Del fra: : :  
23.10.2019 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 9 i salen

1) Eventuelt: 1. behandling af lovforslag nr. L 38:

Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret og udlændingeloven. (Fratagelse af statsborgerskab fra fremmedkrigere m.v.).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Mattias Tesfaye).

(Fremsættelse 22.10.2019).

2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

3) 1. behandling af lovforslag nr. L 20:

Forslag til lov om ændring af lov om scenekunst. (Udmøntning af stemmeaftale om ændringer på scenekunstområdet af 20. marts 2019).

Af kulturministeren (Joy Mogensen).

(Fremsættelse 02.10.2019).

1) Til justitsministeren af:

Preben Bang Henriksen

Mener ministeren fortsat, at det ikke skal være muligt for private, herunder virksomheder, der påtænker samhandel, at få indsigt i konkurskarantæneregisteret?

(Spm. nr. S 132).

2) Til justitsministeren af:

Karsten Lauritzen

Hvor stor betydning mener ministeren at uoverensstemmelserne mellem antallet af talrækker, det vil sige, at de konverterede teledata ikke stemte overens med rådata, kan have haft for domstolenes afgørelser?

(Spm. nr. S 149).

3) Til justitsministeren af:

Karina Adsbøl

Mener ministeren, at der tages tilstrækkeligt hensyn til offeret og den generelle retsfølelse, når gerningsmænd får nedsat deres straf på grund af lang sagsbehandlingstid fra anmeldelse til dom?

(Spm. nr. S 151).

4) Til justitsministeren af:

Inger Støjberg

Hvad vil ministeren gøre fremadrettet for at sikre, at departementschefen orienterer ministeren på et tidligere tidspunkt, end det skete i teledatasagen, når der er sager, som potentielt kan være meget alvorlige?

(Spm. nr. S 155).

5) Til justitsministeren af:

Sophie Løhde

Hvad mener ministeren om Justitsministeriets departements håndtering af teledatasagen, og hvilke konsekvenser mener ministeren at håndteringen bør have?

(Spm. nr. S 157 (omtrykt)).

6) Til justitsministeren af:

Troels Lund Poulsen

Mener ministeren, at det er i orden, at Rigspolitiet var så lang tid om at forstå systematikken i fejlene i teledatasagen?

(Spm. nr. S 159).

7) Til justitsministeren af:

Morten Messerschmidt

Idet spørgeren kvitterer positivt for ministerens kritik af både EU-Domstolens og Menneskerettighedsdomstolens juridiske aktivisme, vil ministeren så redegøre for, hvad han mener Danmark kan gøre for at bekæmpe den juridiske aktivisme?

(Spm. nr. S 167).

8) Til justitsministeren af:

Morten Dahlin

Mener ministeren, at folketingsvalget skulle have haft den indflydelse, som det havde, på de beslutninger, der blev truffet i departementet i forhold til håndtering af udfordringerne med teledata?

(Spm. nr. S 161).

9) Til justitsministeren af:

Karsten Lauritzen

Hvad mener ministeren om at skyldige kan være gået fri og uskyldige kan være blevet dømt, fordi der har været fejl i myndighedernes teledata?

(Spm. nr. S 150).

10) Til justitsministeren af:

Karina Adsbøl

I hvilke typer af straffesager mener ministeren at det er i orden at nedsætte straffen på grund af lang sagsbehandlingstid fra anmeldelse til dom, og vil ministeren igangsætte et arbejde for at få klarlagt, i hvilke typer af sager straffen bliver sat ned på grund af lang sagsbehandlingstid fra anmeldelse til dom?

(Spm. nr. S 152).

11) Til justitsministeren af:

Inger Støjberg

Mener ministeren, at det grundlæggende er et sundt princip, at myndigheder undersøger sig selv, når der er sket så store fejl som i teledatasagen, eller vil ministeren bakke op om Venstres forslag om en uvildig undersøgelse?

(Spm. nr. S 156).

12) Til justitsministeren af:

Troels Lund Poulsen

Hvad er ministerens holdning til, at man i teledatacenteret var så langsomme til at få politiledelsen inddraget og informeret om, at der systematisk ikke var overensstemmelse mellem rådata og konverterede data?

(Spm. nr. S 160).

13) Til justitsministeren af:

Morten Messerschmidt

Er ministeren tryg ved, at domme ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol til underkendelse af danske højesteretsdomme afsiges af dommere, der typisk ikke har erfaring som dommer ved andre landes højesteretsdomstole og ofte end ikke fra domstole på landsretsniveau?

(Spm. nr. S 168).

14) Til justitsministeren af:

Morten Dahlin

Hvad mener ministeren om at der kun blev afholdt ét møde i departementet mellem ministeriet og Rigspolitiet om teledatasagen fra den 7. maj 2019 til den 26. juni 2019?

(Spm. nr. S 162).

15) Til social- og indenrigsministeren af:

Anni Matthiesen

Hvad agter ministeren at gøre for at sikre, at yngre handicappede ikke tvinges til at bo på plejehjem for ældre?

(Spm. nr. S 147).

16) Til social- og indenrigsministeren af:

Anni Matthiesen

Hvilke virkemidler påtænker ministeren at tage i brug for at ændre på, at livskvaliteten for handicappede ligger lavt?

(Spm. nr. S 148).

17) Til social- og indenrigsministeren af:

Mai Mercado

Deler ministeren sin partifælles holdning om, at det skal være muligt at låse døren til udadreagerende mennesker med handicap, som gengivet i artiklen »Ministerbesøg endte i skænderi om indespærring« bragt den 15. maj 2019 i Fyens Stiftstidende, for at forebygge væsentlig personskade?

(Spm. nr. S 172).

18) Til social- og indenrigsministeren af:

Mai Mercado

Med henvisning til ministerens partifælle Trine Bramsens løfte om, at Socialdemokratiet ønsker en dispensationsordning i forhold til aflåsning af døre, som beskrevet i artiklen »Ministerbesøg endte i skænderi om indespærring« bragt den 15. maj 2019 i Fyens Stiftstidende, vil ministeren så svare på, hvornår regeringen agter at indkalde til forhandlinger om en løsning, så eksempelvis udadreagerende personer med handicap og deres pårørende kan få den hjælp, som er blevet dem lovet i pressen?

(Spm. nr. S 173).

19) Til social- og indenrigsministeren af:

Nils Sjøberg

Hvad er ministerens holdning til, at der ikke ydes tilskud til Sozialdienst Nordschleswigs Frivillighedscenter i lyset af Bonn-København-erklæringerne, rammekonventionen om beskyttelse af nationale mindretal og sprogpagten?

(Spm. nr. S 175).

20) Til ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling af:

Fatma Øktem

Er ministeren enig i, at normen mellem mænd og kvinder i landets ghettoområder udgør et ligestillingsproblem?

(Spm. nr. S 135).

21) Til sundheds- og ældreministeren af:

Liselott Blixt

Hvordan vil ministeren sikre, at læger, der har en praksis i et område med mangel på læger, kan få hjælp til at udvide deres klinik, så der kan ansættes en yderligere læge eller reservelæge?

(Spm. nr. S 102).

22) Til sundheds- og ældreministeren af:

Liselott Blixt

Hvad er ministerens holdning til, at vi får sikret en 10-årig psykiatrihandlingsplan, der går på tværs af ministerområder, så også social og beskæftigelse indgår?

(Spm. nr. S 103).

23) Til transportministeren af:

Rasmus Jarlov

Hvad mener ministeren om at Rødovre Kommune under valgkampen nedtog valgplakater, som ellers hang lovligt på vejtræer på Roskildevej, med henvisning til at man i Rødovre Kommune havde sine egne regler for valgplakater?

(Spm. nr. S 119).

24) Til transportministeren af:

Preben Bang Henriksen

Hvornår vurderer ministeren at de nordjysk valgte socialdemokrater – der til Nordjyske den 25. maj 2019 alle svarede »ja« til at afsætte penge til den tredje Limfjordsforbindelse i indeværende valgperiode – får mulighed for at indfri dette løfte?

(Spm. nr. S 133, skr. begr.).

25) Til transportministeren af:

Kristian Pihl Lorentzen

Forstår ministeren den bekymring, som Dansk Byggeri har rejst, om, at regeringens beslutning om at starte forfra med at forhandle en infrastrukturaftale risikerer at betyde tabte investeringer og arbejdspladser i bygge- og anlægsbranchen i Danmark?

(Spm. nr. S 134).

26) Til ministeren for udviklingssamarbejde af:

Karen Ellemann

Hvad mener ministeren om det arbejde, Den Globale Alliance for Vaccine og Immunisering (GAVI) udfører?

(Spm. nr. S 170).

27) Til børne- og undervisningsministeren af:

Rasmus Jarlov

Vil ministeren forklare, hvad hun mener med »mansplaining«, og hvorfor det var et relevant svar til en borger i en diskussion om friskoler?

(Spm. nr. S 118).

28) Til børne- og undervisningsministeren af:

Jens Henrik Thulesen Dahl

Er ministeren enig i, at mange unge med særlige behov ikke får et relevant stu-tilbud, og hvilke initiativer vil ministeren tage på den baggrund, jf. DR’s indslag om »Unge med handicap forskelsbehandles i uddannelsessystemet« fra den 12. september 2019?

(Spm. nr. S 137).

29) Til børne- og undervisningsministeren af:

Marcus Knuth

Kan ministeren garantere, at valgfriheden på skoleområdet for helt almindelige børnefamilier ikke bliver væsentligt forringet, når regeringen skærer så markant i koblingsprocenten?

(Spm. nr. S 166).

30) Til uddannelses- og forskningsministeren af:

Jens Henrik Thulesen Dahl

Hvilke konkrete initiativer vil ministeren iværksætte for at bevare dansk som forskningssprog i henhold til ministerens besvarelse af spørgsmål nr. S 96 fra folketingsåret 2018-19, 2. samling?

(Spm. nr. S 138 (omtrykt)).

31) Til uddannelses- og forskningsministeren af:

Ulla Tørnæs

Mener ministeren, at universiteternes humanistiske og samfundsvidenskabelige fakulteter kan opretholde samme kvalitet i undervisningen uden en videreførelse af taxameterløftet?

(Spm. nr. S 153 (omtrykt). Medspørger: Marie Bjerre (V)).

32) Til uddannelses- og forskningsministeren af:

Ulla Tørnæs

Hvordan vil ministeren sikre, at udgifterne til SU til vandrende arbejdstagere ikke overstiger 442 mio. kr. årligt før skat og tilbageløb (2020-priser), jf. SU-forligskredsens aftale fra 2013?

(Spm. nr. S 154).

33) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Marie Krarup

Hvordan kan regeringen påstå, at den viderefører en stram udlændingepolitik, når de varslede love på udlændingeområdet stort set alle er love, der behandler lempelser af udlændingepolitikken?

(Spm. nr. S 124 (omtrykt). Medspørger: Morten Messerschmidt (DF)).

34) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Marie Krarup

Mener ministeren, at en persons religion er uden betydning for personens evne og vilje til at blive integreret i det danske samfund?

(Spm. nr. S 125 (omtrykt). Medspørger: Morten Messerschmidt (DF)).

35) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Fatma Øktem

Hvilke initiativer vil ministeren tage, for at flere indvandrerkvinder bliver en del af fællesskabet?

(Spm. nr. S 136 (omtrykt)).

36) Til boligministeren af:

Heidi Bank

Er ministeren enig i, at hvis vi skal lykkes med indsatsen mod parallelsamfund, og hvis Danmark skal være fri for ghettoer inden 2030, så kræver det en indsats, der går på flere ben, og at det bl.a. kræver initiativer inden for både bolig-, beskæftigelses- og retsområdet?

(Spm. nr. S 174).

37) Til boligministeren af:

Heidi Bank

Er ministeren enig i, at det bliver mindre attraktivt for de 1.770 familier i de udsatte boligområder, der kan se frem til en højere social ydelse som følge af regeringens politik, at tage et arbejde, og at det isoleret set virker negativt på at løse ghettoudfordringen i Danmark?

(Spm. nr. S 176).

38) Til kulturministeren af:

Kim Valentin

Hvilke initiativer vil ministeren tage for at afhjælpe den store kommunale forskel i prioriteringen af folkeoplysningsmidler?

(Spm. nr. S 139. Medspørger: Anni Matthiesen (V)).

39) Til kulturministeren af:

Kim Valentin

Hvad er ministerens holdning til det udkast til en national læsestrategi, som Danmarks Biblioteksforening står bag?

(Spm. nr. S 140. Medspørger: Anni Matthiesen (V)).