Del fra: : :  
05.12.2019 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr.32 i salen

1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 14 [afstemning]:

Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om ventetid i arbejdsskadesager.

Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.

(Anmeldelse 25.10.2019. Fremme 31.10.2019. Forhandling 03.12.2019. Forslag til vedtagelse nr. V 23 af Karina Adsbøl (DF), Lennart Damsbo-Andersen (S), Anne Honoré Østergaard (V), Samira Nawa (RV), Halime Oguz (SF), Christian Juhl (EL), Naser Khader (KF), Torsten Gejl (ALT), Lars Boje Mathiesen (NB) og Alex Vanopslagh (LA)).

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 31:

Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. (Obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og pligt til indberetning m.v.).

Af miljøministeren (Lea Wermelin).

(Fremsættelse 03.10.2019. 1. behandling 24.10.2019. Betænkning 20.11.2019. 2. behandling 03.12.2019).

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 40:

Forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere. (Indsættelse af overgangsbestemmelse, bestemmelse om at udstille graveforespørgsler m.m.).

Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen).

(Fremsættelse 23.10.2019. 1. behandling 31.10.2019. Betænkning 28.11.2019. 2. behandling 03.12.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

4) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 46:

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om betalinger, lov om kapitalmarkeder, lov om investeringsforeninger m.v. og selskabsloven og forskellige andre love. (Direkte debitering, håndtering af erstatningskrav i henhold til en byggeskadeforsikring tegnet i Qudos Insurance A/S, whistleblowerordning for virksomheder med begrænset tilladelse, revisors meddelelsespligt til Finanstilsynet og ændring af procedure ved indløsning af minoritetsaktionærer m.v.).

Af erhvervsministeren (Simon Kollerup).

(Fremsættelse 06.11.2019. 1. behandling 12.11.2019. Betænkning 28.11.2019. 2. behandling 03.12.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

5) 2. behandling af lovforslag nr. L 37:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Bemyndigelse til at fastsætte integrationsrelevante krav som betingelse for tidsubegrænset opholdstilladelse på Færøerne, hjemmel til delegation af kompetence til at træffe afgørelse om ophold på Færøerne i første instans til færøske myndigheder og ændring af klageadgang i sådanne sager til Udlændingenævnet).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Mattias Tesfaye).

(Fremsættelse 09.10.2019. 1. behandling 01.11.2019. Betænkning 28.11.2019).

6) 1. behandling af lovforslag nr. L 80:

Forslag til lov om dyrevelfærd. (Dyrevelfærdsloven).

Af ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling (Mogens Jensen).

(Fremsættelse 28.11.2019).

7) 1. behandling af lovforslag nr. L 67:

Forslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love. (Indførelse af seniorpension).

Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 19.11.2019).

8) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 24:

Forslag til folketingsbeslutning om hensyntagen til miljø- og klimamæssig bæredygtighed i ATP's investeringer.

Af Rasmus Nordqvist (ALT) m.fl.

(Fremsættelse 06.11.2019).

9) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 34:

Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af gensidig forsørgerpligt for alle (borgerforslag).

Af Peter Skaarup (DF), Sofie Carsten Nielsen (RV), Karsten Hønge (SF), Pernille Skipper (EL), Mai Mercado (KF), Rasmus Nordqvist (ALT), Pernille Vermund (NB), Ole Birk Olesen (LA) og Aaja Chemnitz Larsen (IA) .

(Fremsættelse 14.11.2019).

10) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 18:

Forslag til folketingsbeslutning om valg af privat inddrivelse for offentlige ikkestatslige fordringshavere.

Af Dennis Flydtkjær (DF) m.fl.

(Fremsættelse 31.10.2019).

11) 1. behandling af lovforslag nr. L 73:

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Fastholdelse af beskatningen af fri telefon og internet m.v.).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 20.11.2019).

12) 1. behandling af lovforslag nr. L 74:

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer, standardsats for afgift af blyfri benzin iblandet 9,8 pct. biobrændstoffer og lovtekniske ændringer af elpatronordningen).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 20.11.2019).

13) 1. behandling af lovforslag nr. L 75:

Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. og opkrævningsloven. (Forhøjelse af afgiften på bæreposer, engangsservice og tobak).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 20.11.2019).