Del fra: : :  
23.03.2023 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 38 i salen

1) 3. behandling af lovforslag nr. L 27:

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og lov om en børne- og ungeydelse. (Udskydelse af revisionsbestemmelse).

Af børne- og undervisningsministeren (Mattias Tesfaye).

(Fremsættelse 26.01.2023. 1. behandling 31.01.2023. Betænkning 16.03.2023. 2. behandling 21.03.2023).

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 28:

Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser. (Permanentgørelse af Team Danmark-ordning).

Af børne- og undervisningsministeren (Mattias Tesfaye).

(Fremsættelse 26.01.2023. 1. behandling 31.01.2023. Betænkning 16.03.2023. 2. behandling 21.03.2023).

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 43:

Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og lov om erhvervsuddannelser. (Indførelse af refusion af arbejdsgiveres udgifter til pensionsbidrag, justering af fleksibelt uddannelsesbidrag og aktivitetsafhængigt VEU-bidrag for 2023 m.v.).

Af børne- og undervisningsministeren (Mattias Tesfaye).

(Fremsættelse 09.02.2023. 1. behandling 22.02.2023. Betænkning 16.03.2023. 2. behandling 21.03.2023).

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 23:

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Investeringsstøtte til forsøgsvindmøller, udbud af støtte til anvendelse af kemiske brændstoffer eller produkter fra elektricitet (power-to-x), anvendelsesområdet for VE-ordningerne, tilsyn med elproducerende anlæg på havet og adgang til negativt pristillæg).

Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Lars Aagaard).

(Fremsættelse 25.01.2023. 1. behandling 07.02.2023. Betænkning 16.03.2023. 2. behandling 21.03.2023. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 25:

Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2022.

Af finansministeren (Nicolai Wammen).

(Fremsættelse 31.01.2023. 1. behandling 07.02.2023. Betænkning 16.02.2023. 2. behandling 21.03.2023).

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 33:

Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.

Af udlændinge- og integrationsministeren (Kaare Dybvad Bek).

(Fremsættelse 02.02.2023. 1. behandling 09.02.2023. Betænkning 15.03.2023. 2. behandling 21.03.2023. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 45:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Indberetning i Schengeninformationssystemet (SIS) af tredjelandsstatsborgere, som er genstand for en afgørelse om tilbagesendelse, og bemyndigelse til udlændinge- og integrationsministeren til at fastsætte regler om udlændingemyndighedernes kompetence til at foretage indberetninger og forestå konsultationer i medfør af SIS-forordningen og SIS-tilbagesendelsesforordningen).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Kaare Dybvad Bek).

(Fremsættelse 09.02.2023. 1. behandling 21.02.2023. Betænkning 14.03.2023. Omtrykt. 2. behandling 21.03.2023. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

8) 3. behandling af lovforslag nr. L 46:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Styrket international rekruttering).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Kaare Dybvad Bek).

(Fremsættelse 09.02.2023. 1. behandling 21.02.2023. Betænkning 14.03.2023. 2. behandling 21.03.2023. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

9) 3. behandling af lovforslag nr. L 41:

Forslag til lov om etablering af statsgaranti på lån til udskiftning af olie- eller gasfyr med en anden opvarmningskilde i landdistriktsområder uden for fjernvarmenettet.

Af erhvervsministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 08.02.2023. 1. behandling 21.02.2023. Betænkning 16.03.2023. 2. behandling 21.03.2023).

10) 3. behandling af lovforslag nr. L 15 A:

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love. (Forhøjelse af energiafgiften på fossile brændsler for erhverv efter »Aftale om Grøn skattereform« af 8. december 2020 m.v.).

Af skatteministeren (Jeppe Bruus).

(2. behandling 21.03.2023. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

11) 3. behandling af lovforslag nr. L 15 B:

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler. (Omlægning af pesticidafgiften efter »Politisk aftale om sprøjtemiddelstrategi 2022-2026«).

Af skatteministeren (Jeppe Bruus).

(2. behandling 21.03.2023. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

12) 3. behandling af lovforslag nr. L 16:

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om Den Internationale Straffedomstol og om ophævelse af lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister. (Styrkelse af inddrivelsen med henblik på at nedbringe danskernes gæld til det offentlige).

Af skatteministeren (Jeppe Bruus).

(Fremsættelse 25.01.2023. 1. behandling 01.02.2023. Betænkning 15.03.2023. 2. behandling 21.03.2023. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

13) 3. behandling af lovforslag nr. L 17:

Forslag til lov om gennemførelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Kongeriget Danmark og Den Franske Republik.

Af skatteministeren (Jeppe Bruus).

(Fremsættelse 25.01.2023. 1. behandling 07.02.2023. Betænkning 15.03.2023. 2. behandling 21.03.2023).

14) 3. behandling af lovforslag nr. L 31:

Forslag til lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v., lov om arbejdsmiljø og lov om erhvervsuddannelser. (Udmøntning af »Trepartsaftale om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser« og forlængelse af hjemmel til smileyordningen).

Af beskæftigelsesministeren (Ane Halsboe-Jørgensen).

(Fremsættelse 01.02.2023. 1. behandling 23.02.2023. Betænkning 15.03.2023. 2. behandling 21.03.2023).

15) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 11:

Forslag til folketingsbeslutning om 26 ugers udvidet barsel til tvillinge- og flerlingefamilier (borgerforslag).

Af Leif Lahn Jensen (S), Lars Christian Lilleholt (V), Henrik Frandsen (M), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Peter Skaarup (DD), Ole Birk Olesen (LA), Mai Mercado (KF), Peder Hvelplund (EL), Martin Lidegaard (RV), Helene Liliendahl Brydensholt (ALT), Peter Seier Christensen (NB), Peter Kofod (DF) og Aaja Chemnitz (IA).

(Fremsættelse 05.01.2023. 1. behandling 23.02.2023. Betænkning 15.03.2023).

16) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 30:

Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks deltagelse i Det Europæiske Forsvarsagentur og Det Permanente Strukturerede Samarbejde på forsvarsområdet.

Af forsvarsministeren (Troels Lund Poulsen, fg.).

(Fremsættelse 09.02.2023. 1. behandling 21.02.2023. Betænkning 16.03.2023).

17) 2. behandling af lovforslag nr. L 48:

Forslag til lov om ændring af militær retsplejelov. (Styrkelse af mulighederne for at pågribe militært personel, der er narkopåvirket i tjenesten).

Af forsvarsministeren (Troels Lund Poulsen, fg.).

(Fremsættelse 09.02.2023. 1. behandling 21.02.2023. Betænkning 16.03.2023).

18) 2. behandling af lovforslag nr. L 53:

Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og ejendomsvurderingsloven. (Indførelse af godtgørelse af tinglysningsafgift for pant tinglyst til sikkerhed for lån til udskiftning af olie- eller gasfyr med en anden opvarmningskilde, fremrykket kategorisering af visse ejendomme m.v.).

Af skatteministeren (Jeppe Bruus).

(Fremsættelse 01.03.2023. 1. behandling 14.03.2023. Betænkning 21.03.2023).

19) 2. behandling af lovforslag nr. L 18:

Forslag til lov om ændring af lov om menighedsråd, lov om folkekirkens økonomi og lov om forsøg i folkekirken. (Udvidelse og forenkling af samarbejdsmuligheder, øget transparens og fleksibilitet i den lokale økonomistyring m.v. og ophævelse af lov om forsøg i folkekirken).

Af kirkeministeren (Louise Schack Elholm).

(Fremsættelse 25.01.2023. 1. behandling 09.02.2023. Betænkning 15.03.2023).

20) 1. behandling af lovforslag nr. L 57:

Forslag til lov for Færøerne om gennemførelse af restriktive foranstaltninger over for Rusland og Belarus.

Af erhvervsministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 15.03.2023).

21) 1. behandling af lovforslag nr. L 58:

Forslag til lov om ændring af lov om forbrugslånsvirksomheder, kreditaftaleloven, lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og forskellige andre love. (Indgreb over for kreditter, der ydes rentefrit og uden andre omkostninger, udvidelse af dækningsområde for Garantifonden for skadesforsikringsselskaber til at omfatte livsforsikringsselskaber, der udøver arbejdsulykkesforsikringsvirksomhed i Danmark, og til at omfatte motoransvarsforsikringer m.v.).

Af erhvervsministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 15.03.2023).

22) 1. behandling af lovforslag nr. L 59:

Forslag til lov om kompensation til naboer omkring Udrejsecenter Kærshovedgård.

Af udlændinge- og integrationsministeren (Kaare Dybvad Bek).

(Fremsættelse 15.03.2023).

23) 1. behandling af lovforslag nr. L 54:

Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Undtagelse til hegningspligt i områder med udsatte dyr m.v.).

Af transportministeren (Thomas Danielsen).

(Fremsættelse 01.03.2023).

24) 1. behandling af lovforslag nr. L 62:

Forslag til lov om ændring af jernbaneloven og lov om DSB. (Revision af visse regler på jernbaneområdet).

Af transportministeren (Thomas Danielsen).

(Fremsættelse 15.03.2023).