Del fra: : :  
17.05.2022 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 110 i salen

1) Fortsættelse [afstemning] af F 46 om at fremme retsstatsprincippet i Polen og Ungarn

Forespørgsel til udenrigsministeren om at fremme retsstatsprincippet i Polen og Ungarn. Af Kim Valentin (V), Katarina Ammitzbøll (KF) og Søren Søndergaard (EL).

2) 3. behandling af L 131 om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester

Forslag til lov om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester. Af erhvervsministeren (Simon Kollerup).

3) 3. behandling af L 111 om styrket indsats mod menneskeudnyttelse

Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. (Styrket indsats mod menneskeudnyttelse). Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

4) 2. (sidste) behandling af B 90 om indførelsen af en biodiversitetslov

Forslag til folketingsbeslutning om indførelsen af en biodiversitetslov. Af Susanne Zimmer (FG) m.fl.

5) 2. (sidste) behandling af B 109 om beskyttelse af flygtninge ved skrøbelige og uforudsigelige forhold i hjemlandet

Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af flygtninge ved skrøbelige og uforudsigelige forhold i hjemlandet. Af Kathrine Olldag (RV), Carl Valentin (SF), Rosa Lund (EL), Sikandar Siddique (FG) og Torsten Gejl (ALT) m.fl.

6) 2. (sidste) beh. af B 163 om en tilbagerulning af regeringens forhøjelse af offentlige ydelser til især arbejdsløse indvandrere

Forslag til folketingsbeslutning om en tilbagerulning af regeringens forhøjelse af offentlige ydelser til især arbejdsløse indvandrere. Af Mads Fuglede (V) m.fl.

7) 2. (sidste) behandling af B 170 om ikke at placere fremtidige specialasylcentre i tætbebyggede områder

Forslag til folketingsbeslutning om ikke at placere fremtidige specialasylcentre i tætbebyggede områder. Af Mads Fuglede (V) og Christoffer Aagaard Melson (V).

8) 2. behandling af L 143 om udskydelse af solnedgangsklausul vedrørende bestemmelse om antimobning

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen. (Udskydelse af solnedgangsklausul vedrørende bestemmelse om antimobning). Af børne- og undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

9) 2. behandling af L 139 om ophævelse af bestemmelser om støtteramme, støttetid og maksimal forsinkelse m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser. (Ophævelse af bestemmelser om støtteramme, støttetid og maksimal forsinkelse m.v.). Af uddannelses- og forskningsministeren (Jesper Petersen).

10) 2. behandling af L 163 om bogføring

Forslag til lov om bogføring. Af erhvervsministeren (Simon Kollerup).

11) 2. beh. af L137 om geologisk lagring af CO2 på under 100 kt mhp. forskning, udvikling eller afprøvning af nye produkter og processer m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund. (Geologisk lagring af CO2 på under 100 kt med henblik på forskning, udvikling eller afprøvning af nye produkter og processer og statslig deltagelse i CO2-lagringstilladelser). Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen).

12) 2. behandling af L 138 om rammer for etablering af vedvarende energi-anlæg på havet uden for udbud m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Justering af rammer for etablering af vedvarende energi-anlæg på havet uden for udbud og udvidelse af VE-ordningerne til at omfatte solcelleanlæg på havet og visse solcelleanlæg på søer m.v.). Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen).

13) 2. behandling af L 148 om udvikling af statsvejnettet, ophævelse af lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund m.v.

Forslag til lov om udvikling af statsvejnettet, ophævelse af lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund og ændring af ligningsloven. Af transportministeren (Trine Bramsen).

14) 2. behandling af L 149 om tilpasning af national ret som følge af forordning om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om medicinsk udstyr, lov om videnskabsetisk behandling af kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr m.v., lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsloven. (Tilpasning af national ret som følge af forordning om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik og tilpasning af Lægemiddelstyrelsens tilsyn med medicinsk udstyr m.v.). Af sundhedsministeren (Magnus Heunicke).

15) Eventuelt. 2. behandling af L 151 om skærpede krav til kommunalbestyrelsens opfølgning på danmarkskortet m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Skærpede krav til kommunalbestyrelsens opfølgning på danmarkskortet m.v.). Af social- og ældreministeren (Astrid Krag).

16) 2. behandling af L 156 om antallet af højesteretsdommere, sammensætningen af Domstolsstyrelsens bestyrelse m.v.

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om skifte af dødsboer. (Antallet af højesteretsdommere, sammensætningen af Domstolsstyrelsens bestyrelse og digital anmeldelse til skifteretten af krav og tilgodehavender m.v. i sager om skifte af dødsbo). Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

17) 2. beh. af L130 om ændring af lov om etablering af en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget

Forslag til lov om ændring af lov om etablering af en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget. (Ændring af revisionsbestemmelse og forenkling af kompetenceforhold med hensyn til udstedelse af bekendtgørelsesregler). Af Henrik Dam Kristensen (S), Karen Ellemann (V), Pia Kjærsgaard (DF), Trine Torp (SF) og Rasmus Helveg Petersen (RV).

18-19) 1. beh. af L 201 og L 202 om kommunale særlige grundskoler for børn og unge, der er fordrevet fra Ukraine m.v.

Punkt 18 og 19 behandles sammen. Forslag L 201 til lov om kommunale særlige grundskoler for børn og unge, der er fordrevet fra Ukraine. Forslag L 202 til lov om ændring af dagtilbudsloven, folkeskoleloven, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om institutioner for forberedende grunduddannelse. (Særlige pasnings- og undervisningsmuligheder af fordrevne børn og unge fra Ukraine). Af børne- og undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

19) 1. behandling af L 202 om særlige pasnings- og undervisningsmuligheder for fordrevne børn og unge fra Ukraine

Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven, folkeskoleloven, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om institutioner for forberedende grunduddannelse. (Særlige pasnings- og undervisningsmuligheder af fordrevne børn og unge fra Ukraine). Af børne- og undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

20) 1. behandling af B 201 om ændring af forretningsordenen for Folketinget

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsordenen for Folketinget. (Justering af rammerne for opfølgning på beretninger fra granskningskommissioner og visse undersøgelseskommissioner).

21) 1. behandling af B 124 om at ligestille straffen for besiddelse af signal- og gaspistoler med andre skydevåben

Forslag til folketingsbeslutning om at ligestille straffen for besiddelse af signal- og gaspistoler med andre skydevåben. Af Peter Skaarup (DF) m.fl.

22) 1. behandling af B 161 om fratagelse af motorkøretøjer fra bandekriminelle

Forslag til folketingsbeslutning om fratagelse af motorkøretøjer fra bandekriminelle. Af Peter Skaarup (DF) m.fl.

23) 1. behandling af B 144 om at indføre en selvstændig bestemmelse om ydmygelsesvold i straffeloven

Forslag til folketingsbeslutning om at indføre en selvstændig bestemmelse om ydmygelsesvold i straffeloven. Af Britt Bager (KF) og Søren Pape Poulsen (KF).

24) 1. behandling af B 150 om rettigheder for terrorofre

Forslag til folketingsbeslutning om rettigheder for terrorofre. Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) m.fl.

25) 1. behandling af B 167 om retskrav på erstatning til ofre for en terrorhandling begået i udlandet

Forslag til folketingsbeslutning om retskrav på erstatning til ofre for en terrorhandling begået i udlandet. Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) m.fl.

26) 1. behandling af B 154 om udarbejdelse af en model for ligestilling mellem politiveteraner og veteraner fra forsvaret

Forslag til folketingsbeslutning om udarbejdelse af en model for ligestilling mellem politiveteraner og veteraner fra forsvaret. Af Morten Dahlin (V) og Preben Bang Henriksen (V).

27) 1. behandling af B 199 om Folketingets Ombudsmands beretning for 2021

Forslag til folketingsbeslutning om Folketingets Ombudsmands beretning for 2021.

28) Forhandling af F 42 om en autorisationsordning for akupunktører

Forespørgsel til sundhedsministeren om en autorisationsordning for akupunktører. Af Liselott Blixt (UFG), Karina Adsbøl (UFG), Lise Bech (UFG), Bent Bøgsted (UFG) og Hans Kristian Skibby (UFG).

29) Forhandling af F 49 om en autorisationsordning for psykomotoriske terapeuter

Forespørgsel til sundhedsministeren om en autorisationsordning for psykomotoriske terapeuter. Af Liselott Blixt (UFG), Karina Adsbøl (UFG), Lise Bech (UFG), Bent Bøgsted (UFG), Marie Krarup (UFG) og Hans Kristian Skibby (UFG).

30) 1. behandling af B 140 om at indføre en kvalitetsordning for butikker

Forslag til folketingsbeslutning om at indføre en kvalitetsordning for butikker. Af Peter Skaarup (DF) m.fl.

31) 1. beh. af L 199 om styrket mulighed for udelukkelse af virksomheder, øget fleksibilitet for ordregiver ifm. gennemførelse af udbud m.v.

Forslag til lov om ændring af udbudsloven, lov om Klagenævnet for Udbud og lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter. (Styrket mulighed for udelukkelse af virksomheder, krav om anvendelse af personer under oplæring, oprettelse af en enhed for pålidelighedsvurderinger, øget fleksibilitet for ordregivere i forbindelse med gennemførelse af udbud m.v.). Af erhvervsministeren (Simon Kollerup).

32) Valg af 6 statsrevisorer og 6 stedfortrædere.

Valg af 6 statsrevisorer og 6 stedfortrædere.