Del fra: : :  
22.01.2020 kl. 13:00
Møde i Salen
Møde nr. 51 i Salen

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

1) Til ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling af:

Fatma Øktem

Hvad vil ministeren gøre for at hjælpe de muslimske kvinder, der er fastholdt i et ægteskab mod deres vilje, jf. VIVE's nye rapport »Etniske minoritetskvinder og skilsmisse – med fokus på muslimske praksisser«?

(Spm. nr. S 562).

2) Til sundheds- og ældreministeren af:

Liselott Blixt

Mener ministeren, at vi har en sygekørsel, som fungerer, når mange oplever, at de ikke kan få en ambulance, når det er nødvendigt?

(Spm. nr. S 554).

3) Til sundheds- og ældreministeren af:

Liselott Blixt

Synes ministeren, at det er værdigt at sende patienter hjem i badekåber og hjemmesko, eller at de sendes hjem, uden at man ved, om de har et sted at komme ind?

(Spm. nr. S 555).

4) Til sundheds- og ældreministeren af:

Nils Sjøberg

Mener ministeren, at der bør indføres et forbud mod hovedstød i fodbold blandt børne- og ungdomsspillere, når DBU afviser at beskytte børn og unge mod potentielle skader?

(Spm. nr. S 572, skr. begr.).

5) Til transportministeren af:

Hans Kristian Skibby

Vil ministeren redegøre for, hvornår regeringen agter at præsentere en ny infrastrukturplan, samt redegøre for, hvorvidt regeringen er enig med Dansk Folkeparti i, at når man gentagne gange har skrottet allerede indgåede infrastrukturaftalers væsentlige delelementer, eksempelvis den tredje Limfjordsforbindelse, så opstår der unødige lokale bekymringer og forsinkelser af anlægsinvesteringerne?

(Spm. nr. S 550, skr. begr.).

6) Til transportministeren af:

Hans Kristian Skibby

Vil ministeren give en garanti for, at der i forbindelse med en kommende infrastrukturplan indgår en plan for den tredje Limfjordsforbindelse?

(Spm. nr. S 551, skr. begr.).

7) Til transportministeren af:

Marie Bjerre

Mener ministeren, at ambitionsniveauet for en tredje Limfjordsforbindelse er højt nok, når statsministeren oven på regeringsseminaret udsætter en ny infrastrukturplan fra regeringen?

(Spm. nr. S 556 (omtrykt)).

8) Til transportministeren af:

Marie Bjerre

Mener ministeren, at der er behov for en udvidelse af Hadsund Landevej, set i lyset af at der allerede i dag opleves trængsel og henset til den snarlige ibrugtagning af Nyt Aalborg Universitetshospital, der må forventes at give yderligere trængsel?

(Spm. nr. S 557).

9) Til transportministeren af:

Jane Heitmann

Hvad er ministerens holdning til formand for Danske Regioner Stephanie Loses forslag om en samlet broanalyse for henholdsvis en bro over Kattegat, en Fyn-Als-bro og en ny bro over Lillebælt?

(Spm. nr. S 558, skr. begr.).

10) Til transportministeren af:

Jane Heitmann

Hvornår kan fynboerne forvente en færdigudvidelse af det resterende stykke motorvej, syd om Odense, på fynske E20?

(Spm. nr. S 559).

11) Til børne- og undervisningsministeren af:

Marie Krarup

Mener ministeren ikke, at man bør indføre tørklædeforbud i danske uddannelsesinstitutioner, sådan som man har gjort i Sverige for kort tid siden?

(Spm. nr. S 560).

12) Til børne- og undervisningsministeren af:

Kim Valentin

Hvordan forholder ministeren sig til, at et loft på 3.000 kr. på studieture ifølge rektor Pia Nyring på Øregård Gymnasium vil betyde, at man må opgive samarbejdet med to venskabsskoler i Kina og Indien, som eleverne på gymnasiets globale studieretningslinje har tradition for at besøge?

(Spm. nr. S 563).

13) Til forsvarsministeren af:

Søren Espersen

Vil ministeren i lyset af Flyvevåbnets åbenlyse mangel på kampfly, når F-35 efter planen helt skal erstatte F-16, overveje, som U.S. Air Force har gjort det, at forlænge levetiden på det nødvendige antal af de bedst fungerende F-16-fly?

(Spm. nr. S 570, skr. begr.).

14) Til forsvarsministeren af:

Anne Valentina Berthelsen

Ser ministeren møderne mellem kronprinsen og højtstående officerer fra den øverste ledelse i Forsvaret som et problem i forhold til det grundlovssikrede forhold mellem kongehuset og de demokratiske institutioner i forhold til de gældende regler for statshandlinger og deling af særligt følsomme informationer?

(Spm. nr. S 573, skr. begr.).

15) Til forsvarsministeren af:

Anne Valentina Berthelsen

Ser ministeren de lukkede møder mellem kronprinsessen og Forsvarets øverste ledelse, herunder efterforskningschefen for auditørkorpset, som et problem i forhold til Forsvarsministeriets Auditørkorps’ uafhængighed?

(Spm. nr. S 574, skr. begr.).

16) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Marie Krarup

Hvad vil ministeren gøre, for at islamisk lov, sharia, får mindre indflydelse i Danmark, for dermed at gøre det muligt at integrere muslimske udlændinge, så man undgår eksempler som dem omtalt i artiklen »Indvandrerkvinder fastholdes i voldelige ægteskaber« i Berlingske den 15. januar 2020?

(Spm. nr. S 561).

17) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Morten Messerschmidt

Da de fleste vist i dag er enige om, at det muslimske tørklæde er kvindeundertrykkende og sender et signal om, hvem der er ren og uren, hvilket er med til at fastholde millioner af unge piger over hele kloden i et fængsel, som de ikke selv har valgt, glæder spørgeren sig over, at man i en kommune i Skåne nu forbyder det muslimske tørklæde, hvilket er godt, og spørgeren vil i lyset af regeringens omsorg for børn og unge gerne have oplyst: Arbejder regeringen på et tilsvarende forbud her i Danmark – helst gældende for hele landet?

(Spm. nr. S 567).

18) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Nils Sjøberg

Hvad mener ministeren om at borgere, som har boet i Danmark i en menneskealder, har stemt ved folketingsvalg og været værnepligtige i det danske forsvar, kan få frataget deres statsborgerskab, fordi de ikke kan dokumentere, at de har dansk indfødsret ved hjælp af en original dåbsattest?

(Spm. nr. S 571).

19) Til miljøministeren af:

Morten Messerschmidt

Når man i sidste uge i Frederiksborg Amtsavis kunne læse, hvordan stadig flere områder er udsat for erosion fra vand og vind, som betyder, at flere ejendomme direkte er i fare for at styrte i fjorden, hvilket selvsagt er et kæmpe problem både for husejere og lodsejere, men også for resten af landet, vil spørgeren gerne have oplyst: Hvad vil regeringen gøre for de ramte hus- og lodsejere, og har man planer om en landsdækkende plan til sikring af de danske kyststrækninger, så det ikke overlades til kommunerne alene?

(Spm. nr. S 569 (omtrykt)).