Del fra: : :  
22.10.2020 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 6 i salen

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 9:

Forespørgsel til ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling om sundhedsrisikoen fra den særlige covid-19-mutation, der udvikles i mink.

Af Carl Valentin (SF) og Jacob Mark (SF).

(Anmeldelse 20.10.2020).

2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10:

Forespørgsel til ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling om aflivningen af danske mink.

Af Erling Bonnesen (V), Lise Bech (DF) og Henrik Dahl (LA).

(Anmeldelse 20.10.2020).

3) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 4:

Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og forskellige andre love. (Gennemførelse af direktiv om at imødekomme det akutte behov for at udsætte visse frister for indgivelse og udveksling af oplysninger på beskatningsområdet på grund af covid-19-pandemien og ændring af ikrafttrædelse af ændring af håndtering af A-skat m.v. i forbindelse med udbetaling fra feriegarantiordninger m.v.).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 06.10.2020. 1. behandling 07.10.2020. Betænkning 19.10.2020. 2. behandling 20.10.2020).

4) 1. behandling af lovforslag nr. L 37:

Forslag til lov om ændring af færdselsloven og lov om registrering af køretøjer. (Forsøg med selvkørende enheder m.v.).

Af transportministeren (Benny Engelbrecht).

(Fremsættelse 07.10.2020).

5) 1. behandling af lovforslag nr. L 38:

Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje m.v., lov om private fællesveje og færdselsloven. (Ændring af reglerne om særlig råden over vejareal for udlejningscykler og visse udlejningskøretøjer, kommunernes mulighed for at fjerne cykler m.v.).

Af transportministeren (Benny Engelbrecht).

(Fremsættelse 07.10.2020).

6) 1. behandling af lovforslag nr. L 40:

Forslag til lov om ændring af lov om luftfart og ophævelse af lov om forlængelse af Danmarks deltagelse i det skandinaviske luftfartssamarbejde. (Offentliggørelse af nationalitetsregistret, arbejdsmiljø samt indberetning af begivenheder).

Af transportministeren (Benny Engelbrecht).

(Fremsættelse 07.10.2020).

7) 1. behandling af lovforslag nr. L 41:

Forslag til lov om ændring af lov om luftfart. (Fastlæggelse af safety-afgiften og regulering af erstatningsansvarsgrænser).

Af transportministeren (Benny Engelbrecht).

(Fremsættelse 07.10.2020).

8) 1. behandling af lovforslag nr. L 54:

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Pligt til udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg til fast brændsel ved ejerskifte af fast ejendom).

Af miljøministeren (Lea Wermelin).

(Fremsættelse 08.10.2020).

9) 1. behandling af lovforslag nr. L 55:

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Ophævelse af bestemmelser om kompenserende marine virkemidler ved etablering eller udvidelse af havbrug).

Af miljøministeren (Lea Wermelin).

(Fremsættelse 08.10.2020).

10) 1. behandling af lovforslag nr. L 56:

Forslag til lov om ændring af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og ændring af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Implementering af VVM-direktivet og ændring af myndighedskompetencen for havbrug).

Af miljøministeren (Lea Wermelin).

(Fremsættelse 08.10.2020).

11) 1. behandling af lovforslag nr. L 6:

Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer og lov om almene boliger m.v. (Sammenlægning af Byggeskadefonden og Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse, og ophør af fremtidig skadesdækning ved bygningsfornyelse m.v.).

Af boligministeren (Kaare Dybvad Bek).

(Fremsættelse 07.10.2020).

12) 1. behandling af lovforslag nr. L 7:

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger. (Støtte til etablering og drift af midlertidigt husly til uddannelsessøgende, den almene boligsektors overgang til Digital Post og forsøg med opsigelse af lejere i almene ældre- og plejeboliger).

Af boligministeren (Kaare Dybvad Bek).

(Fremsættelse 07.10.2020).

13) 1. behandling af lovforslag nr. L 8:

Forslag til lov om ændring af byggeloven. (Hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan delegere kompetencen til at udstede påbud og forbud til redningsberedskaberne ved brandsyn og præcisering af hjemmel til krav om driftsmæssige foranstaltninger i bestående bebyggelse).

Af boligministeren (Kaare Dybvad Bek).

(Fremsættelse 07.10.2020).

14) 1. behandling af lovforslag nr. L 42:

Forslag til lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, lov om radiofrekvenser og forskellige andre love. (Implementering af direktiv om oprettelse af en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation (omarbejdning) m.v.).

Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen).

(Fremsættelse 08.10.2020. Omtrykt).

15) 1. behandling af lovforslag nr. L 44:

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning. (Udbud af Thor Havvindmøllepark og forhøjelse af beløbssats til grøn puljeordning).

Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen).

(Fremsættelse 08.10.2020).

16) 1. behandling af lovforslag nr. L 53:

Forslag til lov om undersøgelse af visse forhold vedrørende Forsvarets Efterretningstjeneste.

Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

(Fremsættelse 08.10.2020).