Del fra: : :  
30.04.2019 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 90 i salen

1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 38 [afstemning]:

Forespørgsel til børne- og socialministeren om psykologers mulighed for at praktisere uden autorisation.

Af Liselott Blixt (DF) m.fl.

(Anmeldelse 19.02.2019. Fremme 21.02.2019. Forhandling 26.04.2019. Forslag til vedtagelse nr. V 90 af Liselott Blixt (DF), Malou Lunderød (S), Martin Geertsen (V), Laura Lindahl (LA), Peder Hvelplund (EL), Carolina Magdalene Maier (ALT), Marianne Jelved (RV), Kirsten Normann Andersen (SF) og Brigitte Klintskov Jerkel (KF)).

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 199:

Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. og forskellige andre love. (Styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i grundskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v.)

Af undervisningsministeren (Merete Riisager).

(Fremsættelse 13.03.2019. 1. behandling 19.03.2019. Betænkning 09.04.2019. 2. behandling 25.04.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 218:

Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser. (Øgede frihedsgrader, rammer for donationer og styrket tilsyn med de frie skoler m.v.).

Af undervisningsministeren (Merete Riisager).

(Fremsættelse 28.03.2019. 1. behandling 03.04.2019. Betænkning 23.04.2019. 2. behandling 25.04.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1-3 af 26.04.2019 til 3. behandling af Lars Aslan Rasmussen (S). Ændringsforslag nr. 4-15 af 26.04.2019 til 3. behandling af Carolina Magdalene Maier (ALT)).

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 220 A:

Forslag til lov om ændring af fiskeriloven. (Auktion m.v. over fangstrettigheder samt frivilligt kystfiskermærke).

Af ministeren for fiskeri og ligestilling (Eva Kjer Hansen).

(2. behandling 25.04.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 220 B:

Forslag til lov om ændring af fiskeriloven. (Digitaliseret fiskerikontrol).

Af ministeren for fiskeri og ligestilling (Eva Kjer Hansen).

(2. behandling 25.04.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 151 A:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ny landespecifik beløbsordning, udvidelse af positivlisten, afskaffelse af kravet om dansk bankkonto, nedsættelse af antallet af ansatte som betingelse for virksomhedscertificering og et ensrettet og lavere selvforsørgelseskrav).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(2. behandling 25.04.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 151 C:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ændring af fast track-ordningen og certificeringsbetingelserne, ændring af reglerne om indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse, forenkling af reglerne for forskere, ph.d.-studerende og etableringskortet, mere enkel ordning for autorisationsophold for læger og tandlæger, ny ordning for autorisationsophold for sygeplejersker og hjælp til arbejdsgivere m.v.).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(2. behandling 25.04.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 og 2 af 26.04.2019 til 3. behandling af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg)).

8) 3. behandling af lovforslag nr. L 151 D:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Skærpet bødeniveau).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(2. behandling 25.04.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 af 26.04.2019 til 3. behandling af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg)).

9) 3. behandling af lovforslag nr. L 217:

Forslag til lov om ændring af lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. (Videreførelse af igu-ordningen og egu-bonusordningen).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 28.03.2019. 1. behandling 03.04.2019. Betænkning 23.04.2019. 2. behandling 25.04.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

10) 3. behandling af lovforslag nr. L 196:

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø. (Andre målrettede indsatser end risikobaserede tilsyn m.v.).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 13.03.2019. 1. behandling 05.04.2019. Betænkning 23.04.2019. 2. behandling 25.04.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

11) 3. behandling af lovforslag nr. L 209:

Forslag til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 27.03.2019. 1. behandling 05.04.2019. Betænkning 23.04.2019. 2. behandling 25.04.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1-15 af 29.04.2019 til 3. behandling af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen). Omtrykt).

12) 3. behandling af lovforslag nr. L 210:

Forslag til lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationsloven og forskellige andre love. (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 27.03.2019. 1. behandling 05.04.2019. Betænkning 23.04.2019. 2. behandling 25.04.2019. Ændringsforslag nr. 1-25 af 29.04.2019 til 3. behandling af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen)).

13) 3. behandling af lovforslag nr. L 211:

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (En lempeligere vurdering af anerkendelsesspørgsmålet ved arbejdsulykker, opdatering og forenkling af arbejdsskadesystemet m.v.).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 27.03.2019. 1. behandling 05.04.2019. Betænkning 23.04.2019. 2. behandling 25.04.2019).

14) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 120:

Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af et krisecenter målrettet dobbeltminoritets-LGBTQ-personer.

Af Pernille Skipper (EL) m.fl.

(Fremsættelse 01.03.2019. 1. behandling 02.04.2019. Betænkning 24.04.2019).

15) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 55:

Forslag til folketingsbeslutning om økonomisk kompensation ved medhold i klagesager.

Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.

(Fremsættelse 04.12.2018. 1. behandling 26.02.2019. Betænkning 25.04.2019).

16) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 75:

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsalder for overgang til børnehave.

Af Jacob Mark (SF) og Pia Olsen Dyhr (SF).

(Fremsættelse 11.01.2019. 1. behandling 19.03.2019. Betænkning 25.04.2019).

17) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 151:

Forslag til folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § 47 med hensyn til statsregnskabet for finansåret 2017.

(Forslaget som fremsat (i betænkning) 04.04.2019. Betænkning og indstilling 04.04.2019. Anmeldelse (i salen) 05.04.2019. 1. behandling 23.04.2019).

18) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 58:

Forslag til folketingsbeslutning om at indføre afgift på kød fra drøvtyggere.

Af Rasmus Nordqvist (ALT) m.fl.

(Fremsættelse 07.12.2018. 1. behandling 08.02.2019. Betænkning 25.04.2019).

19) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 85:

Forslag til folketingsbeslutning om en plan for afvikling af kulbrinteproduktionen i Nordsøen over en periode på 10 år.

Af Rasmus Nordqvist (ALT) m.fl.

(Fremsættelse 29.01.2019. 1. behandling 04.04.2019. Betænkning 25.04.2019).

20) 2. behandling af lovforslag nr. L 215:

Forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed. (Initiativer til styrkelse af cybersikkerheden).

Af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen).

(Fremsættelse 27.03.2019. 1. behandling 02.04.2019. Betænkning 25.04.2019).

21) 2. behandling af lovforslag nr. L 189:

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love og om ophævelse af lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. (Gennemførelse af den politiske aftale om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering og gennemførelse af anbefalinger fra arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 27.02.2019. 1. behandling 19.03.2019. Betænkning 25.04.2019).

22) 2. behandling af lovforslag nr. L 204:

Forslag til lov om ændring af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed. (Gennemførelse af 5. hvidvaskdirektiv).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 13.03.2019. 1. behandling 19.03.2019. Betænkning 25.04.2019).

23) 2. behandling af lovforslag nr. L 205:

Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love. (Ændring af reglerne om reelle ejere som følge af 5. hvidvaskdirektiv).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 13.03.2019. 1. behandling 19.03.2019. Betænkning 25.04.2019).

24) 2. behandling af lovforslag nr. L 202:

Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forhøjelse af bødeniveauet for alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler ved tunge motorkøretøjer og for ulovlig støj fra motordrevne køretøjer).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 13.03.2019. 1. behandling 28.03.2019. Betænkning 25.04.2019. Ændringsforslag nr. 1 af 26.04.2019 uden for betænkningen af Henning Hyllested (EL)).

25) 2. behandling af lovforslag nr. L 203:

Forslag til lov om ændring af taxiloven. (Reservation af 50 tilladelser til nulemissionsbiler pr. kvartal i overgangsperioden).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 13.03.2019. 1. behandling 28.03.2019. Betænkning 25.04.2019).

26) 2. behandling af lovforslag nr. L 222:

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. og momsloven. (Indførelse af nulmoms på elektronisk leverede aviser m.v.).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 03.04.2019. 1. behandling 10.04.2019. Betænkning 25.04.2019).

27) 2. behandling af lovforslag nr. L 226:

Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkortning af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetencedækning m.v.).

Af undervisningsministeren (Merete Riisager).

(Fremsættelse 12.04.2019. 1. behandling 25.04.2019. Betænkning 25.04.2019. Ændringsforslag nr. 4 af 26.04.2019 uden for betænkningen af Jakob Sølvhøj (EL)).

28) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 118:

Forslag til folketingsbeslutning om fremme af langsigtede investeringer i grøn omstilling.

Af Christian Poll (ALT) m.fl.

(Fremsættelse 01.03.2019).

29) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 117:

Forslag til folketingsbeslutning om offentliggørelse af beregninger fra centraladministrationen.

Af Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Rune Lund (EL).

(Fremsættelse 01.03.2019).

30) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 123:

Forslag til folketingsbeslutning om tilsyn med udenlandske kapitalfonde, der indleder opkøb i Danmark.

Af Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Jacob Mark (SF).

(Fremsættelse 01.03.2019).

31) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 125:

Forslag til folketingsbeslutning om bedre forbrugerbeskyttelse i forhold til finansielle produkter.

Af Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Jacob Mark (SF).

(Fremsættelse 01.03.2019).

32) 1. behandling af lovforslag nr. L 229:

Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Afskaffelse af forudgående børnesamtale ved økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, afskaffelse af særhandleplaner og afskaffelse af afgørelse om revision af handleplan).

Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).

(Fremsættelse 24.04.2019).

33) 1. behandling af lovforslag nr. L 230:

Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Ophævelse af adgang til at fastsætte regler om anbragte børn og unges egenbetaling).

Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).

(Fremsættelse 24.04.2019).

34) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 108:

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af adoptionsloven, så den anerkender adoptanter med dobbelt statsborgerskab.

Af Marianne Jelved (RV) m.fl.

(Fremsættelse 26.02.2019).

35) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 110:

Forslag til folketingsbeslutning om tildeling af hjælpemidler til borgere ud fra kvalitative kriterier og om redegørelser for valgene i medfør af § 112 i serviceloven.

Af Kirsten Normann Andersen (SF) m.fl.

(Fremsættelse 28.02.2019).

36) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 133:

Forslag til folketingsbeslutning om indeksering af børneydelsen for EU-borgere.

Af Kenneth Kristensen Berth (DF) m.fl.

(Fremsættelse 01.03.2019).

37) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 116:

Forslag til folketingsbeslutning om et nedskæringsstop i ældreplejen og økonomisk kompensation til kommunerne for væksten i antallet af ældre borgere.

Af Kirsten Normann Andersen (SF) og Jacob Mark (SF).

(Fremsættelse 01.03.2019).