Del fra: : :  
26.03.2019 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 75 i salen

1) Spørgetime med statsministeren.

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 124:

Forslag til lov om ændring af lov om forsvarets personel. (Opbygning af totalforsvarsstyrken og etablering af mobiliseringskompagnier).

Af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen).

(Fremsættelse 12.12.2018. 1. behandling 08.01.2019. Betænkning 28.02.2019. 2. behandling 19.03.2019).

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 139:

Forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love. (Selvstændig bestemmelse om psykisk vold).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 09.01.2019. 1. behandling 22.01.2019. Betænkning 14.03.2019. 2. behandling 19.03.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 149:

Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Betydningen af tro, kulturelle forhold og lign. i forbindelse med straffens fastsættelse).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 06.02.2019. 1. behandling 19.02.2019. Betænkning 14.03.2019. 2. behandling 19.03.2019).

5) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 168:

Forslag til lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler.

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 26.02.2019. 1. behandling 01.03.2019. Betænkning 14.03.2019. 2. behandling 19.03.2019).

6) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 169:

Forslag til lov for Grønland om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler.

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 26.02.2019. 1. behandling 01.03.2019. Betænkning 14.03.2019. 2. behandling 19.03.2019).

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 161:

Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Nedsættelse af elafgiften for liberale erhverv og EU-retlig tilpasning af visse miljø- og energiafgifter).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 06.02.2019. 1. behandling 21.02.2019. Betænkning 14.03.2019. 2. behandling 19.03.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

8) 3. behandling af lovforslag nr. L 162:

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Modregning med opkrævningsfordringer og udskydelse af betalingsfrist ved banklukkedage m.v.).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 06.02.2019. 1. behandling 21.02.2019. Betænkning 14.03.2019. 2. behandling 19.03.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

9) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 102:

Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den i Bruxelles den 6. februar 2019 undertegnede protokol om Republikken Nordmakedoniens tiltrædelse af Den Nordatlantiske Traktat.

Af udenrigsministeren (Anders Samuelsen).

(Fremsættelse 19.02.2019. 1. behandling 01.03.2019. Betænkning 21.03.2019).

10) 2. behandling af lovforslag nr. L 160:

Forslag til lov om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning.

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 06.02.2019. 1. behandling 21.02.2019. Betænkning 20.03.2019).

11) 2. behandling af lovforslag nr. L 207:

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Forlængelse af overgangsperioden for fastsættelse af bilers brændstofforbrug).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 15.03.2019. 1. behandling 19.03.2019. Betænkning 20.03.2019).

12) 2. behandling af lovforslag nr. L 147:

Forslag til lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag.

Af miljø- og fødevareministeren (Jakob Ellemann-Jensen).

(Fremsættelse 31.01.2019. 1. behandling 07.02.2019. Betænkning 13.03.2019).

13) 2. behandling af lovforslag nr. L 152:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Skærpelser som følge af kriminalisering af psykisk vold).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 06.02.2019. 1. behandling 21.02.2019. Betænkning 19.03.2019).

14) 2. behandling af lovforslag nr. L 143:

Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love. (Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 30.01.2019. 1. behandling 05.02.2019. Betænkning 20.03.2019).

15) 2. behandling af lovforslag nr. L 144:

Forslag til lov om en skattefri seniorpræmie.

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 30.01.2019. 1. behandling 05.02.2019. Betænkning 13.03.2019).

16) 1. behandling af lovforslag nr. L 172:

Forslag til lov om ændring af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Erstatningsnævnet m.v.).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 27.02.2019).

17) 1. behandling af lovforslag nr. L 174:

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Udeblivelsesdomme i sager med påstand om udvisning og anvendelse af telekommunikation med billede i retsmøder).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 27.02.2019).

18) 1. behandling af lovforslag nr. L 176:

Forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen. (Ophævelse af revisionsbestemmelse).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 27.02.2019).

19) Forhandling om redegørelse nr. R 13:

Ministeren for nordisk samarbejdes redegørelse om det nordiske samarbejde.

(Anmeldelse 15.03.2019. Redegørelse givet 15.03.2019. Meddelelse om forhandling 15.03.2019).

20) Forhandling om redegørelse nr. R 10:

Ministeren for fiskeri og ligestillings redegørelse om perspektiv- og handlingsplan 2019.

(Anmeldelse 28.02.2019. Redegørelse givet 28.02.2019. Meddelelse om forhandling 28.02.2019).