Del fra: : :  
30.11.2021 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 26 i salen

1) Fremme af F 15 om de akutte kapacitetsudfordringer i sundhedsvæsenet

Forespørgsel til statsministeren om de akutte kapacitetsudfordringer i sundhedsvæsenet. (Hasteforespørgsel). Af Peder Hvelplund (EL) og Pernille Skipper (EL).

2) 3. beh. af L10 om ændring af lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. (Ophævelse af forbud mod teknisk bistand og indførelse af straffebestemmelse for ny kontrol med cyberovervågningsprodukter). Af erhvervsministeren (Simon Kollerup).

3) 3. beh. af L11 om tilpasninger af reglerne om administration af EU-forordninger vedrørende Regionalfonden, Socialfonden Plus m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond og lov om erhvervsfremme. (Tilpasninger af reglerne om administration af EU-forordninger vedrørende Regionalfonden, Socialfonden Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling m.v.). Af erhvervsministeren (Simon Kollerup).

4) 2. behandling af L 12 om supplering af taksonomiforordningen og ny model for SIFI-udpegning

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om investeringsforeninger m.v. og forskellige andre love. (Supplering af taksonomiforordningen og ny model for SIFI-udpegning). Af erhvervsministeren (Simon Kollerup).

5) 2. behandling af L 32 om ligestilling ved tildeling af ekstra SU i forbindelse med fødsel eller adoption m.v.

Forslag til lov om ændring af SU-loven og lov om statens voksenuddannelsesstøtte. (Ligestilling ved tildeling af ekstra SU i forbindelse med fødsel eller adoption m.v.). Af uddannelses- og forskningsministeren (Jesper Petersen).

6) 2. behandling af L 19 om justering af taxiloven

Forslag til lov om ændring af taxiloven. (Dokumentationskrav til brug for tilsyn og med hensyn til danskkundskaber for chauffører, gebyrer og overenskomstkrav for tilladelser i henhold til tidligere gældende lov om taxikørsel m.v.). Af transportministeren (Benny Engelbrecht).

7) 2. behandling af L 21 om markedsovervågning på færdselsområdet m.v.

Forslag til lov om ændring af færdselsloven og lov om produkter og markedsovervågning. (Markedsovervågning på færdselsområdet m.v.). Af transportministeren (Benny Engelbrecht).

8) 2. behandling af L 22 om fravigelse af støjkrav i forbindelse med jernbaneprojekter i særlige tilfælde og kompensation herfor

Forslag til lov om ændring af jernbaneloven, lov om elektrificering af jernbanen og ligningsloven. (Fravigelse af støjkrav i forbindelse med jernbaneprojekter i særlige tilfælde og kompensation herfor). Af transportministeren (Benny Engelbrecht).

9) 2. beh. af L46 om sanktioner for overtrædelse af indberetningsforpligtelser efter forordningen om grænseoverskride pakkeleveringstjenester

Forslag til lov om ændring af postloven. (Hjemmel til at sanktionere overtrædelse af indberetningsforpligtelser efter forordning om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester). Af transportministeren (Benny Engelbrecht).

10) 2. behandling af L 33 om udvidelse af ordningen for supplerende ydelse for udsendte personel m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om forsvarets personel. (Udvidelse af ordningen for supplerende ydelse for udsendt personel m.v.). Af forsvarsministeren (Trine Bramsen).

11) 2. beh. af L 44 om forlængelse af forsøgsordningen med medicinsk cannabis og permanent mulighed for dyrkning af cannabis m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis. (Forlængelse af forsøgsordningen og permanent mulighed for dyrkning af cannabis m.v.). Af sundhedsministeren (Magnus Heunicke).

12) 2. behandling af L 45 om tilpasninger af national ret som følge af forordning om lægemidler til dyr

Forslag til lov om ændring af lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed og sundhedsloven. (Tilpasninger af national ret som følge af forordning om lægemidler til dyr). Af sundhedsministeren (Magnus Heunicke).

13) 2. behandling af L 40 om datadrevet kontrol og offentliggørelse af kontrolresultater m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om fødevarer. (Datadrevet kontrol og offentliggørelse af kontrolresultater m.v.). Af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Rasmus Prehn).

14) 2. behandling af L 41 om bekæmpelse af særlig Salmonella Dublin-smitterisiko og frivillige sundhedsrådgivningsaftaler

Forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr. (Bekæmpelse af særlig Salmonella Dublin-smitterisiko og frivillige sundhedsrådgivningsaftaler). Af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Rasmus Prehn).

15) 2. beh. af L 28 om geografisk afgrænsning og myndighedsgodkendelse af kommunal fjernkølingsvirksomhed, dataindberetningskrav m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om fjernkøling. (Geografisk afgrænsning og myndighedsgodkendelse af kommunal fjernkølingsvirksomhed, dataindberetningskrav og ophævelse af synergikrav). Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen).

16) 2. beh. af L 30 om stop for efterforskning og indvinding af kulbrinter efter 2050, stop for nye udbudsrunder, indskrænkning af olie- og gasområdet m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund. (Stop for efterforskning og indvinding af kulbrinter efter 2050, stop for nye udbudsrunder, indskrænkning af olie- og gasområdet m.v.). Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen).

17) 1. behandling af L 83 om ændring af grundlag for oplysningsarbejde om udviklingssamarbejde

Forslag til lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde. (Ændring af grundlag for oplysningsarbejde om udviklingssamarbejde). Af ministeren for udviklingssamarbejde (Flemming Møller Mortensen).

18) Forhandling af F 9 om efterretningsmateriale fra Afghanistan

Forespørgsel til forsvarsministeren om efterretningsmateriale fra Afghanistan. Af Marcus Knuth (KF) og Niels Flemming Hansen (KF).

19) 1. behandling af L 87 om forlængelse af lovens gyldighed og om ophævelse af bemyndigelser

Forslag til lov om ændring af lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19. (Forlængelse af lovens gyldighed og ophævelse af bemyndigelser om omlagt undervisning og standpunktskarakter på prøvefri skoler). Af børne- og undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

20) 1. behandling af L 90 om vejsidesyn af motorcykler m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer. (Vejsidesyn af motorcykler m.v.). Af transportministeren (Benny Engelbrecht).

21) 1. behandling af B 5 om bedre afvikling af køre- og teoriprøver

Forslag til folketingsbeslutning om bedre afvikling af køre- og teoriprøver. Af Kristian Pihl Lorentzen (V) m.fl.

22) 1. behandling af B 25 om pause på Lynetteholmprojektet

Forslag til folketingsbeslutning om at sætte Lynetteholmprojektet på pause. Af Henning Hyllested (EL) m.fl.