Del fra: : :  
02.04.2019 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 79 i salen

1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 32 [afstemning]:

Forespørgsel til justitsministeren om status for »Scandinavian Star«-sagen.

Af Peter Kofod (DF) m.fl.

(Anmeldelse 19.12.2018. Fremme 08.01.2019. Forhandling 28.03.2019. Forslag til vedtagelse nr. V 85 af Peter Kofod (DF), Trine Bramsen (S), Preben Bang Henriksen (V), Søren Søndergaard (EL), Carsten Bach (LA), Karsten Hønge (SF) og Naser Khader (KF)).

2) 2. behandling af lovforslag nr. L 74:

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter. (Udvidelse af statslige myndigheders adgang til at møde i retssager ved egne ansatte, indførelse af adgang til at klage over advarsler meddelt dommere og dommerfuldmægtige, fritagelse for retsafgift i sager om medmoderskab m.v.).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 24.10.2018. 1. behandling 06.11.2018. Betænkning 28.03.2019. Ændringsforslag nr. 10-12 af 01.04.2019 uden for betænkningen af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)).

3) 2. behandling af lovforslag nr. L 157:

Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. (Gennemførelse af ændringer i aktionærrettighedsdirektivet om tilskyndelse til langsigtet aktivt ejerskab).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 06.02.2019. 1. behandling 19.02.2019. Betænkning 28.03.2019).

4) 2. behandling af lovforslag nr. L 159:

Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet.

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 06.02.2019. 1. behandling 19.02.2019. Betænkning 28.03.2019).

5) 2. behandling af lovforslag nr. L 188:

Forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse og campering m.v., lov om midlertidig regulering af boligforholdene og byggeloven. (Udlejning af egen fulde helårsbolig til ferie- og fritidsformål m.v.).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 27.02.2019. 1. behandling 12.03.2019. Betænkning 28.03.2019).

6) 2. behandling af lovforslag nr. L 177:

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Støtteordninger til forsøgsvindmøller, ophør af støtteordning for husstandsvindmøller i 2020 og udvidelse af den kommunale indsigelsesret m.v.).

Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).

(Fremsættelse 27.02.2019. 1. behandling 14.03.2019. Betænkning 28.03.2019).

7) 2. behandling af lovforslag nr. L 178:

Forslag til lov om ændring af lov om Energinet, lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. (Nye rammer for Energinets selskabsstruktur, gebyrfinansiering af overflyttede tilsynsopgaver fra Energinet til Energistyrelsen og supplerende regler til forordning om foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden m.v.).

Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).

(Fremsættelse 27.02.2019. 1. behandling 14.03.2019. Betænkning 28.03.2019).

8) 2. behandling af lovforslag nr. L 179:

Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund. (Stop for tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter på land og i de indre danske farvande, subsidiært økonomisk ansvar, rettighedshaveres indsendelse af oplysninger, præcisering af dækningsområde m.v.).

Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).

(Fremsættelse 27.02.2019. 1. behandling 14.03.2019. Betænkning 28.03.2019).

9) 2. behandling af lovforslag nr. L 141:

Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. (Regulering af nåleakupunktur på brystkassen og forbud mod konstruktion af en kunstig hymen (jomfruhinde)).

Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).

(Fremsættelse 24.01.2019. 1. behandling 08.02.2019. Betænkning 26.03.2019).

10) Forespørgsel nr. F 34:

Forespørgsel til statsministeren om borgerforslagsordningen.

Af Uffe Elbæk (ALT) og Carolina Magdalene Maier (ALT).

(Anmeldelse 08.01.2019. Fremme 10.01.2019).

11) Forhandling om redegørelse nr. R 12:

Udenrigsministerens redegørelse om udvalgte internationale organisationer (OSCE, Europarådet, Østersørådet og det nordiske forsvars- og beredskabssamarbejde).

(Anmeldelse 14.03.2019. Redegørelse givet 14.03.2019. Meddelelse om forhandling 14.03.2019).

12) 1. behandling af lovforslag nr. L 215:

Forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed. (Initiativer til styrkelse af cybersikkerheden).

Af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen).

(Fremsættelse 27.03.2019).

13) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 100:

Forslag til folketingsbeslutning om større hensyntagen til børns trivsel på asylcentre.

Af Holger K. Nielsen (SF) m. fl.

(Fremsættelse 19.02.2019).

14) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 120:

Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af et krisecenter målrettet dobbeltminoritets-LGBTQ-personer.

Af Pernille Skipper (EL) m.fl.

(Fremsættelse 01.03.2019).