Del fra: : :  
06.05.2021 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 110 i salen

1) Fremme af F 62 om retssikkerheden for borgere med handicap

Forespørgsel til social- og ældreministeren om retssikkerheden for borgere med handicap. Af Jakob Sølvhøj (EL) og Pernille Skipper (EL).

2) Fortsættelse [afstemning] af F 61 om, at området omkring Damaskus er sikkert at vende tilbage til for syriske statsborgere

Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om, at området omkring Damaskus er sikkert at vende tilbage til for syriske statsborgere. (Hasteforespørgsel). Af Eva Flyvholm (EL) og Rosa Lund (EL).

3) 3. behandling af L 198 om velfærdsaftaler på ældreområdet

Forslag til lov om velfærdsaftaler på ældreområdet. Af social- og ældreministeren (Astrid Krag).

4) 3. behandling af L 199 om lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet

Forslag til lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet. Af børne- og undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

5) 3. behandling af L 128 om forhøjelse af afgift ved ulovlig standsning på handicappladser m.v.

Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forhøjelse af afgift ved ulovlig standsning på handicapparkeringspladser og differentieret parkeringsafgift for lastbiler og busser afhængigt af betalingstidspunkt). Af transportministeren (Benny Engelbrecht).

6) 3. behandling af L 148 A om gennemførelse af dele af direktiv om fremme af anvendelse af energi fra vedvarende energikilder m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, biobrændstofloven, lov om naturgasforsyning og forskellige andre love (Gennemførelse af dele af direktiv om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder, herunder bestemmelser om oprindelsesgarantier, tilladelsesprocesser, VE-fællesskaber, bæredygtighedskriterier og kriterier for drivhusgasemissionsbesparelser for biobrændstoffer, biomassebrændsler og flydende biobrændsler, m.v.). Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen).

7) 1. beh. af L224 om tilpasning af kontrolbeføjelser m.v. i overensstemmelse med Europa-Parlamentets forordning af 20. juni 2019

Forslag til lov om ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, produktenergimærkningsloven, lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. (Tilpasning af kontrolbeføjelser m.v. i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1020/2019/EU af 20. juni 2019 om markedsovervågning og produktoverensstemmelse og om ændring af direktiv 2004/42/EF og forordning 765/2008/EF og 305/2011/EU m.v.). Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen).

8) 1. behandling af B 239 om krav om energirenoveringsrate i kommunale og regionale bygninger

Forslag til folketingsbeslutning om krav om energirenoveringsrate i kommunale og regionale bygninger. Af Katarina Ammitzbøll (KF) m.fl.

10) 1. behandling af B 191 om udvisning af flere kriminelle udlændinge

Forslag til folketingsbeslutning om udvisning af flere kriminelle udlændinge. Af Morten Messerschmidt (DF) m.fl.

11) 1. behandling af B 150 om at kriminalisere religiøse fatwaer, der opfordrer til strafbare forhold

Forslag til folketingsbeslutning om at kriminalisere religiøse fatwaer, der opfordrer til strafbare forhold. Af Peter Skaarup (DF) m.fl.

12) 1. behandling af B 209 om muligheden for at etablere et udrejsecenter i Grønland

Forslag til folketingsbeslutning om muligheden for at etablere et udrejsecenter i Grønland. Af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl.

13) 1. beh. af B212 om at medregne læretid og praktikker ved opgørelse af beskæftigelseskravet for tidsubegrænset ophold

Forslag til folketingsbeslutning om at medregne læretid og praktikker ved opgørelse af, om beskæftigelseskravet for tidsubegrænset ophold er opfyldt. Af Rosa Lund (EL) m.fl.

14) 1. behandling af B 180 om asylbehandling i modtagecenter uden for Europa

Forslag til folketingsbeslutning om asylbehandling i modtagecenter uden for Europa. Af Morten Messerschmidt (DF) m.fl.

15) 1. beh. af L226 om indførelse af mulighed for overførsel af asylansøgere til asylsagsbeh. og evt. efterfølgende beskyttelse i tredjelande

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Indførelse af mulighed for overførsel af asylansøgere til asylsagsbehandling og eventuel efterfølgende beskyttelse i tredjelande). Af udlændinge- og integrationsministeren (Mattias Tesfaye).

16) 1. behandling af L 215 om forskellige ændringer af repatrieringsloven m.v.

Forslag til lov om ændring af repatrieringsloven m.v. (Regulering af ydelsesstruktur og udbetalingstidspunkt af hjælp til repatriering, indhentelse af udtalelse fra politiet om registreringer i Kriminalregisteret, nægtelse af repatrieringsstøtte af hensyn til statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller den offentlige orden, ændring af den kommunale vejledningspligt om repatriering m.v.). Af udlændinge- og integrationsministeren (Mattias Tesfaye).

17) 1. behandling af L 228 om forskellige ændringer på udlændingeområdet

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om dansk indfødsret og integrationsloven. (Indførelse af almindelig klageadgang på visumområdet, karensperiode i visse visumsager og tilvejebringelse af hjemmel til at udstede langtidsvisum til diplomater m.v. og forskellige justeringer af reglerne for beskæftigelse, privat indkvartering og indkvartering i egen finansieret bolig for asylansøgere, tydeliggørelse af hjemlen for iværksættelse af separat indkvartering af gifte eller samlevende mindreårige udlændinge og fuldbyrdelse af afgørelser om anbringelse af uledsagede mindreårige samt genindførelse af erklæringsadgang for tidligere danske statsborgere m.v.). Af udlændinge- og integrationsministeren (Mattias Tesfaye).

18) 1. behandling af L 227 om indfødsrets meddelelse

Forslag til lov om indfødsrets meddelelse. Af udlændinge- og integrationsministeren (Mattias Tesfaye).

9-10) 1. behandling af B 211 og B 191 om udvisning af kriminelle bandemedlemmer og deres nærmeste familie m.v.

Punkt 9 og 10 behandles sammen. Forslag B 211 til folketingsbeslutning om udvisning af kriminelle bandemedlemmer og deres nærmeste familie og udvisning af klanfamilier med utryghedsskabende adfærd. Af Peter Skaarup (DF) m.fl. Forslag B 191 til folketingsbeslutning om udvisning af flere kriminelle udlændinge. Af Morten Messerschmidt (DF) m.fl.