Del fra: : :  
20.03.2019 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 74 i salen

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

1) Til justitsministeren af:

Christian Langballe

Hvad er ministerens holdning til den såkaldte Århusmodel, hvor hjemvendte syrienskrigere kommer igennem et indslusningsprogram – er ministeren ikke bekymret for, at disse syrienskrigere udgør en alvorlig trussel og sikkerhedsrisiko i forhold til det danske samfund, og hvilke overvejelser har regeringen gjort sig i så henseende?

(Spm. nr. S 636 (omtrykt). Medspørger: Pernille Bendixen (DF)).

2) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Martin Henriksen

Hvad er ministerens holdning til lederen af Imam Ali Moskeen i København, Mohammad Khani, når det fremgår af Jyllands-Posten den 12. marts 2019 i artiklen »Omstridt moské støtter iransk hadprædikant«, at hadprædikanten åbenbart støtter vold mod ægtefælle og børn over 7 år, samt at en hustru ikke må afvise sin mands ønske om sex, og hvad vil ministeren gøre i den konkrete sag?

(Spm. nr. S 640).

3) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Martin Henriksen

Hvad er ministerens og regeringens holdning til EU-Domstolens generaladvokat, der har ytret sig kritisk om de danske familiesammenføringsregler i forhold til tyrkiske statsborgere, og har regeringen en plan, hvis EU-Domstolens vurdering ender med at gå imod Danmark?

(Spm. nr. S 641).

4) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:

Søren Egge Rasmussen

Når ministeren i forbindelse med Enhedslistens klimaplan har sagt, at hvis han »bare havde en skuffe med penge, eller (…) kunne plukke dem på træerne, så var der masser af forslag i Enhedslistens klimaudspil, der ville være gode at gennemføre«, men regeringen med infrastrukturaftalen, som regeringen har indgået med DF, lige pludselig har kunnet plukke 40 mia. kr. til nye veje fra træerne, kan ministeren så på baggrund af det bekræfte, at der dermed er penge, men at regeringen hellere vil bruge dem på klimabelastende motorveje end på CO2-reduktioner?

(Spm. nr. S 645 (omtrykt)).

5) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:

Søren Egge Rasmussen

Mener ministeren fortsat, efter at Landbrug & Fødevarer nu har lanceret en vision om, at landbruget skal være klimaneutralt i 2050, som ikke indebærer at skyde nogen som helst køer, at der, som ministeren udtalte i Debatten på DR2, ikke er andet at gøre »end at skyde køerne«, når vi skal reducere klimabelastningen på landbrugsområdet?

(Spm. nr. S 646 (omtrykt)).

6) Til undervisningsministeren af:

Marie Krarup

I lyset af begivenhederne på Ørestad Gymnasium i begyndelsen af marts måned mener ministeren så ikke, at alle uddannelsessteder bør pålægges at forbyde politiske demonstrationer på skolens område og i undervisningstiden?

(Spm. nr. S 638).

7) Til undervisningsministeren af:

Trine Bramsen

Er ministeren enig i, at VUC er et vigtigt uddannelsestilbud, som skal opretholdes og være bredt forankret over hele landet?

(Spm. nr. S 647).

8) Til undervisningsministeren af:

Annette Lind

Er ministeren enig i, at regeringens omprioriteringsbidrag betyder, at økonomien på landets VUC’er er presset, som bl.a. Gymnasieskolernes Lærerforening og Landdistrikternes Fællesråd har advaret om?

(Spm. nr. S 648).

9) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:

Peder Hvelplund

Kan ministeren bekræfte, at omfartsvejen ved Mariager til 377 mio. kr. primært er en del af regeringens og Dansk Folkepartis »Aftale om et sammenhængende Danmark – Investeringsplan 2030« på grund af ønsker fra Dansk Folkeparti og ikke på grund af hensyn til trafiksikkerhed eller trængsel eller andre trafikale hensyn?

(Spm. nr. S 643).

10) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:

Peder Hvelplund

Ud fra ministerens liberale ønsker om at reducere statens forbrug, hvordan vil ministeren så forklare, at regeringen ønsker at bruge 377 mio. kr. til en omfartsvej udelukkende for at tækkes sit parlamentariske grundlag?

(Spm. nr. S 644).

11) Til erhvervsministeren af:

Merete Dea Larsen

Vil ministeren redegøre for, hvorfor det er så svært at udmønte den del af finansloven, hvor der skal nedsættes et udvalg til at belyse problemerne og løsningerne for de tørkeramte husejere, og derfor begrunde, hvorfor ministeren hverken har indkaldt ordførere eller nedsat udvalget endnu?

(Spm. nr. S 607).