Del fra: : :  
25.04.2019 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 88 i salen

1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 39 [afstemning]:

Forespørgsel til udenrigsministeren om situationen for de politiske fanger i Tyrkiet.

Af Søren Søndergaard (EL), Lars Aslan Rasmussen (S), Rasmus Nordqvist (ALT) og Holger K. Nielsen (SF).

(Anmeldelse 26.02.2019. Fremme 28.02.2019. Forhandling 23.04.2019. Forslag til vedtagelse nr. V 88 af Søren Søndergaard (EL), Lars Aslan Rasmussen (S), Rasmus Nordqvist (ALT), Martin Lidegaard (RV) og Holger K. Nielsen (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 89 af Claus Kvist Hansen (DF), Michael Aastrup Jensen (V), Henrik Dahl (LA) og Naser Khader (KF)).

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 128:

Forslag til lov om fjernelse af tatovering med laser.

Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).

(Fremsættelse 13.12.2018. 1. behandling 10.01.2019. Betænkning 02.04.2019. 2. behandling 23.04.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 164 A:

Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v., lov om retspsykiatrisk behandling m.v. og sundhedsloven. (Anvendelse af kropsscannere og narkohunde, ambulant behandling af retspsykiatriske patienter på privathospitaler og justering af takster for psykiatriske færdigbehandlingsdage).

Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).

(2. behandling 23.04.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1-4 af 24.04.2019 til 3. behandling af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby)).

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 164 B:

Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. og retsplejeloven. (Ophør af tvungen opfølgning efter udskrivning).

Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).

(2. behandling 23.04.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 164 C:

Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. (Udarbejdelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner og sikring af straksbehandling af akutte abstinenser hos personer med et stofmisbrug).

Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).

(2. behandling 23.04.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 194:

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. (Styrket indsats på høreapparatområdet).

Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).

(Fremsættelse 28.02.2019. 1. behandling 12.03.2019. Betænkning 09.04.2019. 2. behandling 23.04.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 148:

Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg).

Af ældreministeren (Thyra Frank).

(Fremsættelse 31.01.2019. 1. behandling 21.02.2019. Betænkning 09.04.2019. 2. behandling 23.04.2019).

8) 3. behandling af lovforslag nr. L 198:

Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Justering af tilskudsordning til nedsættelse af færgetakster for personbefordring til og fra visse øer, etablering af en særlig godsordning for Mandø og adgang til at yde støtte ved et eventuelt driftsunderskud ved en afløserfærge).

Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll-Bille).

(Fremsættelse 13.03.2019. 1. behandling 28.03.2019. Betænkning 10.04.2019. 2. behandling 23.04.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

9) 3. behandling af lovforslag nr. L 201:

Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om maritime uddannelser og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Akademisk overbygningsuddannelse, særlig anvendelse af adgangsprøver til universitetsuddannelser, bachelorers ret til optagelse på en kandidatuddannelse m.v.).

Af uddannelses- og forskningsministeren (Tommy Ahlers).

(Fremsættelse 13.03.2019. 1. behandling 29.03.2019. Betænkning 09.04.2019. 2. behandling 23.04.2019).

10) 3. behandling af lovforslag nr. L 195:

Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd. (Forenkling af reglerne om indberetning af ligestillingsredegørelser).

Af ministeren for fiskeri og ligestilling (Eva Kjer Hansen).

(Fremsættelse 01.03.2019. 1. behandling 19.03.2019. Betænkning 10.04.2019. 2. behandling 23.04.2019).

11) 3. behandling af lovforslag nr. L 200:

Forslag til lov om ændring af lov om forberedende grunduddannelse, lov om folkeskolen, lov om de gymnasiale uddannelser og lov om erhvervsuddannelser. (Måling af elevers trivsel).

Af undervisningsministeren (Merete Riisager).

(Fremsættelse 13.03.2019. 1. behandling 19.03.2019. Betænkning 09.04.2019. 2. behandling 23.04.2019).

12) 3. behandling af lovforslag nr. L 172:

Forslag til lov om ændring af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Erstatningsnævnet m.v.).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 27.02.2019. 1. behandling 26.03.2019. Betænkning 09.04.2019. 2. behandling 23.04.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

13) 3. behandling af lovforslag nr. L 174:

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Udeblivelsesdomme i sager med påstand om udvisning og anvendelse af telekommunikation med billede i retsmøder).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 27.02.2019. 1. behandling 26.03.2019. Betænkning 09.04.2019. 2. behandling 23.04.2019).

14) 3. behandling af lovforslag nr. L 184:

Forslag til lov om ændring af jernbaneloven. (Implementering af dele af den tekniske del af 4. jernbanepakke, herunder nye beføjelser for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur, justeringer af den retlige ramme for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbanes arbejde m.v.).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 27.02.2019. 1. behandling 14.03.2019. Betænkning 09.04.2019. 2. behandling 23.04.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

15) 3. behandling af lovforslag nr. L 180:

Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og forskellige andre love. (Ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 27.02.2019. 1. behandling 14.03.2019. Betænkning 10.04.2019. 2. behandling 23.04.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

16) 3. behandling af lovforslag nr. L 181:

Forslag til lov om ændring af lov om ferie og lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler med flere love. (Præcisering af antallet af fondsferiedage, indførelse af modregningsadgang, ensretning af rentebestemmelse og udbetaling fra fonden ved dødsfald m.v.).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 27.02.2019. 1. behandling 14.03.2019. Betænkning 10.04.2019. 2. behandling 23.04.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

17) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 61:

Forslag til folketingsbeslutning om ændret statslig refusion af kommunernes udgifter til offentlige ydelser.

Af Karsten Hønge (SF) m.fl.

(Fremsættelse 07.12.2018. 1. behandling 28.02.2019. Betænkning 10.04.2019).

18) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 62:

Forslag til folketingsbeslutning om ændret skattefradrag for kontingenter til fagforeninger.

Af Karsten Hønge (SF) m.fl.

(Fremsættelse 07.12.2018. 1. behandling 07.02.2019. Betænkning 10.04.2019).

19) 1. (eneste) behandling af beslutningsforslag nr. B 146:

Forslag til folketingsbeslutning om en ny definition af voldtægt i straffeloven baseret på samtykke.

Af Trine Bramsen (S), Pernille Skipper (EL), René Gade (ALT), Lotte Rod (RV) og Karsten Hønge (SF).

(Fremsættelse 14.03.2019. Betænkning 09.04.2019).

20) 2. behandling af lovforslag nr. L 196:

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø. (Andre målrettede indsatser end risikobaserede tilsyn m.v.).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 13.03.2019. 1. behandling 05.04.2019. Betænkning 23.04.2019).

21) 2. behandling af lovforslag nr. L 209:

Forslag til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 27.03.2019. 1. behandling 05.04.2019. Betænkning 23.04.2019. Ændringsforslag nr. 14-22 af 24.04.2019 uden for betænkningen af Finn Sørensen (EL)).

22) 2. behandling af lovforslag nr. L 210:

Forslag til lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationsloven og forskellige andre love. (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 27.03.2019. 1. behandling 05.04.2019. Betænkning 23.04.2019).

23) 2. behandling af lovforslag nr. L 211:

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (En lempeligere vurdering af anerkendelsesspørgsmålet ved arbejdsulykker, opdatering og forenkling af arbejdsskadesystemet m.v.).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 27.03.2019. 1. behandling 05.04.2019. Betænkning 23.04.2019).

24) 2. behandling af lovforslag nr. L 199:

Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. og forskellige andre love. (Styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i grundskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v.)

Af undervisningsministeren (Merete Riisager).

(Fremsættelse 13.03.2019. 1. behandling 19.03.2019. Betænkning 09.04.2019. Ændringsforslag nr. 2 af 15.04.2019 uden for betænkningen af undervisningsministeren (Merete Riisager)).

25) 2. behandling af lovforslag nr. L 218:

Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser. (Øgede frihedsgrader, rammer for donationer og styrket tilsyn med de frie skoler m.v.).

Af undervisningsministeren (Merete Riisager).

(Fremsættelse 28.03.2019. 1. behandling 03.04.2019. Betænkning 23.04.2019).

26) 2. behandling af lovforslag nr. L 220:

Forslag til lov om ændring af fiskeriloven. (Auktion m.v. over fangstrettigheder, frivilligt kystfiskermærke og digitaliseret fiskerikontrol).

Af ministeren for fiskeri og ligestilling (Eva Kjer Hansen).

(Fremsættelse 28.03.2019. 1. behandling 04.04.2019. Betænkning 10.04.2019).

27) 2. behandling af lovforslag nr. L 151:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Udmøntning af regeringens udspil om styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft m.v.).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 06.02.2019. 1. behandling 21.02.2019. Betænkning 23.04.2019).

28) 2. behandling af lovforslag nr. L 217:

Forslag til lov om ændring af lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. (Videreførelse af igu-ordningen og egu-bonusordningen).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 28.03.2019. 1. behandling 03.04.2019. Betænkning 23.04.2019).

29) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 111:

Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en ekspertgruppe til udarbejdelse af modeller for en offentligt drevet bank.

Af Pelle Dragsted (EL) m.fl.

(Fremsættelse 28.02.2019).

30) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 112:

Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en strukturkommission til vurdering af muligheder for en opdeling af systemisk vigtige finansielle institutter.

Af Pelle Dragsted (EL) m.fl.

(Fremsættelse 28.02.2019).

31) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 109:

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af økonomisk sikkerhedsstillelse i ansøgninger om familiesammenføring.

Af Andreas Steenberg (RV) m.fl.

(Fremsættelse 27.02.2019).

32) 1. behandling af lovforslag nr. L 226:

Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkortning af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetencedækning m.v.).

Af undervisningsministeren (Merete Riisager).

(Fremsættelse 12.04.2019).

33) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 130:

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke fritidstilbuddene til børn og unge i Danmark.

Af Jacob Mark (SF) og Pia Olsen Dyhr (SF).

(Fremsættelse 01.03.2019).

34) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 114:

Forslag til folketingsbeslutning om børneattester.

Af Pernille Bendixen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 28.02.2019).

35) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 124:

Forslag til folketingsbeslutning om kvalificeret flertal ved dansk krigsdeltagelse.

Af Holger K. Nielsen (SF).

(Fremsættelse 01.03.2019).

36) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 138:

Forslag til folketingsbeslutning om registrering af fødested i pas og kørekort.

Af Christian Juhl (EL) og Rasmus Nordqvist (ALT).

(Fremsættelse 01.03.2019).

37) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 113:

Forslag til folketingsbeslutning om strafskærpelse m.m. over for trusler mod ytringsfriheden.

Af Karsten Hønge (SF) og Jacob Mark (SF).

(Fremsættelse 28.02.2019).

38) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 115:

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af straffelovens bestemmelse om menneskehandel.

Af Karsten Hønge (SF) og Jacob Mark (SF).

(Fremsættelse 28.02.2019).

39) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 105:

Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en ekspertgruppe på anbringelsesområdet.

Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.

(Fremsættelse 20.02.2019).