Del fra: : :  
20.12.2019 kl. 09:00
Møde i salen
Møde nr.41 i salen

1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 10 [afstemning]:

Forespørgsel til udenrigsministeren og forsvarsministeren om opfølgningen på krigsudredningen »Hvorfor gik Danmark i krig?«.

Af Martin Lidegaard (RV), Annette Lind (S), Michael Aastrup Jensen (V), Søren Espersen (DF), Pia Olsen Dyhr (SF), Eva Flyvholm (EL), Naser Khader (KF), Rasmus Nordqvist (ALT), Peter Seier Christensen (NB) og Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA).

(Anmeldelse 22.10.2019. Fremme 24.10.2019. Forhandling 19.12.2019. Forslag til vedtagelse nr. V 42 af Martin Lidegaard (RV), Annette Lind (S), Michael Aastrup Jensen (V), Søren Espersen (DF), Naser Khader (KF), Peter Seier Christensen (NB), Henrik Dahl (LA) og Simon Emil Ammitzbøll-Bille (UFG). Forslag til vedtagelse nr. V 43 af Karsten Hønge (SF), Eva Flyvholm (EL) og Rasmus Nordqvist (ALT)).

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 4:

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Hovedaktionærers delsalg af aktier i selskaber med flere aktieklasser, beskatning ved nedsættelse af gæld, beskatning af kapitalfondspartnere og omdannelsesdatoen ved skattefri virksomhedsomdannelse).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 01.10.2019. 1. behandling 15.11.2019. Betænkning 12.12.2019. 2. behandling 17.12.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 25:

Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Videregivelse af oplysninger om diskvalificerende pensionsudbetalinger, smidiggørelse af regler for flytning af pensionsindbetalinger, justering af reglerne om omdannelse af pensionskasser til livsforsikringsselskaber og goodwillbeskatning m.v.).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 02.10.2019. 1. behandling 08.10.2019. Betænkning 12.12.2019. 2. behandling 17.12.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 36:

Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom og virksomhedsskatteloven. (Indførelse af en sælgerpantebrevsmodel).

Af Dennis Flydtkjær (DF), Louise Schack Elholm (V) og Ole Birk Olesen (LA).

(Fremsættelse 08.10.2019. 1. behandling 27.11.2019. Betænkning 12.12.2019. 2. behandling 17.12.2019).

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 71 A:

Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven, ejendomsavancebeskatningsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om kommunal ejendomsskat og skatteforvaltningsloven. (Fastsættelse af grund- og ejendomsværdier, afgrænsning af afledt virkning af klage- og retssager, afledt skattemæssig virkning ved ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderinger, samtidighed for ejendomsværdiskat og grundskyld samt andre tilpasninger på vurderingsområdet m.v.).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(2. behandling 17.12.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 71 B:

Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven. (Afledt skattemæssig virkning ved ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderinger).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(2. behandling 17.12.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 72 A:

Forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love. (Tilpasning af DIS-ordningen og tonnageskatteordningen til EU-retten på baggrund af krav fra Kommissionen).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(2. behandling 17.12.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 af 19.12.2019 til 3. behandling af skatteministeren (Morten Bødskov)).

8) 3. behandling af lovforslag nr. L 72 B:

Forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love. (Tilpasning af refusionsordningen for sandsugere til EU-retten, justering af værnsregler i tonnageskatteordningen, udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe m.v.).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(2. behandling 17.12.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1-4 af 19.12.2019 til 3. behandling af skatteministeren (Morten Bødskov)).

9) 3. behandling af lovforslag nr. L 73:

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Fastholdelse af beskatningen af fri telefon og internet m.v.).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 20.11.2019. 1. behandling 05.12.2019. Betænkning 12.12.2019. 2. behandling 17.12.2019).

10) 3. behandling af lovforslag nr. L 74 A:

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer og lovtekniske ændringer af elpatronordningen).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(2. behandling 17.12.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

11) 3. behandling af lovforslag nr. L 74 B:

Forslag til lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter. (Standardsats for afgift af blyfri benzin iblandet 9,8 pct. biobrændstoffer).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(2. behandling 17.12.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

12) 3. behandling af lovforslag nr. L 75 A:

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven), lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. og opkrævningsloven. (Forhøjelse af afgiften på bæreposer og engangsservice m.v.).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(2. behandling 17.12.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

13) 3. behandling af lovforslag nr. L 75 B:

Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven og lov om forskellige forbrugsafgifter. (Forhøjelse af afgiften på tobak).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(2. behandling 17.12.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 af 19.12.2019 til 3. behandling af skatteministeren (Morten Bødskov)).

14) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 76:

Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og skatteforvaltningsloven. (Ensartet bo- og gaveafgift ved generationsskifte og indførelse af retskrav på henstand og forlænget henstandsperiode).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 20.11.2019. 1. behandling 11.12.2019. Betænkning 17.12.2019. 2. behandling 19.12.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

15) 3. behandling af lovforslag nr. L 70:

Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre. (Forlængelse af perioden for midlertidig nedsættelse af grundvederlag til ministre).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 20.11.2019. 1. behandling 28.11.2019. Betænkning 11.12.2019. 2. behandling 17.12.2019).

16) 3. behandling af lovforslag nr. L 45:

Forslag til lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere.

Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 06.11.2019. 1. behandling 19.11.2019. Betænkning 11.12.2019. Omtrykt. 2. behandling 17.12.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

17) 3. behandling af lovforslag nr. L 52:

Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge. (En enklere tilrettelæggelse af første sygedagpengeopfølgning m.v.).

Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 13.11.2019. 1. behandling 27.11.2019. Betænkning 11.12.2019. 2. behandling 17.12.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

18) 3. behandling af lovforslag nr. L 53:

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Afskaffelse af dokumentationskrav for fastholdelsesfleksjob for seniorer).

Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 13.11.2019. 1. behandling 28.11.2019. Betænkning 11.12.2019. 2. behandling 17.12.2019).

19) 3. behandling af lovforslag nr. L 66:

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love. (Enklere og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.).

Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 19.11.2019. 1. behandling 28.11.2019. Betænkning 11.12.2019. 2. behandling 17.12.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 og 2 af 18.12.2019 til 3. behandling af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard)).

20) 3. behandling af lovforslag nr. L 67:

Forslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love. (Indførelse af seniorpension).

Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 19.11.2019. 1. behandling 05.12.2019. Betænkning 11.12.2019. 2. behandling 17.12.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 18.12.2019).

21) 3. behandling af lovforslag nr. L 54:

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love. (Obligatorisk pensionsordning for personer i fleksjobordningen m.v. og konsekvensændringer som følge af den forenklede beskæftigelsesindsats m.v.).

Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 13.11.2019. 1. behandling 27.11.2019. Betænkning 11.12.2019. 2. behandling 17.12.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1-7 af 19.12.2019 til 3. behandling af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard)).

22) 3. behandling af lovforslag nr. L 65:

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og lov om arbejdsskadesikring. (Gennemførelse af aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet m.v.).

Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 19.11.2019. Omtrykt. 1. behandling 28.11.2019. Betænkning 11.12.2019. 2. behandling 17.12.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

23) 3. behandling af lovforslag nr. L 44:

Forslag til lov om ændring af lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale. (Ændring af perioden for hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste samt plejevederlag efter lov om social service i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale).

Af social- og indenrigsministeren (Astrid Krag).

(Fremsættelse 06.11.2019. 1. behandling 12.11.2019. Betænkning 12.12.2019. 2. behandling 17.12.2019).

24) 3. behandling af lovforslag nr. L 56:

Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn. (Sikring af borgernes retsstilling ved indgåelse af aftaler med foreninger og private virksomheder om overdragelse af arbejdsgiverfunktionen i ordninger efter §§ 95 og 96 i lov om social service m.v.)

Af social- og indenrigsministeren (Astrid Krag).

(Fremsættelse 13.11.2019. 1. behandling 26.11.2019. Betænkning 12.12.2019. 2. behandling 17.12.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

25) 3. behandling af lovforslag nr. L 69:

Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Ændring af reguleringsbestemmelse vedrørende ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste).

Af social- og indenrigsministeren (Astrid Krag).

(Fremsættelse 20.11.2019. 1. behandling 29.11.2019. Betænkning 12.12.2019. 2. behandling 17.12.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

26) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 10:

Forslag til folketingsbeslutning om folketingsmedlemmers omkostningstillæg, eftervederlag, sygeorlov og afholdelse af barselsorlov.

Af Peter Skaarup (DF) m.fl.

(Fremsættelse 09.10.2019. 1. behandling 03.12.2019. Betænkning 11.12.2019).

27) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 27:

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af årlige 2-procentsbesparelser på gruppestøttemidlerne til Folketingets partier.

Af Lars Boje Mathiesen (NB) m.fl.

(Fremsættelse 07.11.2019. 1. behandling 22.11.2019. Betænkning 11.12.2019).