Del fra: : :  
22.03.2023 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 37 i salen

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid)

Spørgetid.

1.1) Spm. nr. S 407 om statsministerens besøg i Egypten

Spm. nr. S 407 Til udenrigsministeren af: Trine Pertou Mach (EL): Med henvisning til statsministerens besøg i Egypten og møder med præsident al-Sisi vil ministeren så svare på, hvilke danske interesser det er, Egypten er relevant for, og herunder om regeringens melding om at vise respekt og lydhørhed over for samarbejdspartnere forskellige steder i verden er årsagen til, at demokrati og menneskerettigheder ikke var på dagsordenen?

1.2) Spm. nr. S 409 om statsministerens besøg i Egypten

Spm. nr. S 409 Til udenrigsministeren af: Trine Pertou Mach (EL): Hvad mener ministeren om, at der i Egypten sidder omkring 65.000 politiske fanger i fængslerne, og mener ministeren, at det er foreneligt med danske interesser at gennemføre et officielt møde med Egyptens præsident uden at drøfte det forhold samt den bredere dagsorden om retsstat, menneskerettigheder og god regeringsførelse?

1.3) Spm. nr. S 321 om NATO’s 75-årsfødselsdag

Spm. nr. S 321 Til forsvarsministeren af: Alex Ahrendtsen (DF): Hvor mange penge synes ministeren der skal sættes af til at fejre NATO’s 75-årsfødselsdag næste år?

1.4) Spm. nr. S 395 om vognmandserhvervet har de rette betingelser til en grøn omstilling

Spm. nr. S 395 Til erhvervsministeren af: Betina Kastbjerg (DD): Er det ministerens opfattelse, at den kilometerbaserede afgift på vejgodstransporten sikrer, at vognmandserhvervet har de rette betingelser til en grøn omstilling?

1.5) Spm. nr. S 406 om at der er udfordringer med forbrugerpriserne på blandt andet dagligvarer

Spm. nr. S 406 Til erhvervsministeren af: Sigurd Agersnap (SF): Mener ministeren, at der er udfordringer med forbrugerpriserne på bl.a. dagligvarer, og hvordan vil ministeren i så fald sikre en ordentlig kontrol hermed, når Forum for Forbrugerpriser først mødes igen til oktober?

1.6) Spm. nr. S 387 om at kun 39 pct. af kvindelige indvandrere fra Mellemøsten, Nordafrika, Pakistan og Tyrkiet er i beskæftigelse

Spm. nr. S 387 Til beskæftigelsesministeren af: Nick Zimmermann (DF): Hvad mener ministeren om, at kun 39 pct. af kvindelige indvandrere fra Mellemøsten, Nordafrika, Pakistan og Tyrkiet er i beskæftigelse?

1.7) Spm. nr. S 384 om at udbetale midler der var afsat til klimaerhvervsskolerne, til erhvervsskolerne

Spm. nr. S 384 Til børne- og undervisningsministeren af: Lotte Rod (RV): Hvad er ministerens holdning til at udbetale midlerne, der var afsat til klimaerhvervsskolerne, til erhvervsskolerne bredt og med det samme?

1.8) Spm. nr. S 382 om at Kommissionen for den glemte kvindekamp fortsat ikke er kommet med sine endelige anbefalinger

Spm. nr. S 382 Til udlændinge- og integrationsministeren af: Susie Jessen (DD): Hvad er ministerens holdning til, at Kommissionen for den glemte kvindekamp fortsat ikke er kommet med sine endelige anbefalinger, når kommissionen skulle afslutte sit arbejde i begyndelsen af 2023?

1.9) Spm. nr. S 398 om det er fair, at dem der bidrager til samfundet, kommer tættere på en opholdstilladelse

Spm. nr. S 398 Til udlændinge- og integrationsministeren af: Rosa Lund (EL): Ministeren har i dagbladet Politiken den 11. maj 2022 udtalt, at »det er fair, at de, der bidrager til vores samfund, også kommer tættere på en opholdstilladelse. I den ordning der er, betyder det meget, at man er i job, og det er man jo også, hvis man er lærling eller elev på et plejehjem eller på en byggeplads«, synes ministeren nu ikke længere, at det er fair, at dem, der bidrager til samfundet, kommer tættere på en opholdstilladelse, og er det at være i lære på en byggeplads eller et plejehjem ikke længere at være på arbejde?

1.10) Spm. nr. S 408 om advarsler til kriminelle udlændinge

Spm. nr. S 408 Til udlændinge- og integrationsministeren af: Mikkel Bjørn (DF): Mener ministeren, at det er rimeligt, at den kriminelle udlænding Asad Ali Osman kan få to advarsler og tre betingede udvisningsdomme, og synes ministeren, at det er ærligt at foregøgle over for de danske borgere og vores retssystem, at der vil ske udvisning ved gentagen kriminalitet, når der intet sker?

1.11) Spm. nr. S 410 om at skabe et forståeligt retssystem

Spm. nr. S 410 Til udlændinge- og integrationsministeren af: Mikkel Bjørn (DF): Vil ministeren skabe et klart og forståeligt retssystem, hvor en advarsel faktisk er en advarsel, og en betinget dom faktisk er en betinget dom – og som i alle andre sager altså konverteres til ubetinget ved gentagen kriminalitet?

1.12) Spm. nr. S 399 om at der stadig ventes på afgørelse i kalibreringssagerne i forbindelse med minkskandalen

Spm. nr. S 399 Til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri af: Per Larsen (KF): Hvad er ministerens holdning til, at 21 ud af 25 avlere, der venter på afgørelse i kalibreringssagerne i forbindelse med minkskandalen, har fået besked fra Minksekretariatet om, at deres sag igen er udsat?

1.13) Spm. nr. S 400 om at udenlandske lastbilchauffører skylder den danske statskasse 14,4 mio. kr.

Spm. nr. S 400 Til transportministeren af: Kenneth Fredslund Petersen (DD): Finder ministeren det rimeligt, at udenlandske lastbilchauffører skylder den danske statskasse 14,4 mio. kr. som følge af de udenlandske chaufførers forsømte bødebetalinger?

1.14) Spm. nr. S 376 om at staten aktivt »kønner« sine borgere

Spm. nr. S 376 Til uddannelses- og forskningsministeren af: Mette Thiesen (DF): Mener ministeren, at pædagogstuderende skal undervises i, at det er staten, som aktivt »kønner« sine borgere og fordeler visse goder og pligter til det ene køn, f.eks. ved at optage børnene i CPR-registeret og registrere børn med enten lige eller ulige nummer afhængigt af barnets køn, sådan som det beskrives i bogen »Køn, seksualitet & mangfoldighed«, som bl.a. anvendes på pædagoguddannelserne i Aarhus og Horsens, og mener ministeren, at det er på sin plads, at pædagogstuderende bibringes en virkelighedsopfattelse, hvor forestillingen om køn er konstrueret?

1.15) Spm. nr. S 377 om at pædagog - og lærerstuderende skal undervises i, at samfundets normer bør ændres

Spm. nr. S 377 Til uddannelses- og forskningsministeren af: Mette Thiesen (DF): Mener ministeren, at pædagog- og lærerstuderende skal undervises i, at samfundets normer bør ændres, således at heteroseksualitet ikke længere opfattes som en norm, sådan som der opfordres til i de to nye bøger henvendt til henholdsvis pædagog- og læreruddannelsen, »Køn, seksualitet & mangfoldighed« og »LGBTQ+ i skolen«, og mener ministeren, at det er på sin plads, at pædagog- og lærerstuderende bibringes den opfattelse og dermed må antages at videreformidle den opfattelse, at heteroseksualitet, som trods alt betegner over 90 pct. af befolkningens seksualitet, ikke bør være normgivende for samfundet?

1.16) Spm. nr. S 385 om at ansøgningerne til kvote 2 er faldet på de tre ud af fire af de store professionsbachelorer til velfærdsområdet

Spm. nr. S 385 Til uddannelses- og forskningsministeren af: Sofie Lippert (SF): Vil ministeren kommentere på nyheden om, at ansøgningerne til kvote 2 er faldet på de tre (pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske) ud af fire af de store professionsbachelorer til velfærdsområdet?

1.17) Spm. nr. S 386 om behovet for at styrke professionsbachelorerne til velfærdsområdet

Spm. nr. S 386 Til uddannelses- og forskningsministeren af: Sofie Lippert (SF): Er ministeren enig i, at faldet i ansøgningerne til kvote 2 på alle de store professionsbachelorer til velfærdsområdet på nær læreruddannelsen – hvor der for nylig er aftalt en ny uddannelse – peger på et akut behov for at styrke professionsbachelorerne til velfærdsområdet?

1.18) Spm. nr. S 401 om at lærerstuderende lærer om højtbegavede børn i den nye læreruddannelse

Spm. nr. S 401 Til uddannelses- og forskningsministeren af: Lotte Rod (RV): Hvilket initiativ vil ministeren tage, for at lærerstuderende lærer om højtbegavede børn i den nye læreruddannelse?

1.19) Spm. nr. S 402 om at der skal oprettes flere engelsksprogede uddannelser

Spm. nr. S 402 Til uddannelses- og forskningsministeren af: Katrine Robsøe (RV): Under henvisning til, at regeringen i det nye udspil »Forberedt på fremtiden I« foreslår, at der skal oprettes flere engelsksprogede uddannelser, er det da ministerens intention, at disse nye uddannelsespladser kan placeres i København, Aarhus, Odense og Aalborg, uden at andre uddannelsespladser i disse byer så skal lukkes ned?

1.20) Spm. nr. S 403 om at der er mangel på undervisningstimer og tid med undervisere på mange kandidatuddannelser

Spm. nr. S 403 Til uddannelses- og forskningsministeren af: Katrine Robsøe (RV): Under henvisning til, at ministeren i regeringens nye udspil »Forberedt på fremtiden I« argumenterer for, at der på nuværende tidspunkt er mangel på undervisningstimer og tid med undervisere på mange kandidatuddannelser, tror ministeren så, at de tidligere årlige 2-procentsbesparelser på uddannelsesområdet kan være en af årsagerne til disse udfordringer?

2) 1. behandling af L 63 om fleksibel hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom

Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Hurtigere og mere fleksibel hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom). Af social- og boligministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

3) 1. behandling af L 64 om omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslusningsboliger m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om forpligtende kommunale samarbejder, lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger. (Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslusningsboliger og indretning af bofælles