Del fra: : :  
23.10.2018 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr 8 i salen

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 11:

Forespørgsel til børne- og socialministeren om gennemførelsen af Barnets Reform.

Af Karina Adsbøl (DF), Pernille Bendixen (DF), Susanne Eilersen (DF), Jeppe Jakobsen (DF) og Karin Nødgaard (DF).

(Anmeldelse 11.10.2018).

2) 1. behandling af lovforslag nr. L 47:

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love. (Skærpelse af hvidvaskreglerne, gennemførelse af anbefalingerne fra arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering og ændring af reglerne for udpegning af SIFI’er i Danmark).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 03.10.2018).

3) 1. behandling af lovforslag nr. L 43:

Forslag til lov om ændring af lov om letbane på Ring 3 og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. (Transport-, bygnings- og boligministerens udtræden af Hovedstadens Letbane I/S).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 03.10.2018).

4) 1. behandling af lovforslag nr. L 46:

Forslag til lov om ændring af lov om en Cityring og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. (Udvikling af området ved Ny Ellebjerg Station).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 03.10.2018).

5) 1. behandling af lovforslag nr. L 71:

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger. (Nedsættelse af grundkapital for almene boliger og kapitalindskud for friplejeboliger, differentieret grundkapital for almene familieboliger og udlejning af kommunalt ejede almene ældreboliger som almene ungdomsboliger).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 10.10.2018).

6) 1. behandling af lovforslag nr. L 10:

Forslag til lov om ændring af lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold. (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 03.10.2018).

7) 1. behandling af lovforslag nr. L 11:

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Garantifond. (Overdragelse af krav til Lønmodtagernes Garantifond ved tvivl om virksomhedsoverdragelse forud for konkurs m.v.).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 03.10.2018).

8) 1. behandling af lovforslag nr. L 12:

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Dagpenge efter udløb af retten til supplerende dagpenge i et månedsbaseret dagpengesystem, periodisering af indkomst til opfyldelse af indkomstkravet, undtagelse for opfølgning på visse sager efter samkøring af oplysning om løntimer m.m.).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 03.10.2018).

9) 1. behandling af lovforslag nr. L 13:

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven. (Opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v.).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 03.10.2018).

10) 1. behandling af lovforslag nr. L 56:

Forslag til lov om Den Sociale Investeringsfond.

Af ministeren for offentlig innovation (Sophie Løhde).

(Fremsættelse 04.10.2018).

11) 1. behandling af lovforslag nr. L 72:

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse og forskellige andre love. (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).

Af undervisningsministeren (Merete Riisager).

(Fremsættelse 11.10.2018).