Del fra: : :  
17.12.2019 kl. 12:00
Møde i salen
Møde nr.38 i salen

1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlem af Folketinget Thomas Danielsen (V), medlem af Folketinget Lisbeth Bech Poulsen (SF) og medlem af Folketinget Jens Joel (S).

2) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:3) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 16 [afstemning]:

Forespørgsel til sundheds- og ældreministeren om at sikre, at danskerne trygt kan gå deres alderdom i møde.

Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.

(Anmeldelse 25.10.2019. Fremme 31.10.2019. Forhandling 13.12.2019. Forslag til vedtagelse nr. V 36 af Karina Adsbøl (DF), Jane Heitmann (V), Per Larsen (KF) og Henrik Dahl (LA). Forslag til vedtagelse nr. V 37 af Birgitte Vind (S), Nils Sjøberg (RV), Peder Hvelplund (EL), Kirsten Normann Andersen (SF) og Susanne Zimmer (ALT)).

4) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 19 [afstemning]:

Forespørgsel til erhvervsministeren om at fremme udviklingen i landdistriktskommuner.

Af Mette Hjermind Dencker (DF) og Morten Messerschmidt (DF).

(Anmeldelse 12.11.2019. Fremme 14.11.2019. Forhandling 13.12.2019. Forslag til vedtagelse nr. V 33 af Mette Hjermind Dencker (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 34 af Lennart Damsbo-Andersen (S), Rasmus Helveg Petersen (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Henning Hyllested (EL) og Sikandar Siddique (ALT). Forslag til vedtagelse nr. V 35 af Peter Juel-Jensen (V) og Mona Juul (KF)).

5) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 24 [afstemning]:

Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om konsekvenserne af højere offentlige ydelser til flygtninge og indvandrere.

Af Morten Dahlin (V) og Mads Fuglede (V).

(Anmeldelse 27.11.2019. Fremme 29.11.2019. Forhandling 12.12.2019. Forslag til vedtagelse nr. V 29 af Morten Dahlin (V), Pia Kjærsgaard (DF), Rasmus Jarlov (KF), Pernille Vermund (NB) og Henrik Dahl (LA). Forslag til vedtagelse nr. V 30 af Rasmus Stoklund (S). Forslag til vedtagelse nr. V 31 af Halime Oguz (SF), Samira Nawa (RV) og Rosa Lund (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 32 af Sikandar Siddique (ALT)).

6) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 18:

Forslag til folketingsbeslutning om valg af privat inddrivelse for offentlige ikkestatslige fordringshavere.

Af Dennis Flydtkjær (DF) m.fl.

(Fremsættelse 31.10.2019. 1. behandling 05.12.2019. Betænkning 12.12.2019).

7) 2. behandling af lovforslag nr. L 4:

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Hovedaktionærers delsalg af aktier i selskaber med flere aktieklasser, beskatning ved nedsættelse af gæld, beskatning af kapitalfondspartnere og omdannelsesdatoen ved skattefri virksomhedsomdannelse).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 01.10.2019. 1. behandling 15.11.2019. Betænkning 12.12.2019).

8) 2. behandling af lovforslag nr. L 25:

Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, ligningsloven, selskabsskatteloven og skatteforvaltningsloven. (Videregivelse af oplysninger om diskvalificerende pensionsudbetalinger, smidiggørelse af regler for flytning af pensionsindbetalinger og justering af reglerne om omdannelse af pensionskasser til livsforsikringsselskaber m.v.).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 02.10.2019. 1. behandling 08.10.2019. Betænkning 12.12.2019).

9) 2. behandling af lovforslag nr. L 36:

Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom og virksomhedsskatteloven. (Indførelse af en sælgerpantebrevsmodel).

Af Dennis Flydtkjær (DF), Louise Schack Elholm (V) og Ole Birk Olesen (LA).

(Fremsættelse 08.10.2019. 1. behandling 27.11.2019. Betænkning 12.12.2019).

10) 2. behandling af lovforslag nr. L 49:

Forslag til lov om ændring af skatteindberetningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven. (Gennemførelse af direktiv om obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 06.11.2019. 1. behandling 19.11.2019. Betænkning 12.12.2019).

11) 2. behandling af lovforslag nr. L 64:

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, skatteindberetningsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Kommunalt ejede forsyningsvirksomheders valg af privat inddrivelse, restanceinddrivelsesmyndighedens overvæltning af omkostninger på skyldner ved brug af privat inkassator til inddrivelse i udlandet og ophævelse af fradragsret for renter af fordringer under inddrivelse samt forældelse m.v. i genoptagelsessager på inddrivelsesområdet m.v.).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 15.11.2019. 1. behandling 21.11.2019. Betænkning 12.12.2019).

12) 2. behandling af lovforslag nr. L 71:

Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven, ejendomsavancebeskatningsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om kommunal ejendomsskat og skatteforvaltningsloven. (Fastsættelse af grund- og ejendomsværdier, afgrænsning af afledt virkning af klage- og retssager, afledt skattemæssig virkning ved ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderinger, samtidighed for ejendomsværdiskat og grundskyld samt andre tilpasninger på vurderingsområdet m.v.).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 20.11.2019. 1. behandling 28.11.2019. Betænkning 13.12.2019).

13) 2. behandling af lovforslag nr. L 72:

Forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love. (Tilpasning af DIS-ordningen, refusionsordningen for sandsugere og tonnageskatteordningen til EU-retten m.v. og udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 20.11.2019. 1. behandling 28.11.2019. Betænkning 13.12.2019).

14) 2. behandling af lovforslag nr. L 73:

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Fastholdelse af beskatningen af fri telefon og internet m.v.).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 20.11.2019. 1. behandling 05.12.2019. Betænkning 12.12.2019).

15) 2. behandling af lovforslag nr. L 74:

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer, standardsats for afgift af blyfri benzin iblandet 9,8 pct. biobrændstoffer og lovtekniske ændringer af elpatronordningen).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 20.11.2019. 1. behandling 05.12.2019. Betænkning 12.12.2019).

16) 2. behandling af lovforslag nr. L 75:

Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. og opkrævningsloven. (Forhøjelse af afgiften på bæreposer, engangsservice og tobak).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 20.11.2019. 1. behandling 05.12.2019. Betænkning 12.12.2019).

17) 2. behandling af lovforslag nr. L 70:

Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre. (Forlængelse af perioden for midlertidig nedsættelse af grundvederlag til ministre).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 20.11.2019. 1. behandling 28.11.2019. Betænkning 11.12.2019).

18) 2. behandling af lovforslag nr. L 41:

Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.

Af udlændinge- og integrationsministeren (Mattias Tesfaye).

(Fremsættelse 24.10.2019. 1. behandling 01.11.2019. Betænkning 12.12.2019. Ændringsforslag nr. 26 og 27 af 16.12.2019 uden for betænkningen af udlændinge- og integrationsministeren (Mattias Tesfaye)).

19) 2. behandling af lovforslag nr. L 43:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Afskaffelse af kravet om vellykket integration i sager om familiesammenføring med børn og indførelse af en frist på 3 måneder for indgivelse af ansøgning).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Mattias Tesfaye).

(Fremsættelse 31.10.2019. 1. behandling 14.11.2019. Betænkning 12.12.2019).

20) 2. behandling af lovforslag nr. L 44:

Forslag til lov om ændring af lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale. (Ændring af perioden for hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste samt plejevederlag efter lov om social service i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale).

Af social- og indenrigsministeren (Astrid Krag).

(Fremsættelse 06.11.2019. 1. behandling 12.11.2019. Betænkning 12.12.2019).

21) 2. behandling af lovforslag nr. L 56:

Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn. (Sikring af borgernes retsstilling ved indgåelse af aftaler med foreninger og private virksomheder om overdragelse af arbejdsgiverfunktionen i ordninger efter §§ 95 og 96 i lov om social service m.v.)

Af social- og indenrigsministeren (Astrid Krag).

(Fremsættelse 13.11.2019. 1. behandling 26.11.2019. Betænkning 12.12.2019).

22) 2. behandling af lovforslag nr. L 69:

Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Ændring af reguleringsbestemmelse vedrørende ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste).

Af social- og indenrigsministeren (Astrid Krag).

(Fremsættelse 20.11.2019. 1. behandling 29.11.2019. Betænkning 12.12.2019).

23) 2. behandling af lovforslag nr. L 39:

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om elforsyning. (Ændring af støtteordninger til anvendelse af biogas).

Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen).

(Fremsættelse 23.10.2019. 1. behandling 31.10.2019. Betænkning 12.12.2019).

24) 2. behandling af lovforslag nr. L 50:

Forslag til lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, lov om elforsyning, lov om varmeforsyning og selskabsskatteloven. (Hjemmel til forberedelse og implementering af justeret økonomisk regulering af vandsektoren, mindre, forbrugerejede vandselskabers mulighed for at udtræde af den økonomiske regulering og skattepligt m.v.)

Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen).

(Fremsættelse 13.11.2019. 1. behandling 21.11.2019. Betænkning 12.12.2019).

25) 2. behandling af lovforslag nr. L 51:

Forslag til lov om ændring af biobrændstofloven. (Ændring af krav til anvendelse af bæredygtige biobrændstoffer i brændstof til landtransport og ændring af dobbelttællingsbestemmelse m.v.).

Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen).

(Fremsættelse 13.11.2019. 1. behandling 21.11.2019. Betænkning 12.12.2019).

26) 2. behandling af lovforslag nr. L 57:

Forslag til lov om anlæg af en Nordhavnstunnel.

Af transportministeren (Benny Engelbrecht).

(Fremsættelse 13.11.2019. 1. behandling 28.11.2019. Betænkning 10.12.2019).

27) 2. behandling af lovforslag nr. L 58:

Forslag til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. (Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet og gennemførelse af 4. og 5. hvidvaskdirektiv).

Af erhvervsministeren (Simon Kollerup).

(Fremsættelse 13.11.2019. 1. behandling 26.11.2019. Betænkning 12.12.2019).

28) 2. behandling af lovforslag nr. L 59:

Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser, lov om de gymnasiale uddannelser, lov om erhvervsuddannelser og lov om kommunal indsats for unge under 25 år. (Ny udbudsmulighed på gymnasier, nyt henvisningstaxameter, afskaffelse af muligheden for at udskifte oldtidskundskab med andre fag på uddannelsen til almen studentereksamen på private gymnasier, optag på adgangskurser og grundforløb plus og sammensætning af Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser).

Af børne- og undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

(Fremsættelse 13.11.2019. 1. behandling 19.11.2019. Betænkning 12.12.2019).

29) 2. behandling af lovforslag nr. L 60:

Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. (Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag for 2020 og justering af det aktivitetsafhængige VEU-bidrag for 2020 m.v.).

Af børne- og undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

(Fremsættelse 13.11.2019. 1. behandling 19.11.2019. Betænkning 12.12.2019).

30) 2. behandling af lovforslag nr. L 61:

Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. (Mulighed for fastsættelse af lokale elevfordelingsregler).

Af børne- og undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

(Fremsættelse 13.11.2019. 1. behandling 19.11.2019. Betænkning 12.12.2019).

31) 2. behandling af lovforslag nr. L 45:

Forslag til lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere.

Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 06.11.2019. 1. behandling 19.11.2019. Betænkning 11.12.2019. Omtrykt).

32) 2. behandling af lovforslag nr. L 52:

Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge. (En enklere tilrettelæggelse af første sygedagpengeopfølgning m.v.).

Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 13.11.2019. 1. behandling 27.11.2019. Betænkning 11.12.2019. Ændringsforslag nr. 2-4 af 16.12.2019 uden for betænkningen af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard)).

33) 2. behandling af lovforslag nr. L 53:

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Afskaffelse af dokumentationskrav for fastholdelsesfleksjob for seniorer).

Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 13.11.2019. 1. behandling 28.11.2019. Betænkning 11.12.2019).

34) 2. behandling af lovforslag nr. L 54:

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love. (Obligatorisk pensionsordning for personer i fleksjobordningen m.v. og konsekvensændringer som følge af den forenklede beskæftigelsesindsats m.v.).

Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 13.11.2019. 1. behandling 27.11.2019. Betænkning 11.12.2019).

35) 2. behandling af lovforslag nr. L 65:

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og lov om arbejdsskadesikring. (Gennemførelse af aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet m.v.).

Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 19.11.2019. Omtrykt. 1. behandling 28.11.2019. Betænkning 11.12.2019).

36) 2. behandling af lovforslag nr. L 66:

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love. (Enklere og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.).

Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 19.11.2019. 1. behandling 28.11.2019. Betænkning 11.12.2019).

37) 2. behandling af lovforslag nr. L 67:

Forslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love. (Indførelse af seniorpension).

Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 19.11.2019. 1. behandling 05.12.2019. Betænkning 11.12.2019).

38) 2. behandling af lovforslag nr. L 62:

Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag. (Frivillig ordning om kvælstofreducerende virkemidler og kriterier for anvendelse af brødhvedenormen).

Af ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling (Mogens Jensen).

(Fremsættelse 14.11.2019. 1. behandling 21.11.2019. Betænkning 12.12.2019).

39) 2. behandling af lovforslag nr. L 47:

Forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen. (Ophævelse af revisionsbestemmelse).

Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

(Fremsættelse 06.11.2019. 1. behandling 22.11.2019. Betænkning 12.12.2019).

40) 2. behandling af lovforslag nr. L 13:

Forslag til lov om ændring af byggeloven. (Bemyndigelse til fastsættelse af regler om ladestandere og bygningsautomatiserings- og kontrolsystemer).

Af boligministeren (Kaare Dybvad Bek).

(Fremsættelse 02.10.2019. 1. behandling 08.10.2019. Betænkning 12.12.2019).

41) Forespørgsel nr. F 18:

Forespørgsel til statsministeren om USA's udenrigs- og sikkerhedspolitiske engagement i Grønland.

Af Søren Espersen (DF) og Morten Messerschmidt (DF).

(Anmeldelse 07.11.2019. Fremme 12.11.2019).

42) 1. behandling af lovforslag nr. L 83:

Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret og lov om udenrigstjenesten. (Børns erhvervelse af statsborgerskab i områder med indrejse- og opholdsforbud, vandelskrav for bipersoner, fortabelse af dansk indfødsret og begrænsning af adgang til bistand fra udenrigstjenesten m.v.).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Mattias Tesfaye).

(Fremsættelse 12.12.2019).

43) Forespørgsel nr. F 9:

Forespørgsel til sundheds- og ældreministeren om finanslovsprioriteringer for demensområdet.

Af Jane Heitmann (V), Karina Adsbøl (DF) og Per Larsen (KF).

(Anmeldelse 22.10.2019. Fremme 24.10.2019).