Del fra: : :  
02.05.2019 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 91 i salen

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 43:

Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og udlændinge- og integrationsministeren om konsekvenserne af at sætte integrationsydelsen op og afskaffe kontanthjælpsloftet. (Hasteforespørgsel).

Af Martin Henriksen (DF) m.fl.

(Anmeldelse 30.04.2019).

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 202:

Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forhøjelse af bødeniveauet for alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler ved tunge motorkøretøjer og for ulovlig støj fra motordrevne køretøjer).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 13.03.2019. 1. behandling 28.03.2019. Betænkning 25.04.2019. 2. behandling 30.04.2019. Ændringsforslag nr. 1 af 30.04.2019 til 3. behandling af Rasmus Prehn (S)).

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 203:

Forslag til lov om ændring af taxiloven. (Reservation af 50 tilladelser til nulemissionsbiler pr. kvartal i overgangsperioden).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 13.03.2019. 1. behandling 28.03.2019. Betænkning 25.04.2019. 2. behandling 30.04.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 189:

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love og om ophævelse af lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. (Gennemførelse af den politiske aftale om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering og gennemførelse af anbefalinger fra arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 27.02.2019. 1. behandling 19.03.2019. Betænkning 25.04.2019. 2. behandling 30.04.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 204:

Forslag til lov om ændring af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed. (Gennemførelse af 5. hvidvaskdirektiv).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 13.03.2019. 1. behandling 19.03.2019. Betænkning 25.04.2019. 2. behandling 30.04.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 205:

Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love. (Ændring af reglerne om reelle ejere som følge af 5. hvidvaskdirektiv).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 13.03.2019. 1. behandling 19.03.2019. Betænkning 25.04.2019. 2. behandling 30.04.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 215:

Forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed. (Initiativer til styrkelse af cybersikkerheden).

Af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen).

(Fremsættelse 27.03.2019. 1. behandling 02.04.2019. Betænkning 25.04.2019. 2. behandling 30.04.2019).

8) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 226:

Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkortning af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetencedækning m.v.).

Af undervisningsministeren (Merete Riisager).

(Fremsættelse 12.04.2019. 1. behandling 25.04.2019. Betænkning 25.04.2019. 2. behandling 30.04.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

9) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 77:

Forslag til folketingsbeslutning om at tilføje ordene køn, kønsidentitet og kønsudtryk i straffeloven i forbindelse med hadforbrydelser.

Af Rasmus Vestergaard Madsen (EL) m.fl.

(Fremsættelse 15.01.2019. 1. behandling 28.02.2019. Betænkning 24.04.2019).

10) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 97:

Forslag til folketingsbeslutning om mulighed for at undgå nedrivning af almene boliger i hårde ghettoområder.

Af Rasmus Helveg Petersen (RV) m.fl.

(Fremsættelse 08.02.2019. 1. behandling 10.04.2019. Betænkning 25.04.2019).

11) 2. behandling af lovforslag nr. L 191:

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Skærpede miljøzonekrav til tunge køretøjer og varebiler).

Af miljø- og fødevareministeren (Jakob Ellemann-Jensen).

(Fremsættelse 28.02.2019. 1. behandling 28.03.2019. Betænkning 30.04.2019).

12) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 131:

Forslag til folketingsbeslutning om igangsættelse af et udredningsarbejde om kooperativer.

Af Rasmus Nordqvist (ALT) m.fl.

(Fremsættelse 01.03.2019).

13) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 132:

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af mærkning med brailleskrift på pakninger med lægemidler til dyr.

Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.

(Fremsættelse 01.03.2019).

14) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 135:

Forslag til folketingsbeslutning om ens krav til sprogkundskaber hos læger i Danmark, der er uddannet i henholdsvis EU-/EØS-lande og tredjelande.

Af Peder Hvelplund (EL) og Liselott Blixt (DF) m.fl.

(Fremsættelse 01.03.2019).

15) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 136:

Forslag til folketingsbeslutning om ens krav til kvalifikationer hos læger i Danmark, der er uddannet i henholdsvis EU-/EØS-lande og tredjelande.

Af Peder Hvelplund (EL) og Liselott Blixt (DF) m.fl.

(Fremsættelse 01.03.2019).