Del fra: : :  
21.03.2023 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 36 i salen

1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlem af Folketinget Christoffer Aagaard Melson (V) m.v.

Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlem af Folketinget Christoffer Aagaard Melson (V) m.v.

2) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse

Godkendelse af stedfortrædere som midlertidige medlemmer af Folketinget for Christoffer Aagaard Melson (V) og Christina Olumeko (ALT).

3) 2. behandling af L 55 om lavere medicintilskudsgrænser i 2023 m.v.

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om social service. (Bemyndigelse til at indføre lavere medicintilskudsgrænser i 2023 m.v.). Af indenrigs- og sundhedsministeren (Sophie Løhde).

4) 2. behandling af L 15 om forhøjelse af energiafgiften på fossile brændsler for erhverv og omlægning af pesticidafgiften m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af bekæmpelsesmidler og forskellige andre love. (Forhøjelse af energiafgiften på fossile brændsler for erhverv efter »Aftale om Grøn skattereform« af 8. december 2020 og omlægning af pesticidafgiften efter »Politisk aftale om sprøjtemiddelstrategi 2022-2026« m.v.). Af skatteministeren (Jeppe Bruus).

5) 2. behandling af L 16 om styrkelse af inddrivelsen med henblik på at nedbringe danskernes gæld til det offentlige

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om Den Internationale Straffedomstol og om ophævelse af lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister. (Styrkelse af inddrivelsen med henblik på at nedbringe danskernes gæld til det offentlige). Af skatteministeren (Jeppe Bruus).

6) 2. beh. af L 17 om gennemførelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst m.v. mellem Kongeriget Danmark og Den Franske Republik

Forslag til lov om gennemførelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Kongeriget Danmark og Den Franske Republik. Af skatteministeren (Jeppe Bruus).

7) 2. beh. af L 27 om udskydelse af revisionsbestemmelse for reglerne om obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og lov om en børne- og ungeydelse. (Udskydelse af revisionsbestemmelse). Af børne- og undervisningsministeren (Mattias Tesfaye).

8) 2. behandling af L 28 om at gøre Team Danmark-ordning permanent

Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser. (Permanentgørelse af Team Danmark-ordning). Af børne- og undervisningsministeren (Mattias Tesfaye).

9) 2. behandling af L 43 om refusion af arbejdsgiveres udgifter til pensionsbidrag, justering af fleksibelt uddannelsesbidrag m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og lov om erhvervsuddannelser. (Indførelse af refusion af arbejdsgiveres udgifter til pensionsbidrag, justering af fleksibelt uddannelsesbidrag og aktivitetsafhængigt VEU-bidrag for 2023 m.v.). Af børne- og undervisningsministeren (Mattias Tesfaye).

10) 2. behandling af L 44 om mulighed for organisatorisk adskillelse af Europaskolen fra Sankt Annæ Gymnasium m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Etablering af mulighed for organisatorisk adskillelse af Europaskolen fra Sankt Annæ Gymnasium og mulighed for fastlæggelse af kapacitetsloft på Europaskolen m.v.). Af børne- og undervisningsministeren (Mattias Tesfaye).

11) 2. beh. af L 41 om etablering af statsgaranti på lån til udskiftning af olie- eller gasfyr med anden opvarmningskilde i landdistriktsområderne

Forslag til lov om etablering af statsgaranti på lån til udskiftning af olie- eller gasfyr med en anden opvarmningskilde i landdistriktsområder uden for fjernvarmenettet. Af erhvervsministeren (Morten Bødskov).

12) 2. behandling af L 23 om en opfølgning på klimaaftalen om grøn strøm og varme fra juni 2022 m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Investeringsstøtte til forsøgsvindmøller, udbud af støtte til anvendelse af kemiske brændstoffer eller produkter fra elektricitet (power-to-x), anvendelsesområdet for VE-ordningerne, tilsyn med elproducerende anlæg på havet og adgang til negativt pristillæg). Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Lars Aagaard).

13) 2. behandling af L 25 om tillægsbevilling for finansåret 2022

Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2022. Af finansministeren (Nicolai Wammen).

14) 2. behandling af L 33 om indfødsrets meddelelse

Forslag til lov om indfødsrets meddelelse. Af udlændinge- og integrationsministeren (Kaare Dybvad Bek).

15) 2. behandling af L 45 om Schengeninformationssystemet (SIS)

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Indberetning i Schengeninformationssystemet (SIS) af tredjelandsstatsborgere, som er genstand for en afgørelse om tilbagesendelse, og bemyndigelse til udlændinge- og integrationsministeren til at fastsætte regler om udlændingemyndighedernes kompetence til at foretage indberetninger og forestå konsultationer i medfør af SIS-forordningen og SIS-tilbagesendelsesforordningen). Af udlændinge- og integrationsministeren (Kaare Dybvad Bek).

16) 2. behandling af L 46 om styrket international rekruttering

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Styrket international rekruttering). Af udlændinge- og integrationsministeren (Kaare Dybvad Bek).

17) 2. behandling af L 31 om udmøntning af »Trepartsaftale om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser« m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v., lov om arbejdsmiljø og lov om erhvervsuddannelser. (Udmøntning af »Trepartsaftale om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser« og forlængelse af hjemmel til smileyordningen). Af beskæftigelsesministeren (Ane Halsboe-Jørgensen).

18) 1. behandling af L 56 om udvidelse af fristen for retten til udvidet frit sygehusvalg i forbindelse med somatisk behandling

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Udvidelse af fristen for retten til udvidet frit sygehusvalg i forbindelse med somatisk behandling). Af indenrigs- og sundhedsministeren (Sophie Løhde).

19) 1. behandling af B 28 om åbenhed om privat partistøtte

Forslag til folketingsbeslutning om åbenhed om privat partistøtte. Af Pelle Dragsted (EL) m.fl.

20) 1. behandling af B 22 om indtægtsregulering af bøder

Forslag til folketingsbeslutning om indtægtsregulering af bøder. Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) m.fl.

21) 1. beh. af B 27 om selvstændig kriminalisering af internationale forbrydelser i dansk ret, herunder tortur, krigsforbrydelser m.v.

Forslag til folketingsbeslutning om selvstændig kriminalisering af internationale forbrydelser i dansk ret, herunder tortur, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Anne Valentina Berthelsen (SF).

22) 1. behandling af B 6 om ligestilling af mandlige ofre for partnervold

Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling af mandlige ofre for partnervold. Af Kim Edberg Andersen (NB) m.fl.

23) 1. behandling af B 17 om at sætte gasledningen til Lolland-Falster i bero

Forslag til folketingsbeslutning om at sætte gasledningen til Lolland-Falster i bero. Af Søren Egge Rasmussen (EL), Samira Nawa (RV) og Theresa Scavenius (ALT) m.fl.