europæiske Unions Jernbaneagentur, justeringer af den retlige ramme for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbanes arbejde m.v.).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 27.02.2019).

25) 1. behandling af lovforslag nr. L 186:

Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forhøjelse af hastighedsgrænsen for lastbiler samt lette og tunge vogntog fra 70 til 80 km i timen uden for tættere bebygget område og på motortrafikveje).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 27.02.2019).

26) 1. behandling af lovforslag nr. L 180:

Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og forskellige andre love. (Ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 27.02.2019).

27) 1. behandling af lovforslag nr. L 181:

Forslag til lov om ændring af lov om ferie og lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. (Præcisering af antallet af fondsferiedage, indførelse af modregningsadgang, ensretning af rentebestemmelse og udbetaling fra fonden ved dødsfald m.v.).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 27.02.2019).

28) Valg af 3 medlemmer og 3 suppleanter til Helsefonden.