Del fra: : :  
03.04.2019 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 80 i salen

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

2) 1. behandling af lovforslag nr. L 218:

Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser. (Øgede frihedsgrader, rammer for donationer og styrket tilsyn med de frie skoler m.v.).

Af undervisningsministeren (Merete Riisager).

(Fremsættelse 28.03.2019).

3) 1. behandling af lovforslag nr. L 217:

Forslag til lov om ændring af lov om integrationsgrunduddannelse (IGU) og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. (Videreførelse af IGU-ordningen og EGU-bonusordningen).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 28.03.2019).

1) Til justitsministeren af:

Claus Kvist Hansen

Synes ministeren, at kontrol af køre-hvile-tids-reglerne i Padborg foregår på et tilfredsstillende niveau?

(Spm. nr. S 719).

2) Til finansministeren af:

Kenneth Kristensen Berth

Agter regeringen at udnytte den mulighed, der blev etableret ved Euro Summit i december 2018 om at holde eurozonebudgettet åbent for deltagelse af ERM II-lande, det vil sige Danmark, og dermed lade Danmark indgå i eurozonebudgettet?

(Spm. nr. S 704).

3) Til finansministeren af:

Kenneth Kristensen Berth

Har regeringen selv efterspurgt muligheden for, at ERM II-lande kan indgå i eurozonebudgettet, og i givet fald, hvad er begrundelsen for, at regeringen måtte have efterspurgt denne mulighed?

(Spm. nr. S 705).

4) Til finansministeren af:

Benny Engelbrecht

Sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen har i Politiken den 27. marts kaldt økonomien i regeringens sundhedsreform for »en blanding af antagelser om delvist tvivlsomme administrative besparelser og genbrug af gamle penge« – kan ministeren på den baggrund bekræfte, at finansieringen af regeringens aftale om en sundhedsreform er finansieret af ikkekonkrete besparelser og allerede afsatte midler?

(Spm. nr. S 727).

5) Til børne- og socialministeren af:

Jakob Sølvhøj

Skal der efter ministerens opfattelse være normeringer i daginstitutionerne, der giver det pædagogiske personale tid til at give alle børn omsorg, og som sikrer, at der altid er mindst to medarbejdere til stede på den enkelte stue, eller mener ministeren, at det er forsvarligt, at en enkelt medarbejder er alene på stuen med en stor gruppe børn?

(Spm. nr. S 732. Medspørger: Pernille Skipper (EL)).

6) Til beskæftigelsesministeren af:

Finn Sørensen

Er ministeren tilfreds med, at der ikke er udbetalt så meget som en krone til udenlandske arbejdere fra Arbejdsmarkedets Udstationeringsfond, og hvad vil ministeren gøre i den anledning?

(Spm. nr. S 714, skr. begr.).

7) Til sundhedsministeren af:

Erik Christensen

Vil ministeren garantere, at Nyborg Sygehus, Svendborg Sygehus og Sygehusenheden på Ærø ikke vil blive lukket som følge af sundhedsreformen, ligesom statsministeren har garanteret det for landets 21 akutsygehuse?

(Spm. nr. S 706 (omtrykt)).

8) Til sundhedsministeren af:

Peter Hummelgaard Thomsen

Er ministeren enig i, at det med sundhedsaftalen fra den 26. marts 2019 fremover vil være op til bestyrelsen i Sundhedsvæsen Danmark at træffe beslutning om, hvorvidt hele eller dele af Amager Hospital skal nedlægges?

(Spm. nr. S 723).

9) Til sundhedsministeren af:

Peter Hummelgaard Thomsen

Er ministeren enig i, at Hospitalsplan 2025, som er udarbejdet af Region Hovedstaden og netop har været i høring, skal gennemføres, uanset om regionerne nedlægges eller ej?

(Spm. nr. S 724).

10) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:

Jan Erik Messmann

Mener ministeren, at det kan være forsvarligt ikke at advare flytrafikken i Københavns Lufthavn, når man med meget stor sikkerhed ved, præcis hvor fugleflokkene befinder sig, da det tydeligt fremgår af den i 2018 købte og installerede fugleradar?

(Spm. nr. S 726, skr. begr.).

11) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:

Rasmus Prehn

Vurderer ministeren, at alle kommuner fremover vil have en lige stor indflydelse på den kollektive trafik, hvis regionerne nedlægges og det fremover kun bliver syv kommuner i hvert trafikselskab, der tager beslutningerne om bus- og banedriften over kommunegrænser?

(Spm. nr. S 729).

12) Til uddannelses- og forskningsministeren af:

Rasmus Prehn

Når ministeren til et arrangement på Aalborg Universitet sagde, at »I gør det fantastisk Aalborg. Undskyld, at I bliver ramt, det var ikke tilsigtet. Men I skal nok klare det, det er jeg sikker på.« om de store nedskæringer på universitetet, mener ministeren så, at regeringen vil fjerne det omprioriteringsbidrag, der var medvirkende til nedskæringerne?

(Spm. nr. S 730, skr. begr.).