Del fra: : :  
28.11.2019 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr.28 i salen

1) 3. behandling af lovforslag nr. L 7:

Forslag til lov om ændring af lov om social service og ligningsloven. (Styrket behandlingsgaranti for personer med et stofmisbrug m.v.).

Af social- og indenrigsministeren (Astrid Krag).

(Fremsættelse 02.10.2019. 1. behandling 25.10.2019. Betænkning 21.11.2019. 2. behandling 26.11.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 8:

Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Afskaffelse af forudgående børnesamtale ved økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, afskaffelse af særhandleplaner og afskaffelse af afgørelse om revision af handleplan m.v.).

Af social- og indenrigsministeren (Astrid Krag).

(Fremsættelse 02.10.2019. 1. behandling 25.10.2019. Betænkning 21.11.2019. 2. behandling 26.11.2019).

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 16:

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om Energinet og lov om fremme af vedvarende energi. (Supplerende regler til forordning om det indre marked for elektricitet, ændrede regler for kabellægning m.v. af eltransmissionsnet samt udløb af støtteordning for elektricitet produceret på decentrale kraft-varme-anlæg med naturgas eller biogas m.v.).

Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen).

(Fremsættelse 02.10.2019. 1. behandling 31.10.2019. Betænkning 21.11.2019. 2. behandling 26.11.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 17:

Forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning og lov om Energinet. (Gennemførelse af ændret gasdirektiv, præcisering af transmissionsselskabers ansvar for gasforsyningssikkerhed og præcisering af ekspropriationsadgang for gasinfrastruktur m.v.).

Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen).

(Fremsættelse 02.10.2019. 1. behandling 31.10.2019. Betænkning 21.11.2019. 2. behandling 26.11.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 34:

Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og sundhedsloven. (Begrænsning af ressourcereglen ved kræftscreeninger, udvidelse af lægemiddelskadeordningen i nød- og beredskabssituationer m.v.).

Af sundheds- og ældreministeren (Magnus Heunicke).

(Fremsættelse 03.10.2019. 1. behandling 24.10.2019. Betænkning 19.11.2019. 2. behandling 26.11.2019).

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 35:

Forslag til lov om ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lægemiddelloven. (Styrkelse af borgernes tryghed og tillid til sundhedsforskning samt forbedrede rammer for sundhedsforskning).

Af sundheds- og ældreministeren (Magnus Heunicke).

(Fremsættelse 03.10.2019. 1. behandling 24.10.2019. Betænkning 19.11.2019. 2. behandling 26.11.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 12:

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Tilsagn til nybyggeri opført i samarbejde med privat part).

Af boligministeren (Kaare Dybvad Bek).

(Fremsættelse 02.10.2019. 1. behandling 08.10.2019. Betænkning 14.11.2019. 2. behandling 26.11.2019).

8) 3. behandling af lovforslag nr. L 27 A:

Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love. (Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver og præcisering af EU-regel om levering mod vederlag m.v.)

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(2. behandling 21.11.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

9) 3. behandling af lovforslag nr. L 21:

Forslag til lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. (Digitale salgsregistreringssystemer og ændring af reglerne om udstedelse af skattekort til tredjelandsstatsborgere).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 02.10.2019. 1. behandling 24.10.2019. Betænkning 14.11.2019. 2. behandling 19.11.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1-7 af 22.11.2019 til 3. behandling af skatteministeren (Morten Bødskov)).

10) 1. behandling af lovforslag nr. L 53:

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Afskaffelse af dokumentationskrav for fastholdelsesfleksjob for seniorer).

Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 13.11.2019).

11) 1. behandling af lovforslag nr. L 65:

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø, lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og lov om arbejdsskadesikring. (Gennemførelse af aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet m.v.).

Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 19.11.2019. Omtrykt).

12) 1. behandling af lovforslag nr. L 66:

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love. (Enklere og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.).

Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 19.11.2019).

13) 1. behandling af lovforslag nr. L 70:

Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre. (Forlængelse af perioden for midlertidig nedsættelse af grundvederlag til ministre).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 20.11.2019).

14) 1. behandling af lovforslag nr. L 71:

Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven, ejendomsavancebeskatningsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om kommunal ejendomsskat og skatteforvaltningsloven. (Fastsættelse af grund- og ejendomsværdier, afgrænsning af afledt virkning af klage- og retssager, afledt skattemæssig virkning ved ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderinger, samtidighed for ejendomsværdiskat og grundskyld samt andre tilpasninger på vurderingsområdet m.v.).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 20.11.2019).

15) 1. behandling af lovforslag nr. L 72:

Forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love. (Tilpasning af DIS-ordningen, refusionsordningen for sandsugere og tonnageskatteordningen til EU-retten m.v. og udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 20.11.2019).

16) 1. behandling af lovforslag nr. L 57:

Forslag til lov om anlæg af en Nordhavnstunnel.

Af transportministeren (Benny Engelbrecht).

(Fremsættelse 13.11.2019).