Del fra: : :  
21.11.2019 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 24 i salen

1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 21 [afstemning]:

Forespørgsel til justitsministeren og udlændinge- og integrationsministeren om at sikre, at fremmedkrigerne ikke kommer til Danmark. (Hasteforespørgsel).

Af Kristian Thulesen Dahl (DF) og Peter Skaarup (DF).

(Anmeldelse 19.11.2019. Fremme 19.11.2019. Forhandling - hasteforespørgsel 20.11.2019. Forslag til vedtagelse nr. V 14 af Kristian Thulesen Dahl (DF), Rasmus Jarlov (KF) og Mette Thiesen (NB). Forslag til vedtagelse nr. V 15 af Jeppe Bruus (S), Mads Fuglede (V) og Henrik Dahl (LA). Forslag til vedtagelse nr. V 16 af Kristian Hegaard (RV), Rosa Lund (EL), Sikandar Siddique (ALT) og Simon Emil Ammitzbøll-Bille (UFG). Forslag til vedtagelse nr. V 17 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF)).

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 5:

Forslag til lov om ændring af lov om valg til menighedsråd. (Valgret til personer under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne og tilintetgørelse af valgkort og valglister).

Af kirkeministeren (Joy Mogensen).

(Fremsættelse 02.10.2019. 1. behandling 10.10.2019. Betænkning 13.11.2019. 2. behandling 19.11.2019).

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 6:

Forslag til lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi. (Finansiering af pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemandsansatte kirkefunktionærer og investeringspolitik for pensionsformuen).

Af kirkeministeren (Joy Mogensen).

(Fremsættelse 02.10.2019. 1. behandling 10.10.2019. Betænkning 13.11.2019. 2. behandling 19.11.2019).

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 14:

Forslag til lov om anlæg af en ny jernbane over Vestfyn.

Af transportministeren (Benny Engelbrecht).

(Fremsættelse 02.10.2019. 1. behandling 10.10.2019. Betænkning 12.11.2019. 2. behandling 19.11.2019).

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 15:

Forslag til lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer. (Gebyr og tilsyn med toldsyn, øgede beføjelser ved vejsidesyn m.v.).

Af transportministeren (Benny Engelbrecht).

(Fremsættelse 02.10.2019. 1. behandling 10.10.2019. Betænkning 12.11.2019. 2. behandling 19.11.2019).

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 18:

Forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og ligningsloven. (Lettelse af grænsehindring ved flytning mellem rigsdelene m.v.).

Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 02.10.2019. 1. behandling 08.10.2019. Betænkning 13.11.2019. 2. behandling 19.11.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

7) 2. behandling af lovforslag nr. L 27:

Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love. (Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver, præcisering af EU-regel om levering mod vederlag og værnsregel mod misbrug af særordningen for rejsebureauer m.v.).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 02.10.2019. 1. behandling 10.10.2019. Betænkning 19.11.2019. Ændringsforslag nr. 12-14 af 20.11.2019 uden for betænkningen af skatteministeren (Morten Bødskov)).

8) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 1:

Forslag til folketingsbeslutning om at fastholde koblingsprocenten på det nuværende niveau.

Af Henrik Dahl (LA) og Alex Vanopslagh (LA).

(Fremsættelse 02.10.2019).

9) 1. behandling af lovforslag nr. L 50:

Forslag til lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, selskabsskatteloven, lov om elforsyning og lov om varmeforsyning. (Hjemmel til forberedelse og implementering af justeret økonomisk regulering af vandsektoren, mindre, forbrugerejede vandselskabers mulighed for at udtræde af den økonomiske regulering og skattepligt m.v.)

Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen).

(Fremsættelse 13.11.2019).

10) 1. behandling af lovforslag nr. L 51:

Forslag til lov om ændring af biobrændstofloven. (Ændring af krav til anvendelse af bæredygtige biobrændstoffer i brændstof til landtransport og ændring af dobbelttællingsbestemmelse m.v.).

Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen).

(Fremsættelse 13.11.2019).

11) 1. behandling af lovforslag nr. L 62:

Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag. (Frivillig ordning om kvælstofreducerende virkemidler og kriterier for anvendelse af brødhvedenormen).

Af ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling (Mogens Jensen).

(Fremsættelse 14.11.2019).

12) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 16:

Forslag til folketingsbeslutning om navngivning af uddannelsesinstitutioner.

Af Alex Ahrendtsen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 31.10.2019).

13) Forespørgsel nr. F 5:

Forespørgsel til uddannelses- og forskningsministeren om nysprog.

Af Morten Messerschmidt (DF) og Jens Henrik Thulesen Dahl (DF).

(Anmeldelse 02.10.2019. Fremme 08.10.2019).

14) 1. behandling af lovforslag nr. L 64:

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, skatteindberetningsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Kommunalt ejede forsyningsvirksomheders valg af privat inddrivelse, restanceinddrivelsesmyndighedens overvæltning af omkostninger på skyldner ved brug af privat inkassator til inddrivelse i udlandet, ophævelse af fradragsret for renter af fordringer under inddrivelse samt forældelse m.v. i genoptagelsessager på inddrivelsesområdet m.v.).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 15.11.2019).