Del fra: : :  
25.11.2021 kl. 10:35
Møde i salen
Møde nr. 24 i salen

1) 3. behandling af L 91 om godkendelse af køretøjer, der ikke er omfattet af typegodkendelsesforordningerne

Forslag til lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer. (Godkendelse af køretøjer, der ikke er omfattet af typegodkendelsesforordningerne). Af transportministeren (Benny Engelbrecht).

2) 3. behandling af L 94 om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 m.v.

Forslag til lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 m.v. Af beskæftigelsesministeren (Mattias Tesfaye, fg.).

3) 3. beh. af L4 om dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Kongeriget Danmark og Ukraine

Forslag til lov om gennemførelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Kongeriget Danmark og Ukraine. Af skatteministeren (Morten Bødskov).

4) 3. beh. af L5 om dobbeltbeskatningsoverenskomsten ml. Kongeriget Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland

Forslag til lov om gennemførelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Kongeriget Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland. Af skatteministeren (Morten Bødskov).

5) 3. behandling af L 6 om at gennemføre en række ændringer på motorområdet m.v.

Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love. (Ændring af den skatte- og afgiftsmæssige behandling af ladestandere til køretøjer, stramning af leasingregler for køretøjer, indførelse af særlig procedure for partshøring ved værdifastsættelse af nye og brugte køretøjer m.v. og indførelse af solidarisk hæftelse for selvanmeldere m.v.) Af skatteministeren (Morten Bødskov).

6) 3. beh. af L7 A om lempelse af kravet om udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation m.v.

Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og ligningsloven. (Kompetence til godkendelse af oplysningsskemaet m.v., lempelse af kravet om udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation i visse rent danske situationer, justering af straffebestemmelsen om indgivelse af land for land-rapport, beskatning af lejeindtægter ved udlejning af helårsbolig og godkendelse af små patientforeninger for sjældne sygdomme som almenvelgørende foreninger m.v.). Af skatteministeren (Morten Bødskov).

7) 3. beh. af L7 B om regnskabsføring i fremmed valuta for visse udenlandske kulbrinteskattepligtige

Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven. (Regnskabsføring i fremmed valuta for visse udenlandske kulbrinteskattepligtige). Af skatteministeren (Morten Bødskov).

8) 3. behandling af L 29 om projektering og anlæg af en energiø i Nordsøen

Forslag til lov om projektering og anlæg af en energiø i Nordsøen. Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen).

9) 3. behandling af L 31 om indikativt klimamål for 2025

Forslag til lov om ændring af lov om klima. (Indikativt klimamål for 2025). Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen).

10) 3. behandling af L 13 om ændringer i direktivet om urimelig handelspraksis m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring. (Gennemførelse af ændringer i direktivet om urimelig handelspraksis og indførelse af regler om handelspraksis rettet mod børn og unge samt ny bødemodel m.v.). Af erhvervsministeren (Simon Kollerup).

11) 1. behandling af L 63 om udveksling af visse oplysninger mellem kommuner og sundhedssektoren m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og sundhedsloven. (Udveksling af visse oplysninger mellem kommuner og sundhedssektoren for at sikre bedre sammenhængende behandling og omsorg for borgerne). Af social- og ældreministeren (Astrid Krag).

12) 1. beh. af L 64 om styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud

Forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service. (Styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud). Af social- og ældreministeren (Astrid Krag).

13) 1. behandling af L 65 om smidiggørelse af registrering af medmoderskab m.v.

Forslag til lov om ændring af børneloven, navneloven og forskellige andre love. (Smidiggørelse af registrering af medmoderskab, fastsættelse af transpersoners forældreskab og navneændring for transpersoner m.v.). Af social- og ældreministeren (Astrid Krag).

14) 1. behandling af L 88 om tilpasninger og præciseringer vedrørende de nye ejendomsvurderinger m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsvurderingsloven, dødsboskatteloven og skatteforvaltningsloven. (Fastsættelse af dækningsafgiftspromiller, stigningsbegrænsning for foreløbig opkrævning af dækningsafgift, tilpasninger vedrørende de nye ejendomsvurderinger m.v. Af skatteministeren (Morten Bødskov).

15) 1. behandling af L 89 om at indføre afgift på nikotinprodukter, som f.eks. nikotinposer m.v.

Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love og ophævelse af lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven. (Regulering af antallet af cigaretter i en pakke, indførelse af afgift på nikotinprodukter, sammenlægning af afgiftssatserne for røgfri tobak, justering af betingelser for fjernsalgsregistrering for visse punktafgifter, ændring af momsloven som reaktion på covid-19-pandemien m.v.). Af skatteministeren (Morten Bødskov).