Del fra: : :  
26.11.2019 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr.26 i salen

1) Spørgetime med statsministeren.

2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 22:

Forespørgsel til justitsministeren om nødvendigheden af et nazikriseberedskab.

Af Sikandar Siddique (ALT) og Uffe Elbæk (ALT).

(Anmeldelse 22.11.2019).

3) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 23:

Forespørgsel til justitsministeren om at dæmme op for antisemitisme i Danmark.

Af Peter Skaarup (DF) og Pia Kjærsgaard (DF).

(Anmeldelse 22.11.2019).

4) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 5 [afstemning]:

Forespørgsel til uddannelses- og forskningsministeren om nysprog.

Af Morten Messerschmidt (DF) og Jens Henrik Thulesen Dahl (DF).

(Anmeldelse 02.10.2019. Fremme 08.10.2019. Forhandling 21.11.2019. Forslag til vedtagelse nr. V 18 af Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) og Peter Seier Christensen (NB). Forslag til vedtagelse nr. V 19 af Kasper Sand Kjær (S), Mads Fuglede (V), Katrine Robsøe (RV), Astrid Carøe (SF), Mai Villadsen (EL), Katarina Ammitzbøll (KF), Uffe Elbæk (ALT) og Henrik Dahl (LA)).

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 28:

Forslag til lov om ændring af lov om dyrlæger. (Afgift til finansiering af drift af medicinregisteret VetStat m.v.).

Af ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling (Mogens Jensen).

(Fremsættelse 03.10.2019. 1. behandling 08.10.2019. Betænkning 13.11.2019. 2. behandling 19.11.2019).

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 29:

Forslag til lov om ændring af landbrugsstøtteloven. (Obligatorisk digital kommunikation).

Af ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling (Mogens Jensen).

(Fremsættelse 03.10.2019. 1. behandling 08.10.2019. Betænkning 13.11.2019. 2. behandling 19.11.2019).

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 30:

Forslag til lov om ændring af økologiloven og lov om hold af dyr. (Indførelse af mulighed for rekvireret vejledning).

Af ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling (Mogens Jensen).

(Fremsættelse 03.10.2019. 1. behandling 08.10.2019. Betænkning 13.11.2019. 2. behandling 19.11.2019).

8) 3. behandling af lovforslag nr. L 32:

Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring. (Opdeling af fysiske og juridiske personer i forbrugerbegrebet, præcisering af bestemmelsen om aggressiv handelspraksis og tilpasning af samtykkekrav m.v.).

Af erhvervsministeren (Simon Kollerup).

(Fremsættelse 03.10.2019. 1. behandling 11.10.2019. Betænkning 14.11.2019. 2. behandling 19.11.2019).

9) 3. behandling af lovforslag nr. L 33:

Forslag til lov om ændring af udbudsloven. (Bortfald af retten til at dokumentere sin pålidelighed, hvis ansøger eller tilbudsgiver er udelukket som følge af endelig dom, præcisering af kravene til indholdet af opfordringer til at afgive tilbud m.v.).

Af erhvervsministeren (Simon Kollerup).

(Fremsættelse 03.10.2019. 1. behandling 11.10.2019. Betænkning 14.11.2019. 2. behandling 19.11.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

10) Eneste behandling af beslutningsforslag nr. B 28:

Betænkning og indstilling vedrørende valg af Folketingets ombudsmand.

(Forslag som fremsat (i betænkning) 05.11.2019. Anmeldelse (i salen) 07.11.2019).

11) 2. behandling af lovforslag nr. L 16:

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om Energinet og lov om fremme af vedvarende energi. (Supplerende regler til forordning om det indre marked for elektricitet, ændrede regler for kabellægning m.v. af eltransmissionsnet samt udløb af støtteordning for elektricitet produceret på decentrale kraft-varme-anlæg med naturgas eller biogas m.v.).

Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen).

(Fremsættelse 02.10.2019. 1. behandling 31.10.2019. Betænkning 21.11.2019).

12) 2. behandling af lovforslag nr. L 17:

Forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning og lov om Energinet. (Gennemførelse af ændret gasdirektiv, præcisering af transmissionsselskabers ansvar for gasforsyningssikkerhed og præcisering af ekspropriationsadgang for gasinfrastruktur m.v.).

Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen).

(Fremsættelse 02.10.2019. 1. behandling 31.10.2019. Betænkning 21.11.2019).

13) 2. behandling af lovforslag nr. L 34:

Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og sundhedsloven. (Begrænsning af ressourcereglen ved kræftscreeninger, udvidelse af lægemiddelskadeordningen i nød- og beredskabssituationer m.v.).

Af sundheds- og ældreministeren (Magnus Heunicke).

(Fremsættelse 03.10.2019. 1. behandling 24.10.2019. Betænkning 19.11.2019).

14) 2. behandling af lovforslag nr. L 35:

Forslag til lov om ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Styrkelse af borgernes tryghed og tillid til sundhedsforskning samt forbedrede rammer for sundhedsforskning).

Af sundheds- og ældreministeren (Magnus Heunicke).

(Fremsættelse 03.10.2019. 1. behandling 24.10.2019. Betænkning 19.11.2019. Ændringsforslag nr. 12 af 25.11.2019 uden for betænkningen af sundheds- og ældreministeren (Magnus Heunicke)).

15) 2. behandling af lovforslag nr. L 12:

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Tilsagn til nybyggeri opført i samarbejde med privat part).

Af boligministeren (Kaare Dybvad Bek).

(Fremsættelse 02.10.2019. 1. behandling 08.10.2019. Betænkning 14.11.2019).

16) 2. behandling af lovforslag nr. L 7:

Forslag til lov om ændring af lov om social service og ligningsloven. (Styrket behandlingsgaranti for personer med et stofmisbrug m.v.).

Af social- og indenrigsministeren (Astrid Krag).

(Fremsættelse 02.10.2019. 1. behandling 25.10.2019. Betænkning 21.11.2019).

17) 2. behandling af lovforslag nr. L 8:

Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Afskaffelse af forudgående børnesamtale ved økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, afskaffelse af særhandleplaner og afskaffelse af afgørelse om revision af handleplan m.v.).

Af social- og indenrigsministeren (Astrid Krag).

(Fremsættelse 02.10.2019. 1. behandling 25.10.2019. Betænkning 21.11.2019).

18) 1. behandling af lovforslag nr. L 55:

Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. (Ny procedure for indsamling af vælgererklæringer m.v.)

Af social- og indenrigsministeren (Astrid Krag).

(Fremsættelse 13.11.2019).

19) 1. behandling af lovforslag nr. L 56:

Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn. (Sikring af borgernes retsstilling ved indgåelse af aftaler med foreninger og private virksomheder om overdragelse af arbejdsgiverfunktionen i ordninger efter §§ 95 og 96 i lov om social service m.v.)

Af social- og indenrigsministeren (Astrid Krag).

(Fremsættelse 13.11.2019).

20) 1. behandling af lovforslag nr. L 68:

Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Ro og stabilitet for udsatte børn og unge og styrkelse af forældres retssikkerhed i anbringelsessager).

Af social- og indenrigsministeren (Astrid Krag).

(Fremsættelse 20.11.2019).

21) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 8:

Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en ekspertgruppe på anbringelsesområdet.

Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.

(Fremsættelse 08.10.2019).

22) 1. behandling af lovforslag nr. L 58:

Forslag til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. (Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet og gennemførelse af 4. og 5. hvidvaskdirektiv).

Af erhvervsministeren (Simon Kollerup).

(Fremsættelse 13.11.2019).