Del fra: : :  
27.11.2019 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr.27 i salen

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

2) 1. behandling af lovforslag nr. L 36:

Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom og virksomhedsskatteloven. (Indførelse af en sælgerpantebrevsmodel).

Af Dennis Flydtkjær (DF), Louise Schack Elholm (V) og Ole Birk Olesen (LA).

(Fremsættelse 08.10.2019).

3) 1. behandling af lovforslag nr. L 52:

Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge. (En enklere tilrettelæggelse af første sygedagpengeopfølgning m.v.).

Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 13.11.2019).

4) 1. behandling af lovforslag nr. L 54:

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love. (Obligatorisk pensionsordning for personer i fleksjobordningen m.v. samt konsekvensændringer som følge af den forenklede beskæftigelsesindsats m.v.).

Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 13.11.2019).

1) Til justitsministeren af:

Peter Skaarup

Hvad er ministerens holdning til, at Danmark placeres på en ikke så flatterende tredjeplads over lande med flest fangeflugter?

(Spm. nr. S 336. Medspørger: Karina Adsbøl (DF)).

2) Til justitsministeren af:

Peter Skaarup

Hvilke initiativer vil ministeren tage i brug for at minimere antallet af fremtidige fangeflugter?

(Spm. nr. S 337. Medspørger: Karina Adsbøl (DF)).

3) Til social- og indenrigsministeren af:

Mette Hjermind Dencker

Vil ministeren redegøre for, hvorfor ministeren ikke vil mødes med Landdistrikternes Fællesråd, som ud over at være national sparringspartner for Folketinget og regeringen også er interesseorganisation for 56 landdistriktskommuner, som ministeren har ansvaret for?

(Spm. nr. S 334).

4) Til skatteministeren af:

Dennis Flydtkjær

Hvad er ministerens kommentar til, at professor i forvaltningsret Sten Bønsing mener, at det er ulovligt, når Skattestyrelsen reelt betaler den bøde på 110 mio. kr. for groft bedrageri mod SKAT, som bagmændenes tyske bank blev idømt ved Retten i Glostrup den 23. september i år?

(Spm. nr. S 339, skr. begr.).

5) Til skatteministeren af:

Dennis Flydtkjær

Er ministeren enig i, at det er krænkende for danskernes retsfølelse, når Skattestyrelsen har indgået en aftale om at betale en bøde på 110 mio. kr. for groft bedrageri mod SKAT, som en tysk bank blev idømt i en udbyttesvindelsag, en aftale, som reelt holder banken straffri?

(Spm. nr. S 345).

6) Til ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling af:

Pia Kjærsgaard

Mener ministeren, at 2,0 mio. kr. på finansloven til Dyrenes Vagtcentral rækker i forhold til at sikre, at dyr i nød bliver hjulpet hurtigt og bedst muligt, særlig set i lyset af det stigende antal henvendelser til vagtcentralen fra bekymrede borgere?

(Spm. nr. S 330).

7) Til ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling af:

Pia Kjærsgaard

Mener ministeren, at 2,5 mio. kr. på finansloven til dyreværnsorganisationerne rækker i forhold til at sikre, at organisationerne kan fortsætte deres arbejde med dyrevelfærd i samme omfang i 2020 som i 2019, når puljemidlerne falder med 8,9 mio. kr.?

(Spm. nr. S 331).

8) Til ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling af:

Erling Bonnesen

Henset til, at regeringen påbegynder flytning af arbejdspladser væk fra provinsen og landdistrikterne, ind til København, startende med, at en ledende stilling i Landbrugsstyrelsen i Sønderjylland ifølge nyt stillingsopslag får ændret tjenestested fra Sønderjylland til København til bred skade for udviklingen på landdistriktsområdet, vil regeringen da ændre kurs og sikre arbejdspladserne og den ledende stilling i Landbrugsstyrelsen i Sønderjylland?

(Spm. nr. S 332).

9) Til ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling af:

Erling Bonnesen

Er ministeren enig i, at det er meget skadeligt for landdistriktsudviklingen, herunder vækst og beskæftigelse, når man flytter en ledende stilling fra Landbrugsstyrelsen i Sønderjylland til København?

(Spm. nr. S 333).

10) Til transportministeren af:

Mads Fuglede

Hvad er ministerens holdning til, at der ikke er tænkt på at opsætte støjreducerende autoværn langs Helsingørmotorvejen, taget i betragtning af de mange gener, som måtte medfølge af almindelige træ- eller stålautoværn?

(Spm. nr. S 324).

11) Til transportministeren af:

Nils Sjøberg

Ønsker ministeren at udarbejde en forundersøgelse af Als-Fyn-forbindelsen på baggrund af rapporten fra Vejdirektoratet?

(Spm. nr. S 341).

12) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Marie Krarup

Hvordan kan regeringen påstå, at den viderefører en stram udlændingepolitik, når de varslede love på udlændingeområdet stort set alle er love, der behandler lempelser af udlændingepolitikken?

(Spm. nr. S 124 (omtrykt)).

13) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Andreas Steenberg

Henset til, at ministeren den 23. september 2019 udtalte i P1-programmet Ring til regeringen, at »Der er desværre masser af steder i udlændingeloven, hvor vi indretter lovgivning efter det, der er den generelle udfordring«, vil ministeren da forklare, hvilke generelle udfordringer der retfærdiggør at danske statsborgere ikke kan leve i Danmark med deres ægtefælle?

(Spm. nr. S 335).

14) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Morten Dahlin

Gør det indtryk på ministeren, når postdoc på Princeton University Amalie Jensen til Information den 22. november 2019 siger, at det forskningsprojekt, hun er en del af, peger på, »at en afskaffelse eller ændring af integrationsydelsen til et højere niveau vil øge nettoindvandringen til Danmark«?

(Spm. nr. S 338 (omtrykt)).

15) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Sophie Løhde

Hvorfor har regeringen hævet de sociale ydelser til især arbejdsløse flygtninge og indvandrere, når en undersøgelse fra Princeton University viser, at netop ydelsesniveauet har afgørende betydning for, om flygtninge og indvandrere søger mod Danmark?

(Spm. nr. S 343 (omtrykt)).

16) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Troels Lund Poulsen

Er ministeren enig med seniorforsker ved Rockwoolfonden Rasmus Landersø, der til Information den 22. november 2019 siger, at stramninger af udlændingepolitikken »påvirker flygtningenes valg af destination«?

(Spm. nr. S 344 (omtrykt)).

17) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Mads Fuglede

Er ministeren enig i konklusionen i den undersøgelse fra Princeton University, som er omtalt i Information den 22. november 2019, hvor Amalie Jensen, som er postdoc på Princeton University, siger, »at først starthjælpen og senere integrationsydelsen har haft en effekt på op til cirka 5.000 personer i mindsket nettoindvandring til Danmark i de år, hvor effekten har nået sit maksimum«?

(Spm. nr. S 346 (omtrykt)).

18) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Stén Knuth

Tror ministeren, at der kommer færre eller flere flygtninge og indvandrere til Danmark som konsekvens af, at regeringen har valgt at hæve de sociale ydelser til især arbejdsløse flygtninge og indvandrere?

(Spm. nr. S 347 (omtrykt)).

19) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Marie Krarup

Mener ministeren, at en persons religion er uden betydning for personens evne og vilje til at blive integreret i det danske samfund?

(Spm. nr. S 125 (omtrykt)).

20) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Morten Dahlin

Hvad er ministerens holdning til den undersøgelse fra Princeton University, der er omtalt i Information den 22. november 2019, der viser, at lave sociale ydelser får færre flygtninge og indvandrere til at søge til Danmark?

(Spm. nr. S 340 (omtrykt)).