Del fra: : :  
17.05.2022 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 110 i salen

1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 46 [afstemning]:

Forespørgsel til udenrigsministeren om at fremme retsstatsprincippet i Polen og Ungarn.

Af Kim Valentin (V), Katarina Ammitzbøll (KF) og Søren Søndergaard (EL).

(Anmeldelse 15.03.2022. Fremme 22.03.2022. Forhandling 12.05.2022. Forslag til vedtagelse nr. V 79 af Kim Valentin (V), Orla Hav (S), Anne Valentina Berthelsen (SF), Susan Kronborg (RV), Søren Søndergaard (EL), Katarina Ammitzbøll (KF) og Henrik Dahl (LA). Forslag til vedtagelse nr. V 80 af Alex Ahrendtsen (DF)).

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 131:

Forslag til lov om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester.

Af erhvervsministeren (Simon Kollerup).

(Fremsættelse 23.02.2022. 1. behandling 01.03.2022. Betænkning 05.05.2022. 2. behandling 12.05.2022. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 111:

Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. (Styrket indsats mod menneskeudnyttelse).

Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

(Fremsættelse 27.01.2022. 1. behandling 22.02.2022. Betænkning 05.05.2022. 2. behandling 10.05.2022. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

4) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 90:

Forslag til folketingsbeslutning om indførelsen af en biodiversitetslov.

Af Susanne Zimmer (FG) m.fl.

(Fremsættelse 11.02.2022. 1. behandling 01.04.2022. Betænkning 11.05.2022).

5) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 109:

Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af flygtninge ved skrøbelige og uforudsigelige forhold i hjemlandet.

Af Kathrine Olldag (RV), Carl Valentin (SF), Rosa Lund (EL), Sikandar Siddique (FG) og Torsten Gejl (ALT) m.fl.

(Fremsættelse 23.02.2022. 1. behandling 23.03.2022. Betænkning 10.05.2022).

6) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 163:

Forslag til folketingsbeslutning om en tilbagerulning af regeringens forhøjelse af offentlige ydelser til især arbejdsløse indvandrere.

Af Mads Fuglede (V) m.fl.

(Fremsættelse 01.03.2022. 1. behandling 06.04.2022. Betænkning 10.05.2022).

7) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 170:

Forslag til folketingsbeslutning om ikke at placere fremtidige specialasylcentre i tætbebyggede områder.

Af Mads Fuglede (V) og Christoffer Aagaard Melson (V).

(Fremsættelse 01.03.2022. 1. behandling 06.04.2022. Betænkning 10.05.2022).

8) 2. behandling af lovforslag nr. L 143:

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen. (Udskydelse af solnedgangsklausul vedrørende bestemmelse om antimobning).

Af børne- og undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

(Fremsættelse 24.02.2022. 1. behandling 03.03.2022. Betænkning 11.05.2022).

9) 2. behandling af lovforslag nr. L 139:

Forslag til lov om ændring af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser. (Ophævelse af bestemmelser om støtteramme, støttetid og maksimal forsinkelse m.v.).

Af uddannelses- og forskningsministeren (Jesper Petersen).

(Fremsættelse 23.02.2022. 1. behandling 04.03.2022. Betænkning 11.05.2022).

10) 2. behandling af lovforslag nr. L 163:

Forslag til lov om bogføring.

Af erhvervsministeren (Simon Kollerup).

(Fremsættelse 06.04.2022. 1. behandling 21.04.2022. Betænkning 12.05.2022. Ændringsforslag nr. 11 af 16.05.2022 uden for betænkningen af erhvervsministeren (Simon Kollerup)).

11) 2. behandling af lovforslag nr. L 137:

Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund. (Geologisk lagring af CO2 på under 100 kt med henblik på forskning, udvikling eller afprøvning af nye produkter og processer og statslig deltagelse i CO2-lagringstilladelser).

Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen).

(Fremsættelse 23.02.2022. 1. behandling 16.03.2022. Betænkning 05.05.2022).

12) 2. behandling af lovforslag nr. L 138:

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Justering af rammer for etablering af vedvarende energi-anlæg på havet uden for udbud og udvidelse af VE-ordningerne til at omfatte solcelleanlæg på havet og visse solcelleanlæg på søer m.v.).

Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen).

(Fremsættelse 23.02.2022. 1. behandling 16.03.2022. Betænkning 05.05.2022).

13) 2. behandling af lovforslag nr. L 148:

Forslag til lov om udvikling af statsvejnettet, ophævelse af lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund og ændring af ligningsloven.

Af transportministeren (Trine Bramsen).

(Fremsættelse 16.03.2022. 1. behandling 07.04.2022. Betænkning 10.05.2022).

14) 2. behandling af lovforslag nr. L 149:

Forslag til lov om ændring af lov om medicinsk udstyr, lov om videnskabsetisk behandling af kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr m.v., lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsloven. (Tilpasning af national ret som følge af forordning om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik og tilpasning af Lægemiddelstyrelsens tilsyn med medicinsk udstyr m.v.).

Af sundhedsministeren (Magnus Heunicke).

(Fremsættelse 25.03.2022. 1. behandling 08.04.2022. Betænkning 10.05.2022).

15) Eventuelt: 2. behandling af lovforslag nr. L 151:

Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Skærpede krav til kommunalbestyrelsens opfølgning på danmarkskortet m.v.).

Af social- og ældreministeren (Astrid Krag).

(Fremsættelse 30.03.2022. 1. behandling 19.04.2022. Betænkning 12.05.2022. Omtrykt).

16) 2. behandling af lovforslag nr. L 156:

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om skifte af dødsboer. (Antallet af højesteretsdommere, sammensætningen af Domstolsstyrelsens bestyrelse og digital anmeldelse til skifteretten af krav og tilgodehavender m.v. i sager om skifte af dødsbo).

Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

(Fremsættelse 30.03.2022. 1. behandling 22.04.2022. Betænkning 10.05.2022).

17) 2. behandling af lovforslag nr. L 130:

Forslag til lov om ændring af lov om etablering af en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget. (Ændring af revisionsbestemmelse og forenkling af kompetenceforhold med hensyn til udstedelse af bekendtgørelsesregler).

Af Henrik Dam Kristensen (S), Karen Ellemann (V), Pia Kjærsgaard (DF), Trine Torp (SF) og Rasmus Helveg Petersen (RV).

(Fremsættelse 22.02.2022. 1. behandling 29.03.2022. Betænkning 11.05.2022).

18) 1. behandling af lovforslag nr. L 201:

Forslag til lov om kommunale særlige grundskoler for børn og unge, der er fordrevet fra Ukraine.

Af børne- og undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

(Fremsættelse 12.05.2022).

19) 1. behandling af lovforslag nr. L 202:

Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven, folkeskoleloven, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om institutioner for forberedende grunduddannelse. (Særlige pasnings- og undervisningsmuligheder af fordrevne børn og unge fra Ukraine).

Af børne- og undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

(Fremsættelse 12.05.2022).

20) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 201:

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsordenen for Folketinget. (Justering af rammerne for opfølgning på beretninger fra granskningskommissioner og visse undersøgelseskommissioner).

(Forslag som fremsat (i betænkning) 11.05.2022. Anmeldelse (i salen) 12.05.2022).

21) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 124:

Forslag til folketingsbeslutning om at ligestille straffen for besiddelse af signal- og gaspistoler med andre skydevåben.

Af Peter Skaarup (DF) m.fl.

(Fremsættelse 25.02.2022).

22) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 161:

Forslag til folketingsbeslutning om fratagelse af motorkøretøjer fra bandekriminelle.

Af Peter Skaarup (DF) m.fl.

(Fremsættelse 01.03.2022).

23) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 144:

Forslag til folketingsbeslutning om at indføre en selvstændig bestemmelse om ydmygelsesvold i straffeloven.

Af Britt Bager (KF) og Søren Pape Poulsen (KF).

(Fremsættelse 01.03.2022).

24) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 150:

Forslag til folketingsbeslutning om rettigheder for terrorofre.

Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) m.fl.

(Fremsættelse 01.03.2022).

25) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 167:

Forslag til folketingsbeslutning om retskrav på erstatning til ofre for en terrorhandling begået i udlandet.

Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) m.fl.

(Fremsættelse 01.03.2022).

26) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 154:

Forslag til folketingsbeslutning om udarbejdelse af en model for ligestilling mellem politiveteraner og veteraner fra forsvaret.

Af Morten Dahlin (V) og Preben Bang Henriksen (V).

(Fremsættelse 01.03.2022).

27) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 199:

Forslag til folketingsbeslutning om Folketingets Ombudsmands beretning for 2021.

(Forslag som fremsat (i betænkning) 28.04.2022. Anmeldelse (i salen) 04.05.2022).

28) Forespørgsel nr. F 42:

Forespørgsel til sundhedsministeren om en autorisationsordning for akupunktører.

Af Liselott Blixt (UFG), Karina Adsbøl (UFG), Lise Bech (UFG), Bent Bøgsted (UFG) og Hans Kristian Skibby (UFG).

(Anmeldelse 25.02.2022. Fremme 01.03.2022).

29) Forespørgsel nr. F 49:

Forespørgsel til sundhedsministeren om en autorisationsordning for psykomotoriske terapeuter.

Af Liselott Blixt (UFG), Karina Adsbøl (UFG), Lise Bech (UFG), Bent Bøgsted (UFG), Marie Krarup (UFG) og Hans Kristian Skibby (UFG).

(Anmeldelse 25.03.2022. Fremme 29.03.2022).

30) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 140:

Forslag til folketingsbeslutning om at indføre en kvalitetsordning for butikker.

Af Peter Skaarup (DF) m.fl.

(Fremsættelse 01.03.2022).

31) 1. behandling af lovforslag nr. L 199:

Forslag til lov om ændring af udbudsloven, lov om Klagenævnet for Udbud og lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter. (Styrket mulighed for udelukkelse af virksomheder, krav om anvendelse af personer under oplæring, oprettelse af en enhed for pålidelighedsvurderinger, øget fleksibilitet for ordregivere i forbindelse med gennemførelse af udbud m.v.).

Af erhvervsministeren (Simon Kollerup).

(Fremsættelse 10.05.2022).

32) Valg af 6 statsrevisorer og 6 stedfortrædere.