Del fra: : :  
27.03.2019 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 76 i salen

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

1) Til finansministeren af:

Magnus Heunicke

Er det et udtryk for regeringens holdning, når økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger om kommunernes stigende udgifter til flere børn og flere ældre, at det er »pinligt«, at borgerlige borgmestre beder om flere penge pr. automatik?

(Spm. nr. S 691).

2) Til finansministeren af:

Benny Engelbrecht

Er ministeren enig med tidligere formand for De Økonomiske Råd Hans Jørgen Whitta-Jacobsen i, at det er muligt at lave en ordning for tidligere tilbagetrækning for nedslidte, som Socialdemokratiet har foreslået, uden at det har betydning for den finanspolitiske holdbarhed, og at det er naivt og bogholderagtigt kun at se på den isolerede effekt på arbejdsudbuddet af en mindre justering af pensionssystemet, jf. Politiken den 22. marts 2019?

(Spm. nr. S 698).

3) Til justitsministeren af:

Christian Langballe

Hvad er ministerens holdning til, at den stærkt kriminelle Jimmi Levakovic ifølge Højesteret ikke kan udvises af Danmark på grund af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8, og hvilke konsekvenser vil regeringen drage af Højesterets afgørelse?

(Spm. nr. S 682).

4) Til justitsministeren af:

Christian Langballe

Hvad mener ministeren om organisationen Hizb ut-Tahrir, som er en antidemokratisk bevægelse, der ønsker at oprette et kalifat styret af islamiske love, og vil regeringen være med til at forbyde organisationen jf. grundlovens § 78, stk. 2?

(Spm. nr. S 685).

5) Til justitsministeren af:

Lars Aslan Rasmussen

Hvad er ministerens holdning til, at Imam Ali Moskeen i Danmark fungerer som håndlanger for det iranske præstestyre?

(Spm. nr. S 692).

6) Til justitsministeren af:

Peter Kofod

Finder ministeren det hensigtsmæssigt, at unge selv kan vælge, hvor og hvordan de ønsker at afsone en dom?

(Spm. nr. S 697).

7) Til justitsministeren af:

Peter Kofod

Vil ministeren arbejde for flere anpg-kameraer og en forlængelse af lagringstiden for nummerpladedata?

(Spm. nr. S 699).

8) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:

Søren Egge Rasmussen

Når ministeren i forbindelse med Enhedslistens klimaplan har sagt, at hvis han »bare havde en skuffe med penge, eller (…) kunne plukke dem på træerne, så var der masser af forslag i Enhedslistens klimaudspil, der ville være gode at gennemføre«, men regeringen med infrastrukturaftalen, som regeringen har indgået med DF, lige pludselig har kunnet plukke 40 mia. kr. til nye veje fra træerne, kan ministeren så på baggrund af det bekræfte, at der dermed er penge, men at regeringen hellere vil bruge dem på klimabelastende motorveje end på CO2-reduktioner?

(Spm. nr. S 645 (omtrykt)).

9) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:

Søren Egge Rasmussen

Mener ministeren fortsat, efter at Landbrug & Fødevarer nu har lanceret en vision om, at landbruget skal være klimaneutralt i 2050, som ikke indebærer at skyde nogen som helst køer, at der, som ministeren udtalte i Debatten på DR2, ikke er andet at gøre »end at skyde køerne«, når vi skal reducere klimabelastningen på landbrugsområdet?

(Spm. nr. S 646 (omtrykt)).

10) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:

Rasmus Nordqvist

Bekymrer det ministeren, at dansk landbrug ifølge professor Jørgen E. Olesen (på konferencen »Fødevarer i et ændret klima« arrangeret af Aarhus Universitets interdisciplinære center for klimaforandringer, iClimate, den 18. marts 2019) først er klimaneutralt i 2096, hvis man fortsætter den nuværende reduktionstakst, og først i 2290 – 240 år efter regeringens mål om, at landbruget skal være klimaneutralt – hvis man medregner LULUCF, og giver det ministeren anledning til at opsætte nogle politiske mål for landbrugets klimabelastning frem mod 2050?

(Spm. nr. S 664. Medspørger: Christian Poll (ALT)).

11) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:

Karin Nødgaard

Når ministeren på et samråd har udtalt, at havvindmøller hører til langt ude på havet, og at der, hvis Danmark skal nå i mål med den grønne omstilling, skal være bred opbakning fra befolkningen, hvordan harmonerer det så med, at der er planer om opsætning af op til 60 havvindmøller i Jammerland Bugt, få kilometer fra kysten, et projekt, der med en mangelfuld vvm-redegørelse møder massiv modstand fra beboere, grønne foreninger og Kalundborg Kommune?

(Spm. nr. S 695).

12) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:

Karin Nødgaard

Idet Jammerland Bugt er et vigtigt sted for en række truede og særlig beskyttede fugle- og dyrearter (såkaldt nultolerance), f.eks. edderfugle og marsvin, og den højest målte tæthed af marsvin i Nordeuropa er målt i Jammerland Bugt, vil ministeren så med denne viden konkludere, at der ikke kan opsættes kystnære havvindmøller i Jammerland Bugt?

(Spm. nr. S 696).

13) Til sundhedsministeren af:

Kirsten Normann Andersen

Kan ministeren forsikre, at medicinsk behandling ikke er en forudsætning, før man prioriterer ikkemedicinsk behandling i form af f.eks. kugledyner i behandlingen af børn og unge med søvnløshed som følge af eksempelvis adhd?

(Spm. nr. S 639).

14) Til sundhedsministeren af:

Christian Rabjerg Madsen

Vil ministeren udstede en garanti for, at Vejle Sygehus ikke vil blive lukket som følge af sundhedsreformen, ligesom statsministeren har udstedt en garanti for landets 21 akutsygehuse?

(Spm. nr. S 683, skr. begr.).

15) Til sundhedsministeren af:

Thomas Jensen

Vil ministeren udstede en garanti for, at akutlægebilen tilknyttet Regionshospital Silkeborg ikke vil blive skåret væk som følge af sundhedsreformen, ligesom statsministeren har givet for landets 21 akutsygehuse?

(Spm. nr. S 688).

16) Til sundhedsministeren af:

Thomas Jensen

Vil ministeren udstede en garanti for, at Regionshospital Silkeborg ikke vil blive lukket som følge af sundhedsreformen, ligesom statsministeren har givet for landets 21 akutsygehuse?

(Spm. nr. S 689 (omtrykt)).

17) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:

Kaare Dybvad

Står regeringen ved sin tidligere vurdering givet i svaret på Transport- og Bygningsudvalgets spørgsmål nr. 421 (alm. del) af 7. april 2016 om, at der ikke umiddelbart er behov for en omfartsvej ved Ugerløse, som det ellers var vurderingen i det tidligere Vestsjællands Amt, set i lyset af regeringens planer om at bygge en omfartsvej ved Mariager, der har langt mindre trafik?

(Spm. nr. S 651).

18) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:

Jan Erik Messmann

Finder ministeren det acceptabelt, at de i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ansatte »medical assessor-læger« tillige fungerer som selvstændige flyvelæger i konkurrence med de flyvelæger, de kontrollerer?

(Spm. nr. S 673).

19) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:

Jan Erik Messmann

Mener ministeren, at det er rimeligt, når Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er medvirkende til, at de fleste flyvelægeklinikker i Københavnsområdet mister deres autorisation, så der kun er få klinikker tilbage, som en ansat i styrelsen er økonomisk involveret i?

(Spm. nr. S 674).

20) Til miljø- og fødevareministeren af:

Lea Wermelin

Vil ministeren tage initiativ til at forbedre sikkerheden omkring farligt legetøj fra hjemmesiden Wish, når nu Forbrugerlaboratoriet har konstateret både kvælningsfare, fare for blokering, ætsning og infektion af tarme samt risiko for høre- og synsskader fra 12 testede stykker legetøj?

(Spm. nr. S 700, skr. begr.).