Del fra: : :  
13.04.2021 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 92 i salen

1) Udvidet partilederdebat.

2) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Naser Khader (KF).

3) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:4) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 41 [afstemning]:

Forespørgsel til sundhedsministeren om manglen på praktiserende læger.

Af Liselott Blixt (DF) og Karina Adsbøl (DF).

(Anmeldelse 09.02.2021. Fremme 11.02.2021. Forhandling 09.04.2021. Forslag til vedtagelse nr. V 103 af Liselott Blixt (DF), Martin Geertsen (V) og Per Larsen (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 104 af Rasmus Horn Langhoff (S). Forslag til vedtagelse nr. V 105 af Stinus Lindgreen (RV), Pernille Skipper (EL) og Susanne Zimmer (UFG)).

5) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 42 [afstemning]:

Forespørgsel til sundhedsministeren om lægemangel i Region Sjælland.

Af Liselott Blixt (DF) og Karina Adsbøl (DF).

(Anmeldelse 09.02.2021. Fremme 11.02.2021. Forhandling 09.04.2021. Forslag til vedtagelse nr. V 106 af Liselott Blixt (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 107 af Rasmus Horn Langhoff (S). Forslag til vedtagelse nr. V 108 af Jacob Jensen (V), Per Larsen (KF) og Lars Boje Mathiesen (NB). Forslag til vedtagelse nr. V 109 af Stinus Lindgreen (RV), Pernille Skipper (EL) og Susanne Zimmer (UFG)).

6) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 45 [afstemning]:

Forespørgsel til udenrigsministeren om udviklingen på Vestbredden.

Af Karsten Hønge (SF), Martin Lidegaard (RV) og Christian Juhl (EL).

(Anmeldelse 02.03.2021. Fremme 04.03.2021. Forhandling 07.04.2021. Forslag til vedtagelse nr. V 100 af Annette Lind (S), Michael Aastrup Jensen (V), Karsten Hønge (SF), Martin Lidegaard (RV), Christian Juhl (EL) og Naser Khader (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 101 af Søren Espersen (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 102 af Uffe Elbæk (UFG)).

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 178:

Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og lov om afgift af svovl. (Forhøjelse af grænsen for straksafskrivning m.v., midlertidig forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for nye driftsmidler, forlængelse af den midlertidige forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og forlængelse af bundfradrag i svovlafgiften).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 24.02.2021. 1. behandling 11.03.2021. Betænkning 18.03.2021. 2. behandling 23.03.2021. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

8) 3. behandling af lovforslag nr. L 172:

Forslag til lov om ændring af lov om undersøgelseskommissioner og retsplejeloven. (Indførelse af granskningskommissioner, Folketingets samtykke til nedlæggelse af undersøgelseskommissioner m.v.).

Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

(Fremsættelse 24.02.2021. 1. behandling 09.03.2021. Betænkning 24.03.2021. 2. behandling 06.04.2021).

9) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 287:

Betænkning og indstilling om ændring af forretningsordenen for Folketinget. (Ny ordning for undersøgelser med særlig parlamentarisk forankring, herunder indførelse af et granskningsudvalg).

Af Udvalget for Forretningsordenen.

(Forslag som fremsat (i betænkning) 24.03.2021. Anmeldelse (i salen) 24.03.2021. 1. behandling 26.03.2021).

10) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 12:

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af fradragsloftet for donationer til velgørenhed.

Af Mai Mercado (KF) m.fl.

(Fremsættelse 07.10.2020. 1. behandling 13.11.2020. Betænkning 25.03.2021).

11) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 98:

Forslag til folketingsbeslutning om et byrdestop for det private erhvervsliv og annullering af vedtagne eller aftalte skatteforhøjelser.

Af Alex Vanopslagh (LA) m.fl.

(Fremsættelse 24.11.2020. 1. behandling 21.01.2021. Betænkning 25.03.2021).

12) 2. behandling af lovforslag nr. L 150:

Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og selskabsskatteloven. (Fastsættelse af defensive foranstaltninger mod lande på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 27.01.2021. 1. behandling 25.02.2021. Betænkning 25.03.2021).

13) 2. behandling af lovforslag nr. L 149:

Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst med Trinidad og Tobago.

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 27.01.2021. 1. behandling 25.02.2021. Betænkning 25.03.2021).

14) 2. behandling af lovforslag nr. L 154:

Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Strafskærpelse for forbrydelser med baggrund i offerets handicap).

Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

(Fremsættelse 03.02.2021. 1. behandling 05.03.2021. Betænkning 08.04.2021).

15) 2. behandling af lovforslag nr. L 163:

Forslag til lov om ændring af lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere. (Forlængelse af det midlertidige børnetilskud).

Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 10.02.2021. 1. behandling 23.02.2021. Betænkning 24.03.2021).

16) 1. behandling af lovforslag nr. L 197:

Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Ret til at få fratrukket merindtægt som følge af arbejde relateret til covid-19 ved indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension m.v.).

Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 24.03.2021).

17) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 80:

Forslag til folketingsbeslutning om, at regeringen pålægges ikke at indføre en ret til juridisk kønsskifte for børn.

Af Liselott Blixt (DF), Birgitte Bergman (KF), Mette Thiesen (NB) og Henrik Dahl (LA) m.fl.

(Fremsættelse 10.11.2020).

18) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 100:

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af eftervederlag for varetagelsen af regionale og kommunale hverv.

Af Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) m.fl.

(Fremsættelse 01.12.2020).

19) 1. behandling af lovforslag nr. L 205:

Forslag til lov om ændring af lov om ophavsret. (Implementering af dele af direktiv om ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked og direktiv om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af tv- og radioselskabernes onlinetransmissioner og retransmissioner af tv- og radioprogrammer m.v.).

Af kulturministeren (Joy Mogensen).

(Fremsættelse 26.03.2021).