Del fra: : :  
19.03.2019 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 73 i salen

1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 166:

Forslag til lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale.

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 20.02.2019. 1. behandling 01.03.2019. Betænkning 12.03.2019. 2. behandling 14.03.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

2) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 167:

Forslag til lov om midlertidig videreførelse af rettigheder efter lov om kommunale og regionale valg og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union.

Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll-Bille).

(Fremsættelse 20.02.2019. 1. behandling 01.03.2019. Betænkning 12.03.2019. 2. behandling 14.03.2019).

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 163:

Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse. (Bestyrelsessammensætning).

Af undervisningsministeren (Merete Riisager).

(Fremsættelse 07.02.2019. 1. behandling 22.02.2019. Betænkning 12.03.2019. 2. behandling 14.03.2019).

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 134:

Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (Præcisering af målgruppen for de særlige pladser på psykiatrisk afdeling, indstillingsret for regionsrådet og justering af visitationskriterierne for de særlige pladser på psykiatrisk afdeling).

Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).

(Fremsættelse 20.12.2018. 1. behandling 10.01.2019. Betænkning 12.03.2019. 2. behandling 14.03.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 153:

Forslag til lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. (Erstatning for udvikling af Ørestad Fælled Kvarter).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 06.02.2019. 1. behandling 19.02.2019. Betænkning 12.03.2019. 2. behandling 14.03.2019).

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 154:

Forslag til lov om ændring af lov om DSB. (Kommerciel ejendomsudvikling).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 06.02.2019. 1. behandling 19.02.2019. Betænkning 12.03.2019. 2. behandling 14.03.2019).

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 95:

Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Ulovlig påvirkningsvirksomhed).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 14.11.2018. 1. behandling 27.11.2018. Betænkning 28.02.2019. 2. behandling 14.03.2019).

8) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 34:

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk sortliste over skattely.

Af Søren Søndergaard (EL) m.fl.

(Fremsættelse 09.11.2018. 1. behandling 07.02.2019. Betænkning 01.03.2019).

9) 2. behandling af lovforslag nr. L 139:

Forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love. (Selvstændig bestemmelse om psykisk vold).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 09.01.2019. 1. behandling 22.01.2019. Betænkning 14.03.2019).

10) 2. behandling af lovforslag nr. L 149:

Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Betydningen af tro, kulturelle forhold og lign. i forbindelse med straffens fastsættelse).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 06.02.2019. 1. behandling 19.02.2019. Betænkning 14.03.2019).

11) 2. behandling af lovforslag nr. L 124:

Forslag til lov om ændring af lov om forsvarets personel. (Opbygning af totalforsvarsstyrken og etablering af mobiliseringskompagnier).

Af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen).

(Fremsættelse 12.12.2018. 1. behandling 08.01.2019. Betænkning 28.02.2019).

12) 2. behandling af lovforslag nr. L 161:

Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Nedsættelse af elafgiften for liberale erhverv og EU-retlig tilpasning af visse miljø- og energiafgifter).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 06.02.2019. 1. behandling 21.02.2019. Betænkning 14.03.2019).

13) 2. behandling af lovforslag nr. L 162:

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Modregning med opkrævningsfordringer og udskydelse af betalingsfrist ved banklukkedage m.v.).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 06.02.2019. 1. behandling 21.02.2019. Betænkning 14.03.2019).

14) 2. behandling af lovforslag nr. L 168:

Forslag til lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler.

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 26.02.2019. 1. behandling 01.03.2019. Betænkning 14.03.2019).

15) 2. behandling af lovforslag nr. L 169:

Forslag til lov for Grønland om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler.

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 26.02.2019. 1. behandling 01.03.2019. Betænkning 14.03.2019).

16) 1. behandling af lovforslag nr. L 195:

Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd. (Forenkling af reglerne om indberetning af ligestillingsredegørelser).

Af ministeren for fiskeri og ligestilling (Eva Kjer Hansen).

(Fremsættelse 01.03.2019).

17) 1. behandling af lovforslag nr. L 190:

Forslag til lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven. (Afskaffelse af iværksætterselskaber og nedsættelse af minimumskrav til anpartsselskabers selskabskapital).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 28.02.2019).

18) 1. behandling af lovforslag nr. L 189:

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love og om ophævelse af lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. (Gennemførelse af den politiske aftale om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering og gennemførelse af anbefalinger fra arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 27.02.2019).

19) 1. behandling af lovforslag nr. L 204:

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) og lov om finansiel virksomhed. (Gennemførelse af 5. hvidvaskdirektiv).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 13.03.2019).

20) 1. behandling af lovforslag nr. L 205:

Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love. (Ændring af reglerne om reelle ejere som følge af 5. hvidvaskdirektiv).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 13.03.2019).

21) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 82:

Forslag til folketingsbeslutning om at gøre det lovpligtigt for virksomheder at udøve nødvendig omhu på menneskerettighedsområdet og om indførelse af effektive retsmidler.

Af Rasmus Nordqvist (ALT), Eva Flyvholm (EL) og Lisbeth Bech Poulsen (SF).

(Fremsættelse 24.01.2019).

22) 1. behandling af lovforslag nr. L 199:

Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. samt forskellige andre love. (Styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i grundskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v.)

Af undervisningsministeren (Merete Riisager).

(Fremsættelse 13.03.2019).

23) 1. behandling af lovforslag nr. L 200:

Forslag til lov om ændring af lov om forberedende grunduddannelse, lov om folkeskolen, lov om de gymnasiale uddannelser og lov om erhvervsuddannelser. (Måling af elevers trivsel).

Af undervisningsministeren (Merete Riisager).

(Fremsættelse 13.03.2019).

24) 1. behandling af lovforslag nr. L 187:

Forslag til lov om ændring af lov om social service og ligningsloven. (Styrket behandlingsgaranti for personer med et stofmisbrug m.v.).

Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).

(Fremsættelse 27.02.2019).

25) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 75:

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsalder for overgang til børnehave.

Af Jacob Mark (SF) og Pia Olsen Dyhr (SF).

(Fremsættelse 11.01.2019).

26) 1. behandling af lovforslag nr. L 207:

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Forlængelse af overgangsperioden for fastsættelse af bilers brændstofforbrug).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 15.03.2019).