Del fra: : :  
14.10.2021 kl. 10:15
Møde i salen
Møde nr. 7 i salen

1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere

Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlem af Folketinget Lars Christian Lilleholt (V) og medlem af Folketinget Tanja Larsson (S).

2) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse

Godkendelse af stedfortrædere som midlertidige medlemmer af Folketinget for Lars Christian Lilleholt (V) og Tanja Larsson (S).

3) 3. behandling af L 9 om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 og lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19. (Udskydelse af tilbagebetalingsfrister for låneordninger for moms, midlertidig forlængelse af maksimal varighed for betalingsordninger for skattekontoen og nedsættelse af beløbsgrænse for kreditsaldo på skattekontoen som følge af covid-19). Af skatteministeren (Morten Bødskov).

4) 1. behandling af L 32 om ligestilling ved tildeling af ekstra SU i forbindelse med fødsel eller adoption m.v.

Forslag til lov om ændring af SU-loven og lov om statens voksenuddannelsesstøtte. (Ligestilling ved tildeling af ekstra SU i forbindelse med fødsel eller adoption m.v.). Af uddannelses- og forskningsministeren (Jesper Petersen).

5) 1. behandling af L 29 om projektering og anlæg af en energiø i Nordsøen

Forslag til lov om projektering og anlæg af en energiø i Nordsøen. Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen).

6) 1. behandling af L 31 om indikativt klimamål for 2025

Forslag til lov om ændring af lov om klima. (Indikativt klimamål for 2025). Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen).

7) Forhandling af R 2 om det nordiske samarbejde

Ministeren for nordisk samarbejdes redegørelse om det nordiske samarbejde.

8) Forhandling af R 3 om grænsehindringer i norden

Ministeren for nordisk samarbejdes redegørelse om grænsehindringer i norden.

9) Forhandling af R 5 om det nordiske forsvars- og beredskabssamarbejde

Forsvarsministerens redegørelse om det nordiske forsvars- og beredskabssamarbejde.

10) 1. behandling af L 4 om dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Kongeriget Danmark og Ukraine

Forslag til lov om gennemførelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Kongeriget Danmark og Ukraine. Af skatteministeren (Morten Bødskov).

11) 1. behandling af L 5 om dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Tyskland

Forslag til lov om gennemførelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Kongeriget Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland. Af skatteministeren (Morten Bødskov).

12) 1. behandling af L 6 om at gennemføre en række ændringer på motorområdet m.v.

Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, lov om registrering af køretøjer, ligningsloven, registreringsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven og virksomhedsskatteloven. (Ændring af den skatte- og afgiftsmæssige behandling af ladestandere til køretøjer, stramning af leasingregler for køretøjer, indførelse af særlig procedure for partshøring ved værdifastsættelse af nye og brugte køretøjer m.v. og indførelse af solidarisk hæftelse for selvanmeldere m.v.). Af skatteministeren (Morten Bødskov).

13) 1. beh. af L7 om lempelse af kravet om udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation m.v.

Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og ligningsloven. (Kompetence til godkendelse af oplysningsskemaet m.v., regnskabsføring i fremmed valuta for visse udenlandske kulbrinteskattepligtige, lempelse af kravet om udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation i visse rent danske situationer, justering af straffebestemmelsen om indgivelse af land for land-rapport, beskatning af lejeindtægter ved udlejning af helårsbolig og godkendelse af små patientforeninger for sjældne sygdomme som almenvelgørende foreninger m.v.). Af skatteministeren (Morten Bødskov).

14) 1. beh. af L8 om beskatningstidspunkt for visse beløb modtaget i henhold til en covid-19-hjælpepakke m.v.

Forslag til lov om ændring af ligningsloven og selskabsskatteloven. (Beskatningstidspunktet for visse beløb modtaget i henhold til en covid-19-hjælpepakke og for visse erstatninger og kompensationer som følge af lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink og særregel om beskatning af andelsforeninger med minkavlere m.v. som medlemmer). Af skatteministeren (Morten Bødskov).

15) 1. behandling af L 34 om udmøntning af trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar

Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og forskellige andre love. (Udmøntning af trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar). Af børne- og undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

16) 1. beh. af L35 om håndtering af faglige udfordringer som følge af covid-19 hos folkeskoleelever i skoleåret 2021/22

Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Frihedsgrader til håndtering af faglige udfordringer som følge af covid-19 hos elever i folkeskolen i skoleåret 2021/22). Af børne- og undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).