Del fra: : :  
04.04.2019 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 81 i salen

1) 3. behandling af lovforslag nr. L 141 B:

Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. (Forbud mod konstruktion af en kunstig hymen (jomfruhinde)).

Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).

(2. behandling 02.04.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 74:

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Sagsomkostninger til statslige myndigheder, indførelse af adgang til at klage over advarsler meddelt dommere og dommerfuldmægtige m.v.).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 24.10.2018. 1. behandling 06.11.2018. Betænkning 28.03.2019. 2. behandling 02.04.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 177:

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Støtteordninger til forsøgsvindmøller, ophør af støtteordning for husstandsvindmøller i 2020 og udvidelse af den kommunale indsigelsesret m.v.).

Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).

(Fremsættelse 27.02.2019. 1. behandling 14.03.2019. Betænkning 28.03.2019. 2. behandling 02.04.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 178:

Forslag til lov om ændring af lov om Energinet, lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. (Nye rammer for Energinets selskabsstruktur, gebyrfinansiering af overflyttede tilsynsopgaver fra Energinet til Energistyrelsen og supplerende regler til forordning om foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden m.v.).

Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).

(Fremsættelse 27.02.2019. 1. behandling 14.03.2019. Betænkning 28.03.2019. 2. behandling 02.04.2019).

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 179:

Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund. (Stop for tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter på land og i de indre danske farvande, subsidiært økonomisk ansvar, rettighedshaveres indsendelse af oplysninger, præcisering af dækningsområde m.v.).

Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).

(Fremsættelse 27.02.2019. 1. behandling 14.03.2019. Betænkning 28.03.2019. 2. behandling 02.04.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 157:

Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. (Gennemførelse af ændringer i aktionærrettighedsdirektivet om tilskyndelse til langsigtet aktivt ejerskab).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 06.02.2019. 1. behandling 19.02.2019. Betænkning 28.03.2019. 2. behandling 02.04.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 159:

Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet.

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 06.02.2019. 1. behandling 19.02.2019. Betænkning 28.03.2019. 2. behandling 02.04.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

8) 3. behandling af lovforslag nr. L 188:

Forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse og campering m.v., lov om midlertidig regulering af boligforholdene og byggeloven. (Udlejning af egen fulde helårsbolig til ferie- og fritidsformål m.v.).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 27.02.2019. 1. behandling 12.03.2019. Betænkning 28.03.2019. 2. behandling 02.04.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

9) 2. behandling af lovforslag nr. L 158:

Forslag til lov om forbrugslånsvirksomheder.

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 06.02.2019. 1. behandling 19.02.2019. Betænkning 02.04.2019).

10) 2. behandling af lovforslag nr. L 190:

Forslag til lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven. (Afskaffelse af iværksætterselskaber og nedsættelse af minimumskrav til anpartsselskabers selskabskapital).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 28.02.2019. 1. behandling 19.03.2019. Betænkning 02.04.2019).

11) 2. behandling af lovforslag nr. L 165:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Nyaffattelse af bestemmelserne om opholds-, underretnings- og meldepligt, orienteringspligt for udlændinge på tålt ophold, der ikke er pålagt opholdspligt, og fastlæggelse af omfanget af Udlændingestyrelsens kontrolpligt).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 20.02.2019. 1. behandling 28.02.2019. Betænkning 02.04.2019).

12) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 84:

Forslag til folketingsbeslutning om at udvikle risikovurderinger af scenarier for global opvarmning.

Af Rasmus Nordqvist (ALT) m.fl.

(Fremsættelse 29.01.2019).

13) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 85:

Forslag til folketingsbeslutning om en plan for afvikling af kulbrinteproduktionen i Nordsøen over en periode på 10 år.

Af Rasmus Nordqvist (ALT) m.fl.

(Fremsættelse 29.01.2019).

14) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 87:

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk undervisning i køn, ligestilling og mangfoldighed.

Af Roger Courage Matthisen (ALT) m.fl.

(Fremsættelse 05.02.2019).

15) 1. behandling af lovforslag nr. L 220:

Forslag til lov om ændring af fiskeriloven. (Auktion m.v. over fangstrettigheder, frivilligt kystfiskermærke og digitaliseret fiskerikontrol).

Af ministeren for fiskeri og ligestilling (Eva Kjer Hansen).

(Fremsættelse 28.03.2019).

16) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 94:

Forslag til folketingsbeslutning om et løft af naturkvaliteten i Danmarks nationalparker.

Af Christian Poll (ALT) m.fl.

(Fremsættelse 08.02.2019).

17) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 107:

Forslag til folketingsbeslutning om at forvalte statsskov med biodiversitet og friluftsliv som eneste formål.

Af Christian Poll (ALT) m.fl.

(Fremsættelse 26.02.2019).

18) 1. behandling af lovforslag nr. L 208:

Forslag til lov om ændring af lov om produktsikkerhed. (Bemyndigelse til at fastsætte mængdebegrænsning ved salg af lattergaspatroner).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 20.03.2019).