Del fra: : :  
24.04.2019 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 87 i salen

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

2) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 137:

Forslag til folketingsbeslutning om billigere frugt og grønt.

Af Pernille Schnoor (ALT) m.fl.

(Fremsættelse 01.03.2019).

3) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 129:

Forslag til folketingsbeslutning om flere boliger og lavere husleje i det almene boligbyggeri som følge af det lave renteniveau.

Af Kirsten Normann Andersen (SF) og Jacob Mark (SF).

(Fremsættelse 01.03.2019).

1) Til børne- og socialministeren af:

Kirsten Normann Andersen

Vil ministeren i forlængelse af ministerens svar på samrådsspørgsmål V SOU, Alm. del, den 19. marts 2019 vedrørende den manglende mulighed for tilskud til overvågning i medfør af § 95 i lov om social service til unge over 18 år med svære fysiske og psykiske handicap oplyse, hvornår forhandlingerne mellem regeringen og KL forventes tilendebragt, og om regeringen som følge af Venstreregeringens klare løfte helt tilbage fra 2016 og ministerens enighed på samrådet om, at vi har et stort problem, der bør løses, vil løfte sagen op i årets økonomiforhandlinger med KL, hvis ikke man har fundet en løsning inden da?

(Spm. nr. S 769).

2) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:

Søren Egge Rasmussen

Mener ministeren, at det gavner klimaindsatsen at bygge Baltic Pipe, så Polen kan bruge fossil gas fra Norge frem til 2063, når EU´s klimaplanlægning går på at opnå, at EU bliver nulemissionsområde i 2050?

(Spm. nr. S 792 (omtrykt). Medspørger: Eva Flyvholm (EL)).

3) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:

Søren Egge Rasmussen

Mener ministeren, at det er rimeligt, at danske forbrugere skal betale 6,3 mia. kr. til en gasrørledning mellem Norge og Polen, som danske gasforbrugere ikke får gavn af, og hvor mange lokalsamfund generes af, at en gasledning på 230 km graves ned, og en stor kompressorstation med støjgener skal genere et lokalområde ved Næstved, når Baltic Pipe ikke er en del af en bæredygtig energipolitik i EU?

(Spm. nr. S 793 (omtrykt). Medspørger: Eva Flyvholm (EL)).

4) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:

Kaare Dybvad

Er det et udtryk for ministerens holdning, når det fremgår af artiklen i Ekstra Bladet den 27. marts 2019 »FN fordømmer kapitalfondsmetoder i Danmark«, at ministeren ikke anerkender, at kapitalfonden Blackstones opkøb er et problem, og hvordan flugter det med den fælles aftale om nedsættelse af en ekspertgruppe, som skal undersøge og komme med forslag til opstramninger af boligreguleringslovens § 5 stk. 2, som kapitalfondene anvender, og som muliggør markante huslejestigninger?

(Spm. nr. S 790).

5) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:

Kaare Dybvad

Mener ministeren, at der er behov for at tilføre flere nye penge til nedrivningspuljen, eller mener ministeren fortsat, at det ikke er en statslig opgave at støtte nedrivning af faldefærdige huse i landdistrikterne, som ministeren giver udtryk for i JydskeVestkysten den 16. april 2019?

(Spm. nr. S 791).

6) Til miljø- og fødevareministeren af:

Christian Rabjerg Madsen

Er det ministerens vurdering, at der er behov for omgående at gribe ind for at redde den udryddelsestruede bestand af snæbler i Sydvestjylland?

(Spm. nr. S 745, skr. begr.).