Del fra: : :  
24.10.2018 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr 9 i salen

1) 1. behandling af lovforslag nr. L 25:

Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love. (Initiativer mod sort arbejde m.v.).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 03.10.2018).

2) 1. behandling af lovforslag nr. L 26:

Forslag til aktiesparekontolov.

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 03.10.2018).

3) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

1) Til miljø- og fødevareministeren af:

Christian Rabjerg Madsen

Mener ministeren, at der er behov for tiltag for at redde den stærkt truede snæbel i Varde Å, eventuelt ved at oprette en genbank for arten?

(Spm. nr. S 129).

2) Til miljø- og fødevareministeren af:

Christian Rabjerg Madsen

Hvad er ministerens holdning til, at borgmesteren for Hedensted Kommune udtaler, at kontrollen med havbrugssektoren er for kompleks for kommunerne at håndtere, at havbrugssektoren ikke egner sig til udpræget egenkontrol, og at kontrollen ifølge borgmesteren derfor bør ligge hos staten?

(Spm. nr. S 130, skr. begr.).

3) Til miljø- og fødevareministeren af:

Simon Kollerup

Mener ministeren, at Fødevarestyrelsens rejsehold leverede en tilfredsstillende indsats i sagen om Jelex Seafood?

(Spm. nr. S 139, skr. begr.).

4) Til udenrigsministeren af:

Lars Aslan Rasmussen

Når nu det iranske præstestyre fortsætter med at kræve, at Danmark slår hårdt ned på terror, vil udenrigsministeren så medgive, at præstestyret selv støtter terrorisme i og uden for Iran, og vil dette få konsekvenser for det danske forhold til regimet i Teheran?

(Spm. nr. S 131).

5) Til udenrigsministeren af:

Lars Aslan Rasmussen

Hvordan vil ministeren sikre, at man fortsat kan besøge den saudiske ambassade i København og komme ud igen i samme fysiske tilstand, som da man kom ind?

(Spm. nr. S 137 (omtrykt)).

6) Til finansministeren af:

Benny Engelbrecht

Er det ministerens holdning, at lagermedarbejdere, buschauffører og truckførere i fremtiden skal kæmpe om arbejdspladser med udlændinge uden for EU’s grænser, hvilket ifølge 3F vil være konsekvensen af regeringens planer om at åbne for mere udenlandsk arbejdskraft?

(Spm. nr. S 135).

7) Til økonomi- og indenrigsministeren af:

Benny Engelbrecht

Er ministeren enig i, at udenlandsk arbejdskraft fortsat finder beskæftigelse i Danmark, og at der ikke har været en nedgang i tilstrømningen af udenlandsk arbejdskraft efter fjernelsen af greencardordningen og ændringen af beløbsgrænsen medio 2016?

(Spm. nr. S 136).

8) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:

Jens Joel

Hvorfor siger ministeren i Debatten på DR2, at der på landbrugsområdet dybest set ikke er andet at gøre »end at skyde køerne« for at reducere klimabelastningen, når eksperter over for regeringen har dokumenteret, at der er en række andre effektive metoder?

(Spm. nr. S 132, skr. begr.).

9) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:

Jens Joel

Er statsministerens udtalelse om, at der i 2030 vil køre over en million el-, brint- og hybridbiler og andre lavemissionsbiler på vejene, en politisk målsætning, som regeringen har forpligtet sig til at følge op på og sikre realiseringen af gennem de nødvendige politiske initiativer?

(Spm. nr. S 134 (omtrykt)).

10) Til undervisningsministeren af:

Troels Ravn

Mener ministeren, at det bidrager til et mangfoldigt skolesystem, når privatskoler ifølge formanden for Foreningen for Forældre til Elever i Fri- og Privatskoler, Christiane Schaumburg, bevidst fravælger børn med diagnoser eller andre problemer?

(Spm. nr. S 126, skr. begr.).

11) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:

Henning Hyllested

Vil ministeren i forlængelse af justitsministerens svar på Retsudvalgets spørgsmål 1018 (alm. del, folketingsåret 2017-18) tilkendegive sin holdning til administrativt at forhøje bødeniveauet for overtrædelse af forbuddet mod afholdelse af det ordinære ugehvil på 45 timer i køretøjet fra færdselslovens minimumsbøde på 1.000 kr. til niveauet for »meget alvorlige overtrædelser« (VSI) – henholdsvis 3.000 kr. til føreren og 6.000 kr. til virksomheden/vognmanden, alternativt at sidestille bødeniveauet med en 40-procentsovertrædelse i henhold til køre-hvile-tids-forordningens øvrige regler – 4.000 kr. til føreren og 8.000 kr. til virksomheden/vognmanden?

(Spm. nr. S 143).

12) Til erhvervsministeren af:

Bjarne Laustsen

Hvem mener ministeren skal betale for en videreførelse af f.eks. MARCODs aktiviteter i Nordjylland i den maritime klynge, når nu ministeren selv mener, at de gør et godt arbejde, og da regeringen med sin erhvervsfremmeplan har besluttet, at regionerne ikke må have noget med erhvervspolitik at gøre?

(Spm. nr. S 133).