Del fra: : :  
09.04.2019 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 83 i salen

1) Spørgetime med statsministeren.

2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 41:

Forespørgsel til børne- og socialministeren om overvågningsproblematikken for personer med indgribende handicap.

Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.

(Anmeldelse 04.04.2019).

3) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 35 [afstemning]:

Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om evaluering af reformen af førtidspension og fleksjob.

Af Finn Sørensen (EL) m.fl.

(Anmeldelse 23.01.2019. Omtrykt. Fremme 25.01.2019. Forhandling 05.04.2019. Forslag til vedtagelse nr. V 86 af Finn Sørensen (EL), Bent Bøgsted (DF) og Torsten Gejl (ALT). Forslag til vedtagelse nr. V 87 af Leif Lahn Jensen (S), Hans Andersen (V), Laura Lindahl (LA), Rasmus Helveg Petersen (RV), Karsten Hønge (SF) og Anders Johansson (KF)).

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 165:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Nyaffattelse af bestemmelserne om opholds-, underretnings- og meldepligt, orienteringspligt for udlændinge på tålt ophold, der ikke er pålagt opholdspligt, og fastlæggelse af omfanget af Udlændingestyrelsens kontrolpligt).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 20.02.2019. 1. behandling 28.02.2019. Betænkning 02.04.2019. 2. behandling 04.04.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 158:

Forslag til lov om forbrugslånsvirksomheder.

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 06.02.2019. 1. behandling 19.02.2019. Betænkning 02.04.2019. 2. behandling 04.04.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 190:

Forslag til lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven. (Afskaffelse af iværksætterselskaber og nedsættelse af minimumskrav til anpartsselskabers selskabskapital).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 28.02.2019. 1. behandling 19.03.2019. Betænkning 02.04.2019. 2. behandling 04.04.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 141 A:

Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. (Regulering af nåleakupunktur på brystkassen).

Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).

(2. behandling 02.04.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 04.04.2019. Ændringsforslag nr. 3 og 4 af 08.04.2019 uden for tillægsbetænkningen af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby)).

8) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 68:

Forslag til folketingsbeslutning om beskatning af EU-ansattes løn.

Af Søren Søndergaard (EL) m.fl.

(Fremsættelse 12.12.2018. 1. behandling 28.02.2019. Betænkning 03.04.2019).

9) 2. behandling af lovforslag nr. L 155:

Forslag til lov om ændring af adoptionsloven, lov om social service og forskellige andre love. (Kontinuitet og enkle forløb for børn, der adopteres uden samtykke).

Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).

(Fremsættelse 06.02.2019. 1. behandling 26.02.2019. Betænkning 04.04.2019).

10) 2. behandling af lovforslag nr. L 156:

Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love. (Ændrede regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne og indførelse af mulighed for målretning af botilbud til unge og kommunal dækning af skader forvoldt af lejere i almene boliger).

Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).

(Fremsættelse 06.02.2019. 1. behandling 26.02.2019. Betænkning 04.04.2019).

11) 2. behandling af lovforslag nr. L 185:

Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer. (Støtte til styrket indsats i udkantsområderne).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 27.02.2019. 1. behandling 14.03.2019. Betænkning 04.04.2019).

12) 2. behandling af lovforslag nr. L 186:

Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forhøjelse af hastighedsgrænsen for lastbiler samt lette og tunge vogntog fra 70 til 80 km i timen uden for tættere bebygget område og på motortrafikveje).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 27.02.2019. 1. behandling 14.03.2019. Betænkning 04.04.2019).

13) 2. behandling af lovforslag nr. L 183:

Forslag til lov om ændring af lov om biblioteksvirksomhed. (Kommunalt ansvar for en række opgaver vedrørende den nationale fælles bibliotekskatalog).

Af kulturministeren (Mette Bock).

(Fremsættelse 27.02.2019. 1. behandling 15.03.2019. Betænkning 03.04.2019).

14) 2. behandling af lovforslag nr. L 182:

Forslag til lov om ændring af SU-loven. (Tillægsstipendium til uddannelsessøgende med en funktionsnedsættelse i erhvervsuddannelse og forhøjelse af fribeløb).

Af uddannelses- og forskningsministeren (Tommy Ahlers).

(Fremsættelse 27.02.2019. 1. behandling 12.03.2019. Betænkning 02.04.2019).

15) 2. behandling af lovforslag nr. L 170:

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og straffeloven. (Skærpelse af strafniveauet for flugt og medvirken til flugt fra lukkede fængsler og arresthuse samt undersøgelse af arrestanter m.v. i forbindelse med transporter).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 27.02.2019. 1. behandling 15.03.2019. Betænkning 04.04.2019).

16) 1. behandling af lovforslag nr. L 212:

Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven. (Aftale om en ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet – Retssikkerhedspakke IV).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 27.03.2019).

17) 1. behandling af lovforslag nr. L 213:

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om retsafgifter og forskellige andre love. (Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 27.03.2019).

18) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 106:

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af en arbejdsmarkedsprotokol til Lissabontraktaten.

Af Kenneth Kristensen Berth (DF) m.fl.

(Fremsættelse 22.02.2019).

19) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 99:

Forslag til folketingsbeslutning om forhøjet dagpengesats til personer med langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og lavere a-kassekontingent til dagpengemodtagere under 25 år.

Af Karsten Hønge (SF) m.fl.

(Fremsættelse 08.02.2019).

20) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 139:

Forslag til folketingsbeslutning om en afklaringsgaranti for personer i kontanthjælpssystemet.

Af Finn Sørensen (EL) m.fl.

(Fremsættelse 01.03.2019).

21) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 91:

Forslag til folketingsbeslutning om offentliggørelse af fotos og videoer fra overvågningskameraer.

Af Peter Kofod (DF) m.fl.

(Fremsættelse 07.02.2019).

22) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 92:

Forslag til folketingsbeslutning om tilbagerulning af lovændringen om skærpelse af straffen for tiggeri.

Af Torsten Gejl (ALT) og Carolina Magdalene Maier (ALT).

(Fremsættelse 07.02.2019).

23) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 95:

Forslag til folketingsbeslutning om at afskaffe zoneforbuddet og stoppe kriminaliseringen af hjemløse.

Af Torsten Gejl (ALT) og Carolina Magdalene Maier (ALT).

(Fremsættelse 08.02.2019).

24) 1. behandling af lovforslag nr. L 216:

Forslag til lov om ændring af budgetlov. (Ændring af revisionsbestemmelse).

Af finansministeren (Kristian Jensen).

(Fremsættelse 28.03.2019).

25) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 151:

Forslag til folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § 47 med hensyn til statsregnskab for finansåret 2017.

(Forslaget som fremsat (i betænkning) 04.04.2019. Betænkning og indstilling 04.04.2019. Anmeldelse (i salen) 05.04.2019).